Innan installation av paneler

När ni bestämt vilka solcellspaneler ni ska ha för er bostadsrättsförening är det dags att ett elinstallationsföretag anmäler solcellsanläggningen till oss.

Elektrikern anmäler er installation

När ni bestämt vilka solcellspaneler ni ska ha behöver er elinstallatör anmäla till oss att ni vill installera en solcellsanläggning. Anmälan är viktig för att få ett installationsmedgivande, vilket krävs innan installationen kan börja. Vi behöver se till att anläggningen uppfyller de krav som finns och att det finns kapacitet i elnätet för att vi ska kunna ansluta solcellsanläggningen.

Under installationen och anslutningen sker kontakten i första hand mellan elinstallatör och oss på Ellevio. Så här går det till:

 1. Elinstallatören gör en anmälan av er solcellsanläggning till Ellevio. För det behövs en fullmakt från er.
 2. När anmälan är registrerad granskar vi underlaget, kontrollerar att anläggningen uppfyller kraven och att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet. Det är storleken på din växelriktare som bland annat avgör hur mycket kapacitet som krävs. Om vi ser ett behov av åtgärder som påverkar er möjlighet till anslutning kontaktar vi er.
 3. När underlaget är granskat och alla kontroller genomförda skickar vi ett installationsmedgivande till er elinstallatör. Efter det kan installationen av solcellsanläggningen komma igång.

Vi kommer utvärdera om anslutningen kräver ombyggnad i elnätet. Det kan orsaka en fördröjning innan ni kan använda solcellsanläggningen fullt ut.

Anlita rätt elektriker

Oavsett om ni har valt en totalleverantör för hela installationen eller om ni håller i kontakterna själv, ska ni se till att den elinstallatör ni anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar.

Krav för anslutning av er solcellsanläggning

Det finns många krav som en solcellsanläggning måste uppfylla för att vi ska kunna godkänna anslutningen till elnät.

Anläggningen och installationen ska uppfylla föreskrifterna och kraven hos:

Kostnad för att ansluta till elnätet

Anslutning av mikroproduktion kostar vanligtvis ingenting om ni installerar solceller för eget bruk. Behöver ni byta storlek på er huvudsäkring eller genomföra andra förändringar på er elanläggning tillkommer en kostnad.

I vissa fall kräver anslutningen en förstärkning av elnätet vilket kan innebära en extra kostnad och förlängd anslutningstid.

Vi skickar ut ett installationsmedgivande cirka två veckor efter att vi fått in en komplett anmälan från din elinstallatör. Här har vi samlat vad som krävs för ett medgivande.

Ellevios krav för solceller

Allmänna krav

 • En solcellsanläggning får bara anslutas efter den blivit godkänd av Ellevio.
 • Installationen får bara utföras av en behörig elinstallatör.
 • Innan du kopplar in anläggningen ska den:
  • färdiganmälas av elinstallatören
  • aktiveras i våra system

Tekniska krav för elinstallatörer

 • Anslutningen ska vara permanent och utförd på egen gruppledning i gruppcentral. Stickproppsanslutning är inte tillåten.
 • Samtliga produkter ingående i anläggningen ska vara CE-märkta.
 • Växelriktare ska uppfylla krav enligt SS-EN 50549-11 samt föreskrift EIFS 2018:2.
 • Utrustning ska vara installerad så att produktionsanläggningen inte kan kopplas in mot ett yttre spänningslöst nät.
 • Reläskyddsinställningar ska finnas och följa svensk standard SS-EN 50438 utg. 2, bilaga A.20.
 • Elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt ska finnas och vara av typen lastfrånskiljare samt vara blockerbar i öppet läge. Vi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Elkopplare ska finnas placerad efter elmätaren vid mätplatsen och alltid vara lätt åtkomlig för Ellevios personal.2
 • Flimmeremission från anläggningen får inte överskrida följande värden: Pst ≤ 0,35 och Plt ≤ 0,25 enligt SS-EN 61000-3-3 alt. SS-EN 61000-3-11.
 • Fast och beständig märkning av utrustning, frånskiljare och anslutningar ska finnas och vara utfört enligt SS 436 40 00, avsnitt 712.Vi rekommenderar alltid 3-fasig anslutning. 1-fasig anslutning ska inte överstiga 3kW installerad effekt.

¹Härstammar från EU-kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer.

²Om elkopplare inte kan placeras i direkt anslutning till elmätaren ska märkning finnas som tydligt anger var elkopplare är placerad (för anläggningar ≥80A även i huvudledningsschema).

Specifika krav

Beroende på vilket produktionsslag och vilken storlek på anläggning du har, kan det ställas specifika krav på vilka dokument som behöver inkluderas i föranmälan. Det kan till exempel vara:

 • En situationsplan med jordtagets placering.
 • Ett enlinjesschema över anläggningen som visar nätbrytarens funktion och jordtagets placering och utförande.
 • Uppgifter om skyddsutrustning.
 • Typprovningsprotokoll.

Det räknas som momspliktig försäljning om anläggningen producerar el inom näringsverksamheten och ni får ersättning för elen som ni matar in på elnätet.

Ni ska registrera er för moms och redovisa elförsäljningen i er momsdeklaration om er totala försäljning av varor och tjänster är mer än 80 000 kronor. Beloppsgränsen ändrades från och med den 1 juli 2022, där den tidigare gränsen var 30 000 kronor. För omsättningar för vilka skattskyldigheten har inträtt före den 1 juli 2022 gäller den tidigare beloppsgränsen.

Se utförlig information hos Skatteverket.