Hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss inom Ellevio att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför mycket noga med att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt, som följer både gällande lagar och våra egna rutiner.

Inledning

Våra bolag Ellevio AB (Publ), 556037-7326, Ellevio Energy Solutions AB 559366-8600, och Ellevio Sverige AB 559414-0542, nedan gemensamt benämnt som Ellevio, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, ibland var för sig och ibland gemensamt.

Ellevio Sverige AB tillhandahåller bemanning samt koncerngemensamma supporttjänster till koncernens övriga bolag.

På denna sida beskriver vi

 • varför vi behandlar dina personuppgifter
 • vilka personuppgifter som samlas in och hur det går till,
 • vem som ansvarar för behandlingen
 • hur vi hanterar personuppgifterna och
 • hur länge uppgifterna sparas.

Vi informerar dig även om dina rättigheter och vart du kan vända dig med frågor eller synpunkter.

De registrerade, det vill säga de vars personuppgifter som behandlas, kan delas in i ett antal kategorier. Nedan kan du läsa närmare om vilka kategorier av registrerade som vi behandlar.

 • Besökare vid våra anläggningar och kontor.
 • Våra befintliga kunder, potentiella kunder och tidigare kunder.
 • Intressenter till energirelaterade tjänster och produkter så som solceller och laddstolpar.
 • Webbplatsbesökare och användare av digitala tjänster.
 • De som interagerar med oss på sociala medier.
 • Anställda hos leverantörer, samarbetspartners, branschkollegor, myndigheter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare samt andra som vi har affärsmässiga förbindelser med av olika skäl.
 • Fastighetsägare.
 • Kandidater till anställning, konsultuppdrag eller praktik.
 • Den som kontaktar Ellevio av annan anledning.

Personuppgifter är all sorts information som kan identifiera en person. Det kan vara uppgifter som namn och telefonnummer, men även tekniska data som anläggningsnummer och mätvärden. Här följer en lista med närmare information om de kategorier av uppgifter vi behandlar för olika ändamål.

Kontaktuppgifter  Uppgifter som hanteras när Ellevio behöver komma i kontakt med, eller kontaktas av, privatpersoner eller kontaktpersoner som representerar leverantörer, myndigheter och fastighetsägare. Avser namn, adress, telefonnummer, e-post.
Identifieringsuppgifter  Namn, personnummer, kundnummer, signatur, och e-post.
Finansiella uppgifter Fakturaadress, kontonummer, övriga faktureringsuppgifter så som obetalda fakturor, och kontouppgifter för marköverlåtelser, intrångsersättning och återbetalningar.
Teknisk information Uppgifter om elanläggningen; elförbrukning, säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik.
Kundavtalsuppgifter  Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp och anläggningstyp (t ex Abonnemang Enkel 80-200 A).
Ärendeuppgifter Uppgifter som hanteras när du har kontakt med Ellevios kundservice. Exempelvis installationsuppgifter, supportärenden, reklamationer, klagomål, medverkan i tävlingar.
System och applikationsuppgifter Uppgifter hanteras när du använder inloggade tjänster; IP-nummer, cookies, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och använder tjänsten), användarnamn, lösenord, behörighet.
Digitala användaruppgifter När du besöker vår webbplats används kakor för att webbsidan ska fungera, och kakor som du samtyckt till. För lista över kakor se vår cookiepolicy
Rekryteringsuppgifter Ansökan med den information som sökanden själv anger där i. Om tester krävs för att komma ifråga för tjänsten behandlas resultat och slutsatser från testerna. Om tjänsten kräver en bakgrundskontroll eller säkerhetsprövning behandlas de uppgifter som omfattas av en sådan kontroll inklusive uppgifter om brott. Om vi inhämtar referenser som behandlas dessa uppgifter om dig.
Leverantörsuppgifter Kontaktuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer till kontaktpersoner som är aktuella hos leverantören. Bevakning av sanktionslistor.
Fastighetsinformation Information om fastighetsägare och kontaktuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om fastigheten som krävs vid markupplåtelse.

Hur uppgifterna samlas in

Ellevio samlar in kunduppgifter och kopplar dem till anläggningsuppgifter i samband med att du blir kund hos oss. Så länge du är kund hos oss samlar vi kontinuerligt in information när du använder våra tjänster, såsom information om hur mycket el du använder och avbrottsstatistik. Insamlingen kan också ske när du interagerar med oss så som att genomföra ett köp, använder våra digitala tjänster, deltar i webbinarium, vid event och tävlingar, eller kontaktar oss av olika skäl. Vid telefonsamtal med oss kan vi, efter medgivande från dig, komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte för att kunna förbättra vår service. Om du besöker oss får du registrera ditt besök. Eftersom vi har kamerabevakning vid vissa av våra anläggningar och kontor kan även bildmaterial samlas in.

Ellevio samlar också in uppgifter från dig när du anmäler ditt intresse för anställning eller praktik hos oss eller söker en tjänst eller uppdrag.  

När du kontaktar oss som representant för en leverantör, samarbetspartner, fastighetsägare och myndighet, eller i annat fall, behandlas dina kontaktuppgifter och information som vi utbyter inom ramen för ärendet.  

När du interagerar med oss via sociala medier eller besöker vår webbplats, loggar in på våra digitala tjänster tar vi del av viss information om din användning av tjänsterna för att kunna säkerställa att de fungerar optimalt och för att följa upp användningen.

Vi behandlar också uppgifter om dig i samband med att du anmäler intresse för energirelaterade produkter och tjänster eller anger att du vill ta emot nyhetsbrev.

Vi upphandlar och gör inköp av varor och tjänster regelbundet. I samband med detta kan dina uppgifter lämnas till oss från annan, så som arbetsgivare eller uppdragsgivare, för att du ska utgöra kontaktpunkt för oss eller leverera den avtalade tjänsten.

Vi samlar in information om dig via externa informationstjänster för att kunna kommunicera med dig om du är nyinflyttad i en bostad som ligger inom vårt koncessionsområde, om vi önskar/behöver mark för våra anläggningar och du är fastighetsägare eller för att du på annat sätt berörs av planerat arbete så som i egenskap av representant för vägsamfälligheter och liknande.

Vi kan också inhämta uppgifter om dig

 • från kreditinstitut, fastighetsägare samt andra aktörer i energibranschen för att möjliggöra flytt och byte av elleverantör.
 • inför eller i samband med företagsförvärv eller en omstrukturering, då sker utlämnande och inhämtande av information mellan de bolag som är involverade i företagsförvärvet eller omorganisationen, för fortsatt behandling av dina uppgifter inom ramen för tillhandahållande av den tjänst som du avtalat om.
 • genom referensinhämtning och bakgrundskontroller när du anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller söker en tjänst eller i de fall du företräder en leverantör, myndighet eller samarbetspartner till oss.

När du tagit del av erbjudanden genom våra samarbetspartner tillhandahåller leverantören information om ditt köp inom ramen för överenskommelse mellan Ellevio Energy Solutions AB och leverantören. Detta för att vi ska kunna följa upp kundförhållandet och effektiviteten i samarbetet.

För att hålla uppgifter om adress aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, så som statens person- och adressregister, SPAR.

Vi samlar även in personuppgifter via kakor på vår webbplats ellevio.se. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Hur uppgifter delas och hur länge de sparas

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Ellevio delar dina uppgifter med våra leverantörer i de fall de ska genomföra installationer och arbeten som rör din anläggning samt följa upp ärenden och reklamationer som du initierat vid kontakt med vår kundservice. Ellevio kan också komma att dela dina personuppgifter till elhandelsbolag. Om du väljer att koppla tredjepartsapplikationer så som din elleverantör, laddbox eller liknande till din app delar Ellevio den information som du då gett oss i uppdrag att dela för att integrationen ska fungera.

Om du representerar en leverantör kan dina kontaktuppgifter komma att lämnas ut till andra leverantörer och till privatpersoner för att möjliggöra genomförandet av det avtalade arbetet. Det kan omfatta sådant som besöksbokning och avbokning och samordning av arbeten leverantörer emellan. Om du är fastighetsägare kan dina kontaktuppgifter och information om din fastighet komma att delas med leverantörer och entreprenörer.

Om du anmäler att du är intresserad av att komma i kontakt med samarbetspartners till Ellevio lämnas dina uppgifter vidare till dessa partners i enlighet med din förfrågan.

I vissa fall kan Ellevio dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situationen. Sådan situation kan vara att vi behöver uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och bemöta rättsliga krav. Mottagare kan då vara externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja företaget eller vidta en omstrukturering av koncernen. 

Våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, kundservice, fakturering, kreditupplysning och inkassotjänster är personuppgiftsbiträden. När vi använder oss av personuppgiftsbiträden säkerställer vi att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tryckerier för att skicka kundinformation eller nyhetsbrev.

Vid de tillfällen två eller fler bolag inom Ellevio är gemensamt personuppgiftsansvariga kan bolagen komma att dela personuppgifter mellan sig. Detta gäller även om något av bolagen agerar som personuppgiftsbiträde. Denna hantering regleras i ett datadelningsavtal mellan bolagen. Ellevio Sverige AB har det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att registrerade i denna information får korrekta upplysningar om den delning och gemensamma användning av personuppgifter som kan förekomma, och att uppgifterna skyddas på ett ändamålsenligt vis.

Överföring till leverantörer i tredje land

Ellevio behandlar huvudsakligen personuppgifter inom EU/EES. I de fall Ellevio anlitar leverantörer som tillhandahåller tjänster eller bedriver sin verksamhet i länder utanför EU/EES har vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkra personuppgifterna och säkerställt att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. För de mottagare som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå använder vi kommissionens standardavtalsklausuler.

På Ellevio behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och säkerställa en trygg leverans av våra tjänster. I vissa fall finns det bestämmelser i avtalsvillkoren, i branschpraxis och i interna regler och verksamhetskrav kring hur länge uppgifterna sparas. Det kan också vara reglerat i lag hur länge viss information ska sparas och i dessa fall kan vi inte radera informationen innan tiden löpt ut. När vi bedömer hur länge informationen om dig behöver sparas tar vi också hänsyn till våra affärsbehov och ekonomiska aspekter, data- och säkerhetsklassificering, systemsamband och tillgängliga tekniker för radering av information.

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Besöksregistrering
Ellevios bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i samband med att du besöker våra anläggningar och kontor.  

När du besöker oss får du registrera dig och ange vem du ska besöka. När du går avregistreras du. Detta gör vi för att säkerställa att alla lämnat byggnaden vid en eventuell utrymning och för att skydda våra anläggningar och informationstillgångar från obehörig åtkomst. Vi kan också komma att använda informationen om det inträffat incidenter under tiden du besökt oss.  

Ellevio AB är leverantör av samhällsviktiga tjänster och ska i enlighet med lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster vidta ändamålsenliga och proportionella tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risker i verksamheten. Ellevio AB är även skyldiga att förebygga obehörigt tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

Kategorier av personuppgifter: 

 • Namn
 • Personnummer (vid anläggningsbesök)
 • Eventuell organisation
 • Telefonnummer
 • Vem du besöker
 • Tid för incheckning och utcheckning 

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för oss att veta vilka som är i våra lokaler. Det är också en rättslig skyldighet att skydda vissa av våra anläggningar och kontor enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott
Då vi bedriver samhällsviktig och säkerhetsskyddsklassad verksamhet genomför Ellevio AB som ett led i att fullgöra skyldigheterna i lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kamerabevakning vid vissa av våra anläggningar och kontor. Detta omfattar miljöer runt våra anläggningar och vid entréer. Kamerabevakningen sker för att förebygga brott och för att vi ska kunna utreda vad som hänt vid en eventuell incident eller brottslig aktivitet.  

Vid en incident kommer Ellevios säkerhetsavdelning att ta del av kameramaterialet för att kunna överföra relevanta delar till polismyndigheten för vidare utredning. Material som samlas in kan komma att lämnas in till myndigheter för utredning och för att ta tillvara våra intressen vid rättsliga anspråk. Det kan också komma att lämnas till försäkringsbolag om det behövs i ett försäkringsärende. 

Kategorier av personuppgifter: 

 • Bilder 

Laglig grund: Rättslig skyldighet enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) och lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174).

För att leverera elnätstjänster
Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla elnätstjänster inklusive leverans av el på ett tryggt, effektivt och säkert sätt. Vi behandlar personuppgifter tillhörande tidigare, befintliga och nyinflyttade nätkunder för att uppfylla elnätsavtalen, hantera störningar och avhjälpa fel. Vi hanterar även personuppgifter för att ta betalt för våra tjänster.   

Kategorier av uppgifter: 

 • Identitetsuppgifter i form av namn, kundnummer och personnummer 
 • Kontaktuppgifter i form av adress, e-post och telefonnummer 
 • AnläggningsID 
 • förbrukning av el 
 • uppgifter om dina fakturor 
 • teknisk information så som uppgifter om din anläggning inklusive säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik. 
 • Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A). 

Laglig grund: Om du är elnätskund hos oss behandlas personuppgifterna med stöd av det avtal du har ingått med oss. Om du är anställd hos företagskund behandlas dina uppgifter med stöd av berättigat intresse då det är en nödvändighet för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som avtalats med din arbetsgivare/uppdragsgivare.  

För att möjliggöra uppföljning och prognoser kring din elförbrukning
Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som krävs för att du ska kunna göra prognoser gällande din elförbrukning. På Mina sidor och i appen kan du själv komplettera din kundprofil för att möjliggöra prognoser och jämförelser med andra hushåll kring din förbrukning. Om du valt att aktivera en tredjepartsintegration i appen överförs dina uppgifter i enlighet därmed till samarbetspartners utanför Ellevio.

Kategorier av uppgifter: 

 • förbrukning av el 
 • uppgifter som du själv frivilligt anger för att möjliggöra prognoser så som storlek på hushåll, boendeform, om du har elbil, solpanel och laddstolpe. 
 • teknisk information så som uppgifter om din anläggning inklusive säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik. 
 • Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A). 

Laglig grund: Behandlingen av informationen för prognoser kring din förbrukning sker med stöd av berättigat intresse då den utgår ifrån att du genom att registrera de frivilliga uppgifterna om ditt hushåll gör så med önskan om att vi ska tillhandahålla sådana prognoser.  

För att bygga och underhålla våra elnät
Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för behandling av nätkunders personuppgifter som sker för att förstärka, bygga ut och/eller underhålla elnätet. Dina uppgifter kan därför komma att lämnas vidare till de leverantörer vi anlitar för att de ska kunna kommunicera med dig och genomföra det arbete vi uppdrar åt dem, exempelvis när du hört av dig för att anmäla ett fel och i samband med ett avtal om markupplåtelse.  

Ellevio AB är också personuppgiftsansvarig för att behandla personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos leverantörer, myndigheter och samarbetspartners för att genomföra beställningar och följa upp arbetsinsatser i fält för att förstärka, bygga ut och/eller underhålla elnätet. 

Kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter i form av kundnummer, namn och anläggningsid. 
 • Kontaktuppgifter i form av e-post, adress och telefonnummer i de fall vi behöver informera dig som privatperson eller dig som kontaktperson för företagskund och leverantör om kommande arbeten och projekt eller åtgärda något i anslutning till din anläggning 
 • Förbrukningsdata  
 • teknisk information så som uppgifter om din anläggning inklusive säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik. 
 • Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A). 

Laglig grund: Personuppgifterna behandlas med stöd av det avtal vi ingått med dig som kund. För behandling av kontaktuppgifter till representant för företag, myndighet och samarbetspartners föreligger ett berättigat intresse. Det föreligger också en rättslig skyldighet enligt ellagen (1997:857) att bygga och underhålla våra elnät. 

För statistik och prognoser kring behov av elleveranser och för att rapportera till berörda myndigheter
Ellevio AB är skyldig att kontinuerligt mäta, följa upp, utvärdera och förutse kommande behov gällande sin leverans av el till sina kunder för att följa belastning och ta fram förbrukningsstatistik i elnätet. Ellevio AB behandlar dina uppgifter för att ta fram sådana rapporter och statistik.  

Kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter i form av kundnummer och anläggningsid. 
 • Förbrukningsdata  
 • teknisk information så som uppgifter om din anläggning inklusive säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik. 
 • Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A). 

Laglig grund:  Det föreligger en rättslig skyldighet enligt ellagen (1997:587) att rapportera uppgifter, och att göra prognoser kring kommande behov av elleveranser och behov av ytterligare elförsörjning i samhället.

Ellevio Energy Solutions AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter i samband med att din intresseanmälan för energirelaterade tjänster och produkter, så som solceller och laddbox, samlas in via webbsidan och skickas vidare till de leverantörer som tillhandahåller de tjänster du efterfrågat. Det samma gäller när du som företagskund köper produkter och tjänster direkt av Ellevio Energy Solutions AB. 

Ellevio Energy Solutions AB är också personuppgiftsansvarig för sådan information om ditt köp som tillhandahålls av leverantören inom ramen för överenskommelse mellan Ellevio Energy Solutions AB och leverantören för att Ellevio Energy Solutions AB ska kunna följa upp effektiviteten i samarbetet.  

Kategorier av personuppgifter: 

 • Erbjudanden 
 • Identitetsuppgifter, namn, e-post, telefonnummer 
 • Kommunikation 
 • Kontaktuppgifter, adress 
 • Övriga uppgifter av relevans för den vara eller tjänst du är intresserad av 
 • Återkoppling kring din beställning från leverantör som utöver ovanstående även omfattar ordernummer och information om ditt köp.  

Laglig grund: Behandlingen sker utifrån vårt berättigade intresse då du utifrån din intresseanmälan önskat att vi skickar uppgifterna till samarbetspartner. Om du är företagskund kommer Ellevio Energy Solution AB att behandla dina personuppgifter för att kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att uppfylla avtalet med företaget som du representerar. 

Ellevio AB hanterar personuppgifter för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder genom kundservice via telefon, e-post eller chatt. Kundservice behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss med frågor, reklamerar en vara eller tjänst, för att kunna registrera reklamationen eller hantera ett skadeärende. Kundservice behandlar uppgifterna för att kunna svara dig, hjälpa dig med vissa ärenden eller skicka ditt ärende vidare för avhjälpande hos annan. Beroende på vad ditt ärende gäller kommer alltså olika personuppgifter att behöva behandlas. Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter som sker för att reklamerade fel ska kunna åtgärdas, exempelvis för att kunna skicka en servicebil för att åtgärda fel i din anläggning samt därefter kunna följa upp hanteringen. Dina uppgifter kan också komma att behandlas för att registrera reklamationsärenden och för att kommunicera med försäkringsbolag angående skadeärenden.

Ellevio Energy Solutions AB är personuppgiftsansvarig i de fall du hör av dig gällande din intresseanmälan eller ditt köp av energirelaterade varor och tjänster.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter, namn och e-post, inklusive personnummer
 • Kommunikation vi haft med dig i form av e-post, anteckningar från samtal och eventuella inspelade samtal
 • Kontaktuppgifter i form av e-post, adress och telefonnummer
 • Eventuell köpinformation
 • Uppgifter om anläggning och elförbrukning
 • Order- och leveransuppgifter
 • Bild- och ljudmaterial när samtal spelas in i utbildningssyfte och när vi behandlar material som behandlas med anledning av en skada.

Laglig grund: Kundservice behandlar personuppgifter som ett led i att hjälpa dig att teckna elnätsavtal eller fullgöra det avtal som tecknats med dig. För ärenden som inte är relaterade till avtalet föreligger ett berättigat intresse för oss att hantera ditt ärende, reklamation eller ditt skadeärende och besvara dina frågor.

Behandlingen av personnummer är behandlas när det är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, som framkommit i kommunikationen med dig, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, eller i försäkringsärenden, t.ex. för att bedöma rätt till ersättning vid skada.

Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter för att göra utskick till dig som är nätkund. Allmänna utskick av information genomförs för att du som nätkund ska ha kännedom om Ellevio AB:s pågående projekt, energiomställning och hur du kan effektivisera din förbrukning samt övrig information som är relaterad till ditt elnätsavtal. För att utskicken ska vara relevanta för dig är den anpassad utefter var du bor, avtalstyp och förbrukningsmängd, samt den information som du själv angett om ditt hushåll i app eller på webbsidan. Informationen skickas via e-post om du anmält sådan adress till oss, annars via brev. Vi kan också komma att göra specifika utskick till dig om du är särskilt berörd av arbeten eller förändringar.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter i form av adress och/eller e-postadress om du angivit sådan
 • Information om din boendesituation och förbrukning
 • Användargenererade uppgifter så som uppgifter om hushåll som användaren själv registrerat i app eller via webbsida omfattande bostadstyp, bostadens storlek, antal boende, innehav av elbil, innehav av solpaneler, innehav av laddstolpe

Laglig grund: Specifika utskick till dig som kund görs med stöd av ditt avtal om elnätstjänster. Allmänna, kundanpassade, utskick genomförs utifrån vårt berättigade intresse av att hålla våra kunder informerade om vår verksamhet.

Om du anmält dig till nyhetsbrev
Ellevio AB tillhandahåller nyhetsbrev och pressrelease till dig som anmält intresse för sådana utskick.

Ellevio Energy Solutions AB tillhandahåller nyhetsbrev med information och erbjudande om energirelaterade tjänster och produkter. Utskicken sker till dig som anmält intresse för dessa.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter i form av namn
 • Kontaktuppgifter i form av e-post

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen avser att tillgodose Ellevios intresse av att kommunicera med dig och lämna tips och rekommendationer utifrån den intresseanmälan du själv gjort.

Utvärdera och följa upp kundförhållandet
Ellevio AB och Ellevio Energy Solutions AB är var för sig personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker för att genomföra kundundersökningar som ett led i att utvärdera vår kundservice.

Kategorier av personuppgifter: 

 • Identitetsuppgifter i form av namn 
 • Kontaktuppgifter i form av e-post 
 • Information om kundnöjdhet 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Ellevios berättigade intresse av att följa upp och utvärdera sin verksamhet

Ellevio anordnar webbinarier, event, tävlingar och aktiviteter som du kan välja att delta i. Det av bolagen som ansvarar för ett evenemang är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som behövs, t.ex. för att registrera ditt deltagande, skicka ut inbjudan och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kanaler. Uppgifterna kan också komma att behandlas för att planera inför, genomföra och följa upp aktiviteten.

Kategorier av personuppgifter:

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Ellevios berättigade intresse av att genomföra event, tävlingar och aktiviteter.

Ellevio behandlar personuppgifter i samband med rekrytering av anställda, konsulter och praktikanter till vår verksamhet. Det är det rekryterande bolaget som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.  

Personuppgifter behandlas för att kunna: 

 • Avgöra din relevans för den aktuella tjänsten utifrån ditt CV och eventuell Linkedin profil 
 • Administrera kontakt med kandidater. 
 • Inhämta referenser och genomföra tester och behandla resultatet av dessa. 
 • I förekommande fall genomföra bakgrundskontroller i enlighet med kraven i Säkerhetsskyddslagen.  
 • Föra statistik för målgruppsoptimering. 
 • Presentera kandidaters profiler för övriga tjänster i syfte att skapa fler jobbmöjligheter.  
 • Hantera eventuella tvister eller ärenden gällande påstådd diskriminering. 

Vi samlar in personuppgifter om dig när du gör en ansökan via karriärsidan eller på annat sätt lägger till personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel LinkedIn.  

När du anmäler intresse för en tjänst, praktik eller konsultuppdrag hos oss, eller gör en spontanansökan samlas följande information in: 

 • Namn 
 • Födelseår 
 • Kontaktinformation 
 • Fotografi 
 • Din LinkedInprofil 
 • CV, personligt brev, betyg, utbildningsbevis, diplom, certifikat, e-mailkonversationer eller annat material som skickas till oss i samband med rekryteringsprocessen.

Laglig grund: Berättigat intresse för Ellevio att hantera din ansökan.

Om du är slutkandidat och deltar i intervjuer och tester
Om du är en av slutkandidaterna i anställningsprocessen fortsätter vi att behandla information om dig. Vi kan då också komma att komplettera underlaget på olika vis beroende på viken tjänst det rör sig om. Vi behandlar också information om dig som lämnas av dina referenter i samband med referenstagning. 

För vissa tjänster är det aktuellt att genomgå tester. Dina kontaktuppgifter kommer då behandla för att kunna skicka ut testet till dig. Resultatet av testerna kommer att analyseras och en dialog kommer att föras med dig kring dina svar.

Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Bakgrundskontrollen innefattar rättsliga offentliga handlingar, finansiell information och bolagsengagemang. Dessa kan då komma att innehålla känsliga personuppgifter. Du kommer att informeras och lämna ditt medgivande till att vi genomför en sådan kontroll. Om du inte lämnar ditt medgivande kommer du inte längre att kunna vara aktuell för tjänsten. Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning.

Laglig grund: Vi behandlar dessa uppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att säkerställa att du är lämplig för den tjänst du sökt. För tjänster i säkerhetsklass är det en rättslig skyldighet för oss att genomföra säkerhetsprövning. 

Vid rekryteringens avslutande
När anställningsförfarandet är avslutat informeras den nyanställde om fortsatt behandling av personuppgifter genom Ellevios interna integritetsmeddelande.

Personuppgifter om kandidater som inte valts ut för tjänsten sparas i två år för det fall det riktas anspråk mot Ellevio utifrån diskrimineringslagstiftningen. Ellevio kan också behålla dina ansökningsuppgifter för att kunna matcha dig mot kommande arbeten. För detta krävs ditt samtycke.

Laglig grund: Berättigat intresse för Ellevio att ta tillvara sina intressen vid rättsliga anspråk respektive ditt samtycke till att matchas mot kommande tjänster. 

Om du skickar en spontanansökan
Om din profil är intressant för Ellevio sparas din ansökan under 24 månader för att vi ska kunna matcha den mot relevanta arbeten och kunna kontakta dig.

Kategorier av personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer 
 • Eventuell Linkedin –profil 
 • Övrig information som du bifogar din ansökan så som CV och meriter. 

Laglig grund: Med hänsyn till syftet med att du skickade in spontanansökan bedömer vi att det är ett berättigat intresse för oss att behandla uppgifterna i enlighet med ändamålet.

Om vi söker upp dig
Ellevio kan söka upp dig via LinkedIn eller kontakta dig på uppmuntran av annan part för att undersöka ditt intresse för tjänst eller uppdrag hos Ellevio. Om du avböjer fortsatt kontakt kommer Ellevio inte att fortsätta behandla dina uppgifter.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter i form av namn och e-post 
 • Linkedin-profil 
 • Information ifrån vår kontakt med dig

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att matcha dig mot rätt uppdrag. Eftersom du finns på LinkedIn som primärt är ett nätverk för att knyta affärsmässiga kontakter och presentera sig i sin yrkesroll utgår vi ifrån att du även accepterar den här typen av uppsökande kontakt. När vi får tips om dig från våra kontakter utgår vi ifrån att du har ett intresse av ett en kontakt upprättas.  

Om du är konsult via bemanningsföretag
Ellevio anlitar bemanningsföretag för vissa uppdrag. Bemanningsföretagen kan för vissa tjänster tillhandahålla underlag för att presentera kandidater. Underlaget avser att hjälpa oss matcha rätt konsult mot uppdraget. Den behandling av personuppgifter som bemanningsföretaget har ansvarar bemanningsföretaget självständigt för.   

Kategorier av personuppgifter: 

 • Namn, adress, telefonnummer och e-post 
 • Övrig information som bemanningsföretaget för fram om dig som kandidat för ett uppdrag så som ditt CV och dina meriter. 

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att matcha dig mot rätt uppdrag. Eftersom du är anlitad av ett bemanningsföretag bedömer vi att det även ligger i ditt intresse att sådan matchning genomförs.

När vi hanterar statistik kring rekrytering sker det alltid med avidentifierade uppgifter.

Ellevios bolag är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker i samband med att du besöker Ellevios webbplatser. 

Vi använder kakor på våra webbsidor. Kakor är små textfiler som lagras i din webbläsare i din enhet, såsom dator, mobil eller surfplatta, vid navigering. Vi använder kakor för att underlätta ditt digitala besök hos oss, tillhandahålla funktionalitet och för att analysera trafiken till vår webbplats. Genom att göra det så kan vi förbättra användarupplevelsen på vår webbplats för dig som besökare och säkerställa att sidorna fungerar som de ska.

För kakor som avser statistik kring användarbeteenden krävs ditt samtycke. Ellevio undviker i största möjliga mån kakor för marknadsföringsändamål.

Du kan när som helst neka användningen av icke nödvändiga kakor genom att ändra inställningar i din enhet.

Mer information om vilka kakor som används på vår webbplats hittar du här. Där kan du också ändra dina inställningar för samtycke. 

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att behandla uppgifter som är nödvändiga för att webbsidorna ska fungera. För kakor där du lämnat ditt samtycke i enlighet med cookiepolicyn så är samtycke den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna.  

Utrednings- och säkerhetsskäl
Ellevio behandlar uppgifter för att hantera och skydda våra system och tjänster. För att skydda oss från spamattacker och obehörigt användande av våra tjänster med hjälp av mjukvarurobotar (automatiserade program) använder vi Googles tjänst Recaptcha. Tjänsten analyserar beteendet hos besökaren. Analysen påbörjas automatiskt och sker i bakgrunden så snart besökaren börjar använda vår webbplats.

När du besöker våra webbplatser använder vi också uppgifter för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska, att du får en optimal användarupplevelse utan störningar. När incidenter inträffar kan vi använda loggar för att utreda vad som inträffat.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kakor i enlighet med cookiepolicyn
 • IP-nummer
 • Användarbeteende
 • Webblogg innehållande genererat pseudonymiserat besöksID, vilken server du hämtade information ifrån, vilken sida du besökte, om det fungerade som det skulle, hur lång tid det tog, vilken sida du kom från, identifierare för browser

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att behandla uppgifterna för att säkerställa att tjänsterna fungerar och kunna utreda incidenter. 

Ellevio AB är personuppgiftsansvariga för behandling som avser att tillhandahålla Mina sidor och Ellevios app.   
 
När du väljer att använda Ellevios digitala tjänster behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten till dig och kunna presentera dina kunduppgifter så som information kring ditt avtal, din förbrukning och dina fakturor. 

Ellevio AB behandlar också sådana personuppgifter som du själv kan komplettera med för att få prognoser kring förbrukning, samt preferenser när det gäller notiser kring exempelvis ny faktura, höga elpriser eller för att integrera din app mot av dig valda samarbetspartners.  

Om du registrerats som användare utan att vara kund genom möjligheterna till familjedelning behandlar vi uppgifter för att på uppdrag av dig skapa ett konto för inloggning.  

Ellevio behandlar personuppgifter för förbättring, test och utveckling av våra tjänster, system och verksamhet och för att i övrigt bedriva och förbättra vår verksamhet. Inom ramen för detta kan personuppgifter behandlas i syfte att analysera och förstå vilken information, vilka tjänster och service du som kund vill få av Ellevio. 

Kategorier av personuppgifter: 

 • IP-adress 
 • Användargenererade uppgifter 
 • Inloggningsuppgifter 
 • Identitetsuppgifter i form av namn och e-post 
 • Kontaktuppgifter 
 • Användarbeteende 
 • Information om dina fakturor 
 • Förbrukningsdata  
 • Teknisk information så som uppgifter om din anläggning inklusive säkringsstorlek, elleverantör, mätarnummer, fel- och avbrottshistorik
 • Uppgifter som hanteras i avtalet med Ellevio så som abonnemangstyp (tex Abonnemang Enkel 80-200 A)
 • Platsinformation

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till olika tjänster i våra digitala kanaler och säkerställa att tjänsterna fungerar.  

För mer information kring uppgifter om användarbeteende som samlas in genom kakor kan du också ta del av vår uppdaterade cookieinformation här. 

Uppföljning och rensning av konton
Ellevio följer upp användningen av ditt konto för att säkerställa att tjänsterna fungerar som det ska för dig, för att kunna följa upp om du upplever brister i funktionaliteten och för att kunna rensa bort konton som inte varit aktiva under det senaste året.  

Kategorier av personuppgifter: 

 • E-post 
 • AnvändarID 
 • Statistik kring inloggning 

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att ta bort inaktiva konton och att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska för våra användare.  

Utrednings- och säkerhetsskäl
Ellevio behandlar uppgifter för att hantera och skydda våra system och tjänster.

När du använder våra digitala tjänster så som Mina sidor och Ellevios app använder vi uppgifterna för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska, att du får en optimal användarupplevelse utan störningar och att säkerställa att ingen annan försöker störa leveransen av de digitala tjänsterna. När incidenter inträffar kan vi använda loggar för att utreda vad som inträffat.

Kategorier av personuppgifter: 

 • IP-adress
 • Kakor  och spårare i enlighet med cookiepolicyn
 • Webblogg innehållande IP-adress, vilken server du hämtade information ifrån, vilken sida du besökte, om det fungerade som det skulle, hur lång tid det tog, vilken sida du kom från, identifierare för browser
 • Användar-ID

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att behandla uppgifterna för att säkerställa att tjänsterna fungerar och kunna utreda incidenter. 

I samband med att du interagerar med oss via sociala medier, är Ellevios bolag gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans med det sociala mediet för den behandling av dina uppgifter som sker i samband med att du väljer att kommunicera med oss via inlägg eller reaktioner. Ellevio behandlar inte dessa uppgifter för några andra ändamål än själva den interaktion som sker. Den behandling av dina uppgifter som Facebook, Instagram och Linkedin vidtar utifrån din interaktion med oss sker inte på vårt uppdrag. De är självständigt personuppgiftsansvariga för den fortsatta behandlingen av dina uppgifter som de genomför och mer information om det följaktligen av deras separata informationsmeddelanden gällande behandling av personuppgifter.

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att kommunicera via sociala medier.

I samband med inköp och upphandling, under efterföljande avtalsperiod samt för uppföljning
Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners för att genomföra beställningar och följa upp arbetsinsatser i fält för att förstärka, bygga ut och/eller underhålla elnätet och för att åtgärda fel i anläggningar och för att möjliggöra kommunikation och samarbete enligt de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna.

Ellevio Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter tillhörande kontaktpersoner leverantörer till Ellevio Sverige AB. Uppgifterna behandlas för att möjliggöra kommunikation och samarbete enligt de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna. 

Ellevio Energy Solutions AB är personuppgiftsansvarig för behandling av kontaktuppgifter till sina affärspartners och företagskunder till Ellevio Energy Solutions AB. Uppgifterna behandlas för att möjliggöra kommunikation och samarbete enligt de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna.

Kategorier av personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter i form av namn, e-post, adress och telefonnummer till arbetsplatsen
 • Information kopplat till representantens skicklighet
 • Information kopplat till sanktionslistor

Laglig grund: När upphandling sker enligt lag så föreligger en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter. Detta omfattar även kontroll av sanktionslistor. 

För behandling av kontaktuppgifter till representant för leverantör, fastighetsägare och samarbetspartners föreligger ett berättigat intresse för att möjliggöra kommunikation och samarbete enligt de avtal och överenskommelser som finns mellan parterna.

I samband med kommunikation med fastighetsägare och hyresvärdar
Ellevio AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter tillhörande fastighetsägare, hyresvärdar och deras anställda i syfte att möjliggöra kommunikation för bekräftelse av mätarnummer och dylikt.

Kategorier av personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer

Laglig grund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att kunna kontakta fastighetsägare och hyresvärdar.  

Dialog med och rapportering till myndigheter
I samband med att Ellevio har dialog med myndigheter av olika skäl kan kontaktinformation till handläggare och andra relevanta aktörer hos myndigheten komma att lagras hos Ellevio. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifterna är det bolag som är föremål för myndighetens aktuella ärende eller verksamhet.  

Kategorier av personuppgifter 

 • Namn, e-post och telefonnummer till arbetet 

Laglig grund: Ellevio har en rättslig skyldighet att kommunicera med myndigheter när det efterfrågas och att rapportera viss information till dessa. 

I samband med utbyggnad, markupplåtelser och ledningsrätt
Ellevio AB är ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av imarkupplåtelseavtal och ledningsrätt. 

Vi behandlar personuppgifter gällande tidigare och nuvarande fastighetsägare som berörs av kommande utbyggnad eller har tecknat markupplåtelseavtal. Syftet är att kunna kontakta fastighetsägarna för samråd, lämna information och framställa eventuell förfrågan och förhandla om markupplåtelseavtal.  

Kategorier av personuppgifter: 

 • Kontaktuppgifter i form av namn, e-post, adress, telefonnummer
 • Personnummer
 • Signatur
 • Fastighetsbeteckning
 • Bank och kontouppgifter för utbetalning i samband med avtal

Laglig grund: Vid markupplåtelseavtal är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna fullgörande av avtalet. Vid fråga om ledningsrätt behandlas uppgifterna med stöd av den rättsliga skyldighet som föreligger i enlighet med ellagen (1997:587) att tillhandahålla anslutning inom vårt koncessionsområde. Vi behandlar då de uppgifter som krävs för att fullgöra denna förpliktelse. I övrigt är det ett berättigat intresse för Ellevio att behandla kontaktuppgifter för att föra dialog med fastighetsägare som påverkas av utbyggnad.

Ellevio kan komma att behandla personuppgifter för att kunna bemöta rättsliga krav och anspråk från kunder, leverantörer och samarbetspartners. Detta inkluderar behandling av personuppgifter för att registrera reklamationsärenden och för att kommunicera med försäkringsbolag angående skadeärenden.

Kategorier av personuppgifter som kan komma att omfattas beroende på vad det rättsliga kravet eller anspråket avser:

 • Bilder från kamerabevakning 
 • Användargenererade uppgifter i webb och app 
 • Identitetsuppgifter 
 • Kontaktuppgifter omfattande adress, telefonnummer, e-post 
 • Anläggningens ID och förbrukning av el, information från felanmälan och felsökning 
 • Platsinformation 
 • Övrig information kring ärendet som framkommit i våra kontakter med dig

Laglig grund:  Det av Ellevios bolag som är föremål för eventuella rättsliga krav och anspråk har ett berättigat intresse att ta tillvara sina intressen.

Ellevio hanterar personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller kollektivavtal.

Laglig grund: Rättslig skyldighet enligt sådana regler som innebär krav på inhämtande eller utlämnande av viss information. Detta kan gälla krav på säkerhetsprövning och bakgrundskontroller enlig säkerhetsskyddslagen (2018:585) och lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174), hantering av rättighetsförfrågningar i enlighet med dataskyddsförordningen, utlämnande av information till Skatteverket, Försäkringskassan och fackförbund i enlighet med de skyldigheter som åligger arbetsgivare enligt lagstiftning och kollektivavtal, utlämnande av information vid framställan i domstol eller från annan behörig myndighet så som polisen, samt bevarande av viss information i enlighet med bokföringslagstiftningen.

Ellevio behandlar personuppgifter i samband med övertagande eller försäljning av verksamhet eller vid koncernförändringar i syfte att utvärdera verksamheten samt administrativt utarbeta bästa möjliga form för övertagandet eller förändringen.

Vid omstrukturering, så som uppdelning i flera olika verksamheter, eller om en utomstående part önskar förvärva bolag eller kunddatabas kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som vi angett i denna information om behandling av personuppgifter om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.

Laglig gund: Det är ett berättigat intresse för Ellevio att kunna genomföra företagsförvärv och försäljning av verksamhet och omstrukturering.

Dina rättigheter

Informationen om dina rättigheter gäller oavsett vilken relation du har till vilket, eller vilka, bolag inom Ellevio. 

Rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar 
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och ska vara undertecknad av dig. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Vi lämnar enbart ut sådana personuppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Du skickar din begäran till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag".

Ellevio Sverige AB 
Personuppgifter 
Box 242 07 
115 53 Stockholm

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Du kan också välja att komma till vår reception och, efter legitimering, hämta registerutdraget efter att skriftligen begärt att få det.

Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade. Om vi har en felaktig personuppgift har du rätt att begära att den rättas. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt att bli raderad
Om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. När personuppgifterna behövs för att till exempel uppfylla våra legala skyldigheter, uppfylla kraven i ellagen eller bokföringslagen har du däremot ingen rätt att få dessa uppgifter raderade under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla dessa skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall möjlighet att kräva att vi begränsar vår behandling, dvs. Att dina personuppgifter inte används för annat än för lagring eller för att försvara våra rättsliga anspråk. Begränsning kan exempelvis aktualiseras i de fall du bestrider att uppgifter är korrekta eller att behandlingen är laglig.

Rätt att göra invändningar
När Ellevio behandlar personuppgifter med stöd av en intresseavvägning eller av ett allmänt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Du behöver i sådant fall specificera vilken behandling du invänder mot. Då omprövar vi behandlingen av dina uppgifter. Om Ellevio inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta behandla uppgifterna kommer vi upphöra med behandlingen.

Rätt att återkalla samtycken
Om vi behandlar dina personuppgifter efter ett samtycke från dig har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Vi får då inte fortsätta behandla uppgifterna. I de flesta fall sker dock behandlingen av dina uppgifter med stöd av en annan grund, så som avtalet oss emellan eller med stöd av ett berättigat intresse.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till Ellevio överfört till dig själv eller en annan personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller om behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Rättigheter vid automatiserat beslutsfattande och profilering
Du har rätt att slippa bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling (innefattande profilering) och som kan få rättsliga följder för dig eller i betydande grad påverka dig. Du har också rätt att invända emot direktmarknadsföring. 

Nyttja dina rättigheter - du hittar begäran att nyttja dina rättigheter här!

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss gällande frågor om dataskydd gör du det enklast via kundservice på telefon 0771-53 53 00. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@ellevio.se eller brevledes på följande adress:

Ellevio Sverige AB
Personuppgifter
Box 242 07
115 53 Stockholm
Märk kuvertet "Dataskydd"

Begäran om att nyttja dina rättigheter

Tacka nej till nyheter och allmän information från oss

Uppdatering av denna information 

Ellevio förbehåller sig rätten att uppdatera denna information, eftersom vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av informationen kommer att meddelas på denna sida.

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 6 maj 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer