Solceller - Innan installation av solpaneler

solceller_tidsaxel_innan2.png

När du bestämt vilka solcellspaneler du ska ha är det dags att ett elinstallationsföretag anmäler din solcellsanläggning till oss, en så kallad föranmälan.

Anlita rätt elinstallationsföretag

Oavsett om du har valt en totalleverantör för installationen av solcellsanläggningen eller om du håller i kontakterna själv, ska du se till att det elinstallationsföretag som anlitas för att utföra arbetet är registrerat hos Elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar

Anmälan till Ellevio

Din elinstallatör ska anmäla till oss att du vill installera en solcellsanläggning för att få ett installationsmedgivande. Anmälan, som oftast kallas för föranmälan, är viktig för att säkerställa att anläggningen uppfyller gällande krav och att det finns kapacitet i elnätet för att vi ska kunna ansluta din solcellsanläggning till elnätet. För att elinstallatören ska kunna göra en föranmälan krävs en fullmakt från dig att installatören får anmäla solceller till ditt hus.

Under installationen och anslutningen sker kontakten i första hand mellan elinstallatören du anlitat och Ellevio. Så här går det till:

 1. Elinstallatören gör en anmälan av din solcellsanläggning till Ellevio.
  För att undvika förseningar eller onödig väntetid rekommenderar vi att den skickas in till oss i god tid.
 2. När den är registrerad granskar vi underlaget och säkerställer att anläggningen uppfyller de gällande kraven.
 3. Ellevio utvärderar också om anslutningen medför behov av ombyggnad i elnätet.
  Observera att det kan medföra en fördröjning innan din solcellsanläggning kan tas i bruk fullt ut.
 4. Ellevio skickar ett installationsmedgivande till din elinstallatör.
  Efter det kan installationen av din solcellsanläggning påbörjas

Krav för anslutning av din solcellsanläggning

Det finns många krav som din solcellsanläggning måste uppfylla för att vi ska kunna ge ett installationsmedgivande och godkänna anslutningen till elnät. Anläggningen och installationen ska uppfylla kraven enligt Energimarknadsinspektionens, Svenska kraftnäts, Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt Ellevios tekniska anvisning (se nedan). Ellevio äger rätt att besiktiga och prova att utrustningen fungerar enligt kraven.

Hur mycket kostar det att ansluta en solcellsanläggning?

Vi debiterar dig vanligtvis ingen kostnad för anslutningen av din solcellsanläggning. Din elinstallatör avgör om din elanläggning behöver säkras upp och sker det inom befintligt säkringsintervall görs det utan extra kostnad. Däremot tillkommer en kostnad om du till exempel behöver säkra upp till ett nytt intervall eller genomföra andra förändringar på din elanläggning

I enstaka fall kan anslutningen kräva en förstärkning av elnätet. Är din anslutning 63A eller lägre tillkommer inte en extra kostnad för ombyggnation.

Hur lång tid tar det att få ett installationsmedgivande?

Vi ger ut ett installationsmedgivande cirka två veckor efter att vi fått in en komplett anmälan från din elinstallatör.

Tänk på 

Ifall du har egen utrustning kopplad till mätarens laststyrning, kommer den funktionen försvinna i och med mätarbytet. Läs mer om detta här.

Ellevios krav gällande solceller

Allmänna krav

 • Anslutning av produktionsanläggning får endast göras efter
  godkännande av Ellevio.
 • Installation får enbart utföras av en behörig elinstallatör.
 • Före tillkoppling av produktionsanläggningen ska den färdiganmälas av elinstallatören.

Tekniska krav

 • Anslutning ska vara permanent och utförd på egen gruppledning i gruppcentral. Stickproppsanslutning är inte tillåten.
 • Samtliga produkter ingående i anläggningen ska vara CE-märkta.
 • Växelriktare ska uppfylla krav enligt SS-EN 50549-1¹ samt föreskrift EIFS 2018:2.
 • Utrustning ska installeras så att produktionsanläggningen inte kan kopplas in mot ett yttre spänningslöst nät.
 • Reläskyddsinställningar ska finnas och följa svensk standard SS-EN 50438 utg. 2, bilaga A.20.
 • Elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt ska finnas och vara av typen lastfrånskiljare samt vara blockerbar i öppet läge. Vi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Elkopplare ska finnas placerad efter elmätaren vid mätplatsen och alltid vara lätt åtkomlig för Ellevios personal².
 • Flimmeremission från anläggningen får inte överskrida följande värden: Pst ≤ 0,35 och Plt ≤ 0,25 enligt SS-EN 61000-3-3 alt. SS-EN 61000-3-11.
 • Fast och beständig märkning av utrustning, frånskiljare och anslutningar ska finnas och vara utfört enligt SS 436 40 00, avsnitt 712.
 • Vi rekommenderar alltid 3-fasig anslutning. 1-fasig anslutning ska inte överstiga 3kW installerad effekt.

Specifika krav

Beroende av produktionsslag och storlek på anläggning kan det ställas specifika krav på vilka dokument som behöver inkluderas. De specifika kraven specificeras närmare i föranmälan och några exempel är:

 • Situationsplan med jordtagets placering.
 • Enlinjeschema över anläggningen som visar nätbrytarens funktion och jordtagets placering och utförande.
 • Uppgifter om skyddsutrustning.
 • Typprovningsprotokoll.

Om anläggningen är ansluten till 11kV eller högre spänningsnivå så finns fler krav som måste uppfyllas så som kraven i IBH14, Energiföretagens riktlinjer i Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar (AMP) och SS-EN50549-2.

¹ Härstammar från EU-kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer.

² Om elkopplare inte kan placeras i direkt anslutning till elmätaren ska märkning finnas som tydligt anger var elkopplare är placerad (för anläggningar ≥80A även i huvudledningsschema).

Momsregistrering - om du säljer el för 30 000 kr eller mer

Du behöver inte registrera dig för moms förutsatt att du inte har en försäljning av el in till elnätet på 30 000 kronor eller mer före moms.

Du som privatperson får när din solcellsanläggning är klar ett tilläggsavtal av oss med abonnemang för din mikroproduktion utan moms. Vill du ha din produktion momsregistrerad måste din elinstallatör informera oss om det vid föranmälan.

Läs mer om