Hållbarhet på Ellevio

Att säkerställa pålitlig elförsörjning är en av samhällets viktigaste uppgifter. Genom smart infrastruktur för energi lägger Ellevios affärsområden grunden för det växande samhället och möjliggör omställningen till en elektrifierad, fossilfri framtid. Vi jobbar med att förstärka, förnya, förvalta och vädersäkra – samt utvecklar lösningar för ett mer flexibelt energisystem.

Genom att bygga och underhålla ett modernt och flexibelt elnät tryggar elnätsverksamheten inom Ellevio AB leveransen av el till hushåll, företag och samhällsfunktioner; samtidigt som vi skapar förutsättningar för den nödvändiga elektrifieringen av transporter och industrier. Tillsammans med kunder och partners utvecklar Elleviokoncernen även klimatsmarta energilösningar med ambitionen att vara en drivkraft mot ett elektrifierat, hållbart samhälle.

maskros

Men hållbarhet handlar i hög grad också om att vi ska bedriva vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill vara ett föredöme och möta de högt ställda kraven på ansvarstagande och hög affärsetik från våra intressenter.

Vårt interna hållbarhetsarbete kan delas in i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Alla aspekter är ömsesidigt beroende av varandra.

Hållbarhetsstrategi och väsentliga frågor Ellevios hållbarhetsarbete är inte bara en fråga om att följa lagar och regler utan även om att ta vårt samhällsansvar genom att identifiera våra väsentliga hållbarhetsfrågor, integrera dem i verksamheten och jobba med ständiga förbättringar.

Ellevios elnät tryggar eltillförseln till hem, arbetsplatser, industrier, transporter och samhällsfunktioner – och bidrar samtidigt till energiomställningen och framväxten av ett klimatsmart energisystem. Våra innovativa energilösningar bidrar till ett system i balans och stöttar företag som vill lämna fossilberoendet bakom sig. 

Ett modernt och pålitligt energisystem är inte bara avgörande för att samhället ska fungera, utan också för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Klimatomställningen gör också att elbehovet kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Sverige kommer enligt samstämmiga prognoser att behöva långt mer än dubbelt så mycket el 2045 som nu. 

För att ytterligare stötta energiomställningen och skapa tillväxtmöjligheter skapar Elleviokoncernen klimatsmarta energilösningar tillsammans med kunder och strategiska partners.

Läs mer om hur vi möjliggör klimatomställningen här.

Miljömässig hållbarhet har två dimensioner för oss. Det handlar dels om att vår kärnverksamhet möjliggör en fossilfri framtid – det kan du läsa om på sidan om hur vi möjliggör klimatomställningen – dels om vårt interna arbete för att minimera verksamhetens avtryck på klimat, miljö och naturresurser.

För att successivt minska vårt avtryck på omgivningen arbetar vi bland annat med att minska våra direkta utsläpp och indirekta utsläpp av växthusgaser, använda klimat- och miljöanpassade material, främja biologisk mångfald i ledningsgator och ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet här.

Vårt sociala ansvar innebär att vi ska vara en god samhällsaktör som driver utvecklingen av ett hållbart energisystem framåt och tar hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter.

Läs mer om vårt arbete med social hållbarhet här.

För att kunna bidra och driva verksamheten vidare krävs naturligtvis även ekonomiskt ansvarstagande. Vi måste säkerställa en finansiellt stabil verksamhet som bedrivs så effektivt och professionellt som möjligt. Samtidigt arbetar vi för att uppnå en långsiktig och ändamålsenlig elnätsreglering som skapar förutsättningar för att vi ska kunna få tillgång till det kapital som krävs för att vårt kärnuppdrag.

Läs mer om ekonomisk hållbarhet här.

Information från: Ellevio, 

sidan uppdaterad 4 juli 2022

Hjälpte den här sidan dig?