Vårt arbete för klimat och miljö

Klimat- och miljömässig hållbarhet har flera dimensioner för oss. Först och främst är vår verksamhet en förutsättning för omställningen till fossilfrihet. Men vi vill också att vårt eget avtryck på klimat, miljö och naturresurser ska vara så litet som möjligt. I bästa fall kan vi bidra positivt – exempelvis genom att gynna biologisk mångfald i våra ledningsgator eller ta initiativ till mer hållbara lösningar.

miljo_humla_840x420.png

Minska utsläpp

Ellevio rapporterar sitt klimatavtryck enligt det så kallade Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som delar in utsläpp i direkta och indirekta.

Våra direkta utsläpp (scope 1) består till största del av utsläpp (läckage) av gasen SF6 – som i undantagsfall används som isolergas i vissa ställverk och strömbrytare – samt till viss del av utsläpp från egenägda och leasade fordon.

Vår policy är att inte använda SF6 om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller utrymmesskäl. 

Indirekta utsläpp (scope 2) kommer framför allt från inköp av värme, kyla och el för eget bruk samt från elinköp som kompenserar för nätförluster i ledningsnätet. 

Scope 2-utsläppen minskas genom att både kontorsel och el som köps för att kompensera för nätförluster är fossilfri. I takt med att Ellevio förnyar elnätet kan dessutom nätförlusterna minskas genom att mer energieffektiva komponenter installeras.

Övriga indirekta ustläpp (scope 3) är utsläpp som uppkommer i vår värdekedja. De kontrolleras alltså av andra aktörer, så som leverantörer och kunder.

Ellevios största utsläpp i scope 3 härrör från leverantörsledet eftersom drift och utbyggnad av elnät kräver material, utrustning och arbeten med maskiner och transporter. I Ellevios fall står användningen av aluminium i kablar och faslinor till luftledningar för den största delen av utsläppen i scope 3. Dessa utsläpp påverkas i hög grad av hur stora investeringsprojekt som pågår.

För att minska de indirekta utsläppen ställer vi allt högre krav på leverantörer. Vi driver även utvecklingsprojekt ihop med partners, så som projektet Hållbarhet Orsa som möjliggjorde NKT:s framtagande av en för världsmarknaden helt ny koldioxidsnål lågspänningskabel.

För att minska direkta utsläpp från transporter beslutade under 2021 att alla nya arbetsfordon hos Ellevio ska vara elbilar. 

Under 2022 antogs ytterligare mål för att minska klimatpåverkan: alla inrikes transporter, fordon och arbetsmaskiner som används för Ellevios räkning ska vara eldrivna senast 2030.

För att minska vår egen påverkan på klimat och naturresurser arbetar vi bland annat med att:

  • Beakta miljöaspekter i all affärs- och verksamhetsutveckling och i alla våra investeringsprojekt
  • Ställa miljökrav vid inköp, premiera lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan samt följa upp leverantörer och entreprenörer
  • Ha ett livscykelperspektiv i våra aktiviteter
  • Säkerställa underlag och fakta för beslut och prioriteringar, bland annat utifrån beräkningar av vårt koldioxidavtryck enligt GHG-protokollet (Green House Gas Protocol)
  • Använda skadelindringshierarkin vid anläggandet av nya ledningar
  • Använda avfallshierarkins principer för att minimera avfall
  • Ha ett hållbarhetsperspektiv vid val av mötesalternativ och transportmedel för resor

Biologisk mångfald i våra ledningsgator

Att kunna bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och bevara naturmiljöer är en viktig miljöfråga för Ellevios elnätsverksamhet.

När vi planerar nya ledningar tillämpar vi därför skadelindringshierarkin. Det betyder att vi försöker undvika negativ påverkan på biologisk mångfald genom att ta hänsyn till högre naturvärden när vi väljer var en ny ledning ska dras eller en ny station byggas. I andra hand inför vi skadeförebyggande åtgärder för att minimera den negativa påverkan.

I arbetet med nya ledningar identifierar vi framkomliga sträckningar med hänsyn till kända naturvärden, och planerade skadeförebyggande åtgärder beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som är en viktig del av koncessionsansökan för nya ledningar inom regionnätet.

Läs mer om hur vi jobbar med bilogogisk mångfald

Miljöledningssystem

Ellevio AB har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015, vilket är den mest använda certifieringen av miljöledningssystem i världen. Inom miljöledningssystemet säkerställer vi att vi arbetar proaktivt med alla våra viktigaste miljöfrågor (miljöaspekter), både inom de områden där vi kan bidra positivt och områden där det finns miljömässiga risker.

För att leva upp till standardens krav och rekommendationer har vi ett pågående arbete som spänner över all verksamhet. Miljöarbetet är också inkluderat i företagets affärsplan där större förbättringsområden pekas ut.

Ellevio AB är en beställarorganisation som handlar upp en stor mängd varor och tjänster, liksom även entreprenader vid investeringar i elnätet.

Det innebär att många av verksamhetens miljöaspekter och miljörisker måste hanteras i inköpsprocesserna och i uppföljning av kontrakt.

När vi gör inköp ställer vi krav på att leverantörerna arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, men också att de säkerställer en godtagbar nivå inom andra hållbarhetsområden såsom att mänskliga rättigheter respekteras och att bra arbetsvillkor för de anställda tillgodoses. Kraven fastställs i en särskild uppförandekod för leverantörer och partners.

Varje år utförs externa och interna revisioner, inklusive en utvärdering  av våra miljöaspekter för att säkerställa att Ellevios betydande miljöpåverkan är identifierad och hanterad inom miljöledningssystemet. Utöver detta mäts och rapporteras bolagets hållbarhets-KPI:er, inklusive miljömål, till styrelsen.

Ellevio AB använder den externa leverantören Ramböll för övervakning, utvärdering och uppföljning av de miljölagar och regler som gäller för vår verksamhet.

Vi gör årligen en granskning av hur företaget lever upp till gällande miljölagar och ställda krav. Utöver detta utförs kontroller och revisioner av entreprenörer och leverantörer för att säkerställa efterlevnad i fält. Syftet med detta förfarande är att säkerställa att vi och våra leverantörer har kunskap om relevant lagstiftning och andra krav, håller sig informerade om förändringar i lagstiftningen samt följer upp efterlevnaden av lagstiftningen. 

Alla former av olyckor och incidenter, rapporteras och dokumenteras. Korrigerande åtgärder ska utföras vid alla rapporterade miljöolyckor och tillbud. Att vara ISO 14001: 2015-certifierat motiverar oss dessutom att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Miljöfrågorna är integrerade i företagets ordinarie processer och styrning, även när det gäller Ellevios interna och externa kommunikation samt vad gäller utbildning och kompetens. Dessutom publicerar vi artiklar på vårt intranät om vår miljöprestanda, samt ger information under företagets kvartalsmöten och i digitala studiosändningar för alla anställda.

Hållbarhet är en särskild punkt på ledningsgruppens möten vid ett flertal tillfällen per år och åtminstone en gång per år gör ledningen en mer omfattande genomgång av miljöledningssystemet och organisationens miljöprestanda. Externt publicerar företaget en gång per år en integrerad års- och hållbarhetsredovisning.

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för framtagande, implementering och utvärdering av Ellevio AB:s miljöledningssystem. Hållbarhetschefen ansvarar för att samordna miljöledningssystemet.

Ett särskilt styrelseutskott för hållbarhet har inrättats för att förbättra styrning och effektivitet. Hållbarhetskommittén ansvarar för att utvärdera företagets strategi inom miljö och arbetsmiljö, övervaka resultatet i förhållande till uppsatta mål samt identifiera viktiga områden för förbättring och uppmuntra till ökad medvetenhet om betydelsen av miljö- och arbetsmiljöarbete.

I enlighet med kraven i ISO14001-standarden har Ellevio AB åtagit sig att göra återkommande intressentanalyser. Denna samordnas med de intressentanalyser som genomförs inom ramen för GRI och CSRD-direktivet (corporate sustainability reportering directive).

Den senaste intresseanalysen genomfördes 2020. Denna har kompletterats under hand och en ny analys genomförs 2023. Intressenternas förväntningar och krav återspeglas i det vi rapporterar i vår års- och hållbarhetsredovisning, men också i våra interna prioriteringar och målsättningar inom miljöområdet.

Helhetsintrycket av intressentanalyserna är att Ellevios monopolställning innebär ett särskilt ansvar som ställer högre krav på företagets hållbarhetsarbete och extern kommunikation kring ämnet.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer