Gemensamma krafter för att främja biologisk mångfald

Nyheter

”Hållbarhet Orsa” är ett samverkansprojekt som just nu pågår med Ellevio, energientreprenören Omexom och kabeltillverkaren NKT som drivande parter.

Ellevio samverkar i olika projekt och initiativ för att gynna biologisk mångfald i många delar av landet. I Stockholm skapades konstgjorda rev och artrika våtmarker under 2022, i Orsa pågår just nu pilotprojektet ”Hållbarhet Orsa” och snart röjs det sly och risrensas i Hofors kommun för att väddnätsfjärilen ska kunna lägga sina ägg. För att bara nämna några exempel.

– Att kroka arm med andra är verkligen nyckeln till framgång för insatser inom biologisk mångfald, säger Ellevios hållbarhetschef Karolina Viksten.

Konstgjorda rev och våtmarker i Stockholm

Stensäckning
Anlagda våtmarker hos Jehanders anläggning i Löten på Ekerö i Stockholm tar hand om det kvävefyllda spillvattnet.

När Ellevio grävde ner en 1,2 mil lång sjökabel mellan Bredäng och Beckomberga ställdes höga krav på att värna och berika den biologiska närmiljön. Det var ett jobb som involverade många parter i samverkan.

Sjökablarna behövde exempelvis skyddas med stora, hållbara nätsäckar. Stenen som användes kom från det stora infrastrukturprojektet ”Förbifart Stockholm”, lösningen med näten togs fram av Baltic Offshore och stenföretaget Jehanders fick tvätta stenen noga innan den kunde användas.

Säckarna med sten kom på plats under 2022 och bildar nu konstgjorda rev som förhoppningsvis kan fungera som skydd för yngel och som lekplatser för fiskar. 

Spillvattnet från tvätten av stenarna renades dessutom i tre olika dammar som utgör artrika våtmarker och är hemvist för en mängd växter och djur.

Du kan läsa mer om projektet här!

En bredd av insatser för biologisk mångfald i Orsa

Samtal mellan hållbarhetscheferna Karolina och Kim.

Kim Okfors, hållbarhetschef OMEXOM och Karolina Viksten, hållbarhetschef Ellevio.

”Hållbarhet Orsa” är ett samverkansprojekt som just nu pågår med Ellevio, energientreprenören Omexom och kabeltillverkaren NKT som drivande parter. Inom ramen för projektet – där en fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ska ersättas med en kabel som grävs ned i marken – lyfter deltagarna på varje sten för att kartlägga klimat- och miljöpåverkan, hitta målkonflikter och tillkortakommanden, och gemensamt hitta vägar för att ta hänsyn till olika klimat- och miljöaspekter.

En del i det arbetet är att utforska och utföra insatser för biologisk mångfald. Projektet har dialog med lokala intressenter för att utvärdera både arbetssätt och möjligheter som kan främja artrikedomen och skydda områden med höga naturvärden.

Länsstyrelsen, berörda kommuner och naturvårdsintressen deltar och kartlägger bland annat invasiva arter och fåglars häckningsperioder. När grävarbetena är klara planeras det för att etablera stenrösen och sandbankar samt gärdsgårdar för lokala lavar. Dessutom finns planer på bihotell samt holkar och boplattformar för ugglor och andra fåglar i de gamla ledningsstolparna.

Du kan läsa med om projektet här!

Röjning för den fridlysta väddnätsfjärilen 

Ängsvädd
Väddnätsfjärilen lägger sina ägg på värdväxten ängsvädd (Succisa pratensis). 

För några veckor sedan kom ett mejl till Ellevio från Länsstyrelsen i Gävleborg. Den fridlysta och rödlistade väddnätsfjärilen hade siktats i vår ledningsgata i Hofors kommun. För att ge fjärilarna bra förutsättningar att föröka sig behöver ytterligare röjning och risrensning utföras. Ett samarbete som Ellevio gärna bidrar till!

Väddnätfjärilen finns bara kvar i några få län i Sverige och är fridlyst inom hela EU. I Sverige ingår den i ”Åtgärdsprogram för hotade arter”. Fjärilen flyger från slutet av maj till slutet av juli, och under den perioden parar sig också honorna. De lägger sina ägg på värdväxten ängsvädd, och för att honan ska lägga sina ägg måste ängsvädden vara solbelyst. Därför behöver sly röjas bort och öppna marker med ängsvädd måste hållas fria från ris.

Ellevio planerar nu för fortsatt dialog med Länsstyrelsen om anpassad skötsel av området. Vi hoppas få möjlighet att berätta mer om väddnätsfjärilens framfart framöver.

Branschsamverkan mot invasiva arter

Lupin
Lupiner är vackra att se på, men klassas som en invasiv art – ett hot mot den biologiska mångfalden som kan ha negativa effekter på jord- och skogsbruk, samt på människors och djurs hälsa.

Ett annat typ av samarbete som Ellevio deltar i handlar om att hålla tillbaka arter för att gynna andra. När vi gräver – det gäller främst kabelprojekt inom lokalnätet – kommer vi nämligen allt oftare i kontakt med invasiva växter som kan sprida sig snabbt och konkurrera ut andra arter. Det är en utmaning som hela branschen tampas med och erfarenhetsutbyte är viktigt.

Därför har en branschgemensam arbetsgrupp startats inom Energiföretagen. Tillsammans med både andra elnätsföretag och entreprenörer diskuterar vi där hur invasiva arter ska hanteras och begränsas. Energiföretagen planerar också att komplettera elnätsbranschens riktlinjer (EBR) med mer vägledning kring invasiva arter.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?