Unikt elnätsprojekt med minimerad klimatpåverkan

Nyheter

Under maj 2023 genomför Ellevio med leverantörerna OMEXOM och NKT ett branschunikt elnätsprojekt. Målet är en arbetsplats med minimerad klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Platsen är Oljonsbyn i Orsa kommun och projektet omfattar allt från eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan till särskilda insatser för att främja biologisk mångfald.

För Ellevio är energiomställningen och elektrifieringen av industrin och transportsektorn att betrakta som kärnverksamhet. Ju mer vi kan göra det möjligt att ersätta fossila bränslen med el, ju mer kan svenska utsläpp minska. Men att bygga och sköta elnät orsakar i sig en massa avtryck, precis som i bygg- och anläggningssektorn i stort. 2020 svarade bygg- och anläggningssektorn för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ungefär 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därtill genererar sektorn utsläpp utomlands genom importvaror, och det finns finns utmaningar med materialanvändning och annan miljöpåverkan.

För att få bukt med detta lanseras nu pilotprojektet ”Orsa Hållbarhet”, ett samverkansprojekt mellan Ellevio, energientreprenören OMEXOM och kabeltillverkaren NKT. Projektet testas inom ramen för en insats för att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun, där en fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ska ersättas med en kabel som grävs ned i marken.

Mål att finna nya vägar

Målsättningen är att genomföra ett omfattande infrastrukturprojekt med drastiskt minskade utsläpp från material och maskiner, samt en smartare resursförbrukning. Förutom att visa att en mindre klimat- och miljöbelastande arbetsplats är möjlig syftar projektet till att identifiera målkonflikter och problem, och överbrygga dem. Förhoppningen är att initiativet ska bryta ny mark inom elnätsbranschen, och i förlängningen bidra till förverkligandet av Parismålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- Som eldistributör är vår kärnverksamhet kritisk för förverkligandet av Sveriges klimatmål. Robust elnätsinfrastruktur och trygg elförsörjning är en förutsättning för att transportsektorn, industrin och andra fossila verksamheter ska kunna elektrifieras. Men vi måste också se över våra egna avtryck, vilket är tanken med det här initiativet, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio.

Tanken är att lyfta på varje sten för att kartlägga klimat- och miljöpåverkan, skaffa sig ny lärdom om framtida projekt, och gemensamt hitta vägar för att ta hänsyn till olika klimat- och miljöaspekter. Två av projektets centrala insatser är val av maskiner och fordon till entreprenaden, samt val av hållbara material och produkter. Här finns stora klimatbesparingar att göra redan i tillverkningsskedet, särskilt när det gäller kabelproduktionen.

Ny kabel med reducerad klimatpåverkan

Ett av Ellevios högst prioriterade fokusområden inom hållbarhet är att minska klimatpåverkan från material som används i elnätsetableringen.

- Utsläpp från tillverkning av material till kablar och faslinor står för cirka 60 procent av vårt koldioxidavtryck. Det är ett av våra mest prioriterade förbättringsområden, säger Karolina Viksten.

Detta tog Magnus Nissle, strategisk inköpare på Ellevio, upp med kabeltillverkaren NKT våren 2021 och tillsammans utvecklades idén om att ta fram en mer klimatsmart kabel.

- Historiskt sett har det varit svårt att använda miljövänliga material när det kommer till kablar. Den stora miljöboven har varit den mycket energikrävande tillverkningsprocessen av aluminium. Men man måste våga utmana och tillsammans tänka nytt, säger Magnus Nissle.

Ett och ett halvt år senare har NKT tagit fram en för världsmarknaden helt ny koldioxidsnål lågspänningskabel. Aluminiumet i den nya kabeln tillverkas av Hydro med en avsevärt lägre klimatpåverkan. Kabelisoleringen och manteln levereras av Borealis och är tillverkade av fossilfria polyolefiner tillverkade med förnybara råvaror.

- Genom vårt mångåriga samarbete med Ellevio visar vi att man kan förändra och förbättra även traditionella, samhällsviktiga produkter såsom kraftkablar för eldistribution. Ellevios ambition att minska sitt klimatavtryck går hand i hand med NKT:s, säger Peter Marcusson, Head of Renewables Northern Europe på NKT.

Elektrifierade grävmaskiner överallt senast 2030

Elektrifiering av transportsektorn är en prioriterad framtidsfråga för Ellevio, med målet att ha enbart eldrivna fordon och arbetsmaskiner senast 2030. Vid pilotprojektet i Orsa ska därför eldrivna grävmaskiner och elfordon användas av OMEXOM så långt det är möjligt, vilket också innebär kraftigt minskade klimatutsläpp.

- Att möjliggöra energiomställningen tillsammans med Ellevio är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är samtidigt viktigt att omställningen i sig utförs med miljö- och klimatfrämjande aspekter i fokus, säger Kim Okfors, Environment & Sustainability Manager på OMEXOM.

Upplägget i projektet har utformats med målsättning att innefatta samtliga av de områden som ligger till grund för OMEXOMs hållbarhetsarbete – klimat, cirkulärekonomi och biodiversitet, vilket således även hanterar Ellevios egna ambitioner om elektrifierade entreprenader till 2030.

- Samarbeten mellan branschaktörer och intressenter genom pilotprojekt som detta är mycket fördelaktiga och en förutsättning för att identifiera utmaningar, utveckla lösningar samt skapa nya och förbättrade rutiner och koncept. Vi måste helt enkelt börja någonstans. Detta harmoniserar också väl med OMEXOMs avsikt att fortsätta vara den ledande och självklara aktören inom området i samarbete med sina kunder och leverantörer säger Kim Okfors.

Fokus på cirkularitet

Projektet innefattar även flertalet klimatanpassade åtgärder som hållbara och optimerade materialtransporter, sorteringsskopor för att minska transporter och återvinna massor lokalt samt åtgärder för cirkularitet som tillexempel återvinning av den gamla luftledningen.

I ”Orsa Hållbarhet” förs dialog med lokala intressenter där man löpande utvärderar både arbetssätt och möjligheter som kan främja biologisk mångfald och skydda områden med höga naturvärden. I samverkan med såväl Länsstyrelsen, berörda kommuner och naturvårdsintressen kommer bland annat invasiva arter och fåglars häckningsperioder att kartläggas och hanteras.

- Vi ser gärna ännu fler branschsamarbeten framöver. Det ska byggas mycket inom elnätsbranschen framöver, och vi är stora beställare av material och entreprenad. Vi tror att vi gemensamt kan ställa krav och ta stora kliv framåt för att värna om miljö och klimat, säger Ellevios hållbarhetschef Karolina Viksten.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?