Sjökabel i Mälaren skapar nya biologiska miljöer

Nyheter

Anlagda våtmarker hos Jehanders anläggning i Löten på Ekerö i Stockholm tar hand om det kvävefyllda spillvattnet. Foto: Richard Forsberg

Efterfrågan på el i Stockholm ökar. För att vi ska klara den utvecklingen pågår flera stora infrastrukturprojekt i staden. I ett av de största bygger Ellevio en 1,2 mil lång elkabel mellan Bredäng och Beckomberga. Ett projekt med miljökrav för vårt dricksvatten och där lösningarna i slutänden berikar den biologiska närmiljön.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och den artrikaste vad gäller fisk. Den är också en vacker del av landskapet och viktig för vår huvudstad. Bland annat är den dricksvattentäkt för två miljoner människor. Ska arbete utföras där är reglerna strikta.

Skyddande stensäckar blir fiskars lekplatser

När Ellevio behövde lägga ner över en halvmil kraftkabel på sjöbotten mellan Ängbybadet och Sätravik – som en del av att bygga ut elnätskapaciteten i staden – ställdes viktiga krav.

- Bland annat måste arbetet ske under vinterhalvåret och nedläggningen får inte heller grumla botten och riva upp förorenat sediment. Samtidigt ska sjökabeln skyddas för exempelvis nödankring och vid landfästen där påfrestningen är stor. För att klara kraven valdes en enkel och smidig metod där stora nätsäckar med sten sänks ned och med centimeterprecision placeras över kraftkabeln, säger Jenny Nilander, projektledare hos Ellevio.

Stensäckning_2000x1125_2.jpg

Baltic Offshore, som tagit fram lösningen med skyddssäckarna, genomförde arbetet med sitt fartyg M/S Pleijel.

- Genom olika tester kunde vi säkerställa att säckarna skulle klara de ställda kraven. Tidigare har man exempelvis använt Big Bags men de är inte bra. Den plasten vet ingen hur länge den håller. Vi har tagit fram nätsäckar tillsammans med ett japanskt företag som är gjorda i återvunnen plast och specialiserade på just konstruktioner till havs, säger Pelle Andersson på Baltic Offshore.

Att kunna återanvända material på ett hållbart sätt är viktigt. Stenen som användes kom från ett annat infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. Men sprängsten är täckt av kväve, ett ämne som orsakar övergödning och som inte får komma ut i vattnet. Jehanders, leverantören av sprängstenen, tvättade all sten noga innan säckarna kunde fyllas.

De cirka 8 000 säckarna, som väger två ton styck och är två meter i diameter, fördelades på fyra olika utsatta ställen längs sträckningen och sänktes försiktigt ner. Placerade som ett pärlband på botten bildar de nu konstgjorda rev som förhoppningsvis kan fungera som lekplatser för fiskar och skydd för småyngel.

Tvättvatten blir hemvist åt en biologisk mångfald

Spillvattnet från tvätten av stenarna renas sedan från kvävet i anlagda dammar ute vid Jehanders anläggning på Löten, på Munsö i Mälaren. Vattnet passerar genom de tre dammarna där varje damm utgör varsin del av reningsprocessen.

Våtmarker som dessa är några av de mest artrika biotoperna som finns. De är ett viktigt tillskott då vårt moderna jordbrukslandskap inte gynnar den här typen av miljöer. Det renade vattnet leds sedan ut i en vass-zon som tar hand om den allra sista reningsdelen innan det går tillbaka till Mälaren.

- Vi utvecklar just nu hur vi ska få ökad effektivitet i dammarna. Då tillväxten är det som tar upp mest kväve ska vi nu skörda och har planer på än mer nektarrik växtlighet, berättar Sofia Nord, Kvalitets- och Miljöchef på Jehanders.

Fakta om projektet

Projektet är ett av de största inom Stockholms elnät på många år. Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att pågå till och med 2023.

Biotop är en plats med speciella egenskaper som gör att vissa växter, djur eller andra organismer trivs just där.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?