Ändra din elanläggning

Ska du göra en ändring i din elanläggning? Här kan du läsa mer om vilka typer av förändringar det finns som ska anmälas till oss och hur du går till väga.

Det finns olika exempel på förändringar du kan göra i din elanläggning. För alla ändringar som ska göras behöver du ta kontakt med en elinstallatör. Tänk på att välja ett behörigt elinstallationsföretag samt att följa våra tekniska anvisningar.

Kom ihåg att alla typer av ändringar behöver anmälas till oss samt att flera ändringar kan göras samtidigt.

Ändra storlek på säkring

Huvudsäkringens storlek visar vilken maximal effekt (ampere = A) som är möjlig att använda. Den är också grunden för abonnemangets fasta avgift. Se till att du har rätt säkringsnivå så att du betalar för den effekt du behöver och inte mer.

Vi har tre intervaller för huvudsäkring upp till 63 ampere:

 • 16 till 25 A (vanligast för hushåll)
 • 35 A
 • 50 A till 63 A
 • Anlita en elinstallatör som gör arbetet och anmäler förändringen till oss.
 • Ska du säkra upp över intervallgränserna? Då krävs det att vi gör en bedömning om vi har tillräcklig kapacitet i elnätet. Din elinstallatör måste invänta en bekräftelse från oss.
 • När du väl ändrat säkringsstorlek kan du inte göra det igen på 12 månader
 • När du har ändrat säkringsstorlek kan du behöva ändra ditt abonnemang.

Vad kostar det?

Vi tar inget betalt för ändringen om du säkrar ned eller ändrar inom samma säkringsintervall.

Ska du säkra upp över intervallgränserna? När vi fått anmälan från elinstallatören får du en offert av oss. Den gäller en tilläggsavgift du betalar för mellanskillnaden av anslutningspriset för olika säkringsintervaller.

Om kapaciteten i elnätet inte räcker för uppsäkringen så tillkommer kostnader för detta. Läs mer under Ändra elnätsanslutning, elservisändring.

Hur lång tid tar det?

 • Om du gör en säkringsändring inom intervallerna aktiveras ändringen 10 dagar efter anmälan.
 • Om du säkrar upp över intervallerna krävs tid för offerthantering.

Flytta mätartavla

När du ska flytta en mätartavla/mätare behöver du kontakta en elinstallatör. Installatören skickar sedan in en anmälan till oss via vår installatörswebb. Efter det kan arbetet börja.

Oavsett var du placerar mätartavlan är det viktigt att den är lätttillgänglig för Ellevios servicepersonal. Behöver vi göra något arbete måste vi enkelt kunna nå din mätartavla.

Det är viktigt att du ser till att din mätartavla uppfyller svensk standard. Annars är vår rekommendation att byta ut din mätartavla i samband med flytten.

Att tänka på där du flyttar en mätartavla i villa

 • Mätsystem får flyttas inomhus om servisledningen räcker och det är en modern plastkabel. Vi kan inte godkänna några skarvar eftersom det då blir en servisändring.
 • Mätsystem får flyttas inomhus om arbetet görs efter servislådan, till exempel på huvudledningen. Byter du till exempel mätartavla på mätsystemet räknas det inte som en väsentlig förändring och mätsystemet får sitta kvar.

Att tänka på när du flyttar en mätartavla i flerbostadshus

 • Eftersom servicepersonal från Ellevio ska kunna nå elmätaren rekommenderar vi att vid ombyggnad placera elmätare i nisch eller elrum.
 • Du kan flytta mätsystem i lägenheten om huvudledningen bara ändras inom just lägenheten.

Fasändring

Fasändringar kan förekomma i samband med ombyggnad och byte av huvudledning. Till exempel kan det finnas äldre anläggningar med enfas som efter ombyggnad och installation av modern utrustning måste göras om till trefas.

Vid en fasändring måste en elinstallatör förbereda arbetet och skicka in en anmälan till oss via vår installatörswebb.

Vi tar inte ut någon avgift för mätarbyte. Om fasändringen kräver att även anslutningen/elservisen till fastigheten ändras tillkommer en kostnad för elservisändring.

Att avsluta en elanläggning

Ska du bygga om en fastighet eller slå ihop två lägenheter? Då kan det bli aktuellt att avsluta den ena anläggningen.

Du behöver kontakta en elinstallatör som ska göra arbetet och anmäla det till oss via vår installatörswebb. När elinstallatören är klar kommer vi och monterar ner den elmätare som inte längre används.

Ska du flytta?

Då ska du istället anmäla flytt, vilket du enklast gör här.

En permanent urkoppling innebär både att alla anläggningar som finns inkopplade på elserviskabeloch själva kabeln avslutas. För att återansluta en elserviskabel tar vi ut en avgift.

Exempel på permanent urkoppling kan vara vid rivning, ombyggnad av en fastighet eller avslut av en tillfällig anläggning (byggström).

Läs mer om urkoppling av elservis.

Dela upp en anläggning

Behöver du dela upp din befintliga anslutning? Då kommer vi montera ytterligare en elmätare per anläggning. Det kan du till exempel behöva i fastigheter där det behövs ytterligare en elanläggning förutom den ordinarie. Det kan vara lägenheter eller verksamheter som behöver eget abonnemang.

För att få upp en ny anläggning behöver du eller din fastighetsägare kontaktar en elinstallatör som förbereder arbetet och skickar en anmälan till oss via vår installatörswebb.

 • Du behöver fastighetsägarens tillstånd för installation av en ny anläggning. Ligger den utanför fastigheten räknas det som en nyanslutning.
 • Vi tar inte ut någon avgift för att sätta upp ny elmätare.
 • När vi har fått anmälan från elinstallatören tar vår entreprenör kontakt med dig för att kunna sätta upp elmätaren.

Andra ändringar som behöver anmälas

Hur du värmer upp hemma är normalt det som har störst påverkan på din energiförbrukning. Det är viktigt att anmäla en förändring av uppvärmningssätt till oss för att vi ska kunna behålla en bra elleverans till dig.

Om du planerar att köpa och installera en värmepump behöver du anlita en elinstallatör.

Så här går det till:

 1. Elinstallatören föranmäler installationen av värmepumpen till oss via vår installatörswebb.
 2. Därefter bedömer vi värmepumpens eventuella påverkan på elnätet.
 3. När vi gjort vår bedömning får elinstallatören ett installationsmedgivande.
 4. Medgivandet skickas tillbaka till oss när installationen är klar.

Vid installation av värmepump är det viktigt att elinstallatören anger effektuppgifter och startström så att vi kan behålla en bra elleverans.

Det kostar inget extra att ändra uppvärmningssätt. Däremot kan det tillkomma kostnader om det krävs en uppsäkring eller servisändring.

I de fall vi bedömer att kapaciteten i elnätet inte räcker till kontaktar vi din elinstallatör.

Alla elarbeten som kräver att plomberingen på elmätaren bryts måste göras av en elinstallatör som anmäler det till oss. I de fall där mätaren lossats från mätartavlan krävs det också att vi plomberar om mätaren. I övriga fall krävs ingen plombering.

Plomberingsbrytning kan behövas när du ska:

 • Byta säkringselement på mätartavlan
 • Byta huvudbrytare på mätartavlan
 • Byta mätarledningarna
 • Byta mätartavlan
 • Byta inkommande/utgående huvudledning från mätartavlan till gruppcentralen

Du behöver själv kontakta en elinstallatör som ska göra arbetet och som i sin tur måste anmäla det till oss via vår installatörswebb. Det är viktigt att i anmälan skriva orsaken till plombbrytningen, som till exempel vara "byte av huvudströmbrytare".

Vi tar ingen extra kostnad för hantering av plombering.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 29 november 2021

Hjälpte den här sidan dig?