Säkerhetsskydd

Ellevio bedriver en säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskydd delas enligt lagen upp i de tre områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerheten innebär att förhindra att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras eller förstörs. I lagen tillkommer även krav på skydd mot att de görs otillgängliga samt att informationssäkerheten även ska förhindra skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetsskyddslagen ställer också krav på att indela säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklasser utifrån det men som röjandet av uppgiften medför för Sveriges säkerhet. Dessa klasser är:

 • Kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada
 • Hemlig vid en allvarlig skada
 • Konfidentiell vid en inte obetydlig skada
 • Begränsat hemlig vid endast ringa skada

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet innebär att förhindra obehörigt tillträde och att förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt där en obehörig kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs.

Personalsäkerhet

Personalsäkerheten innebär att säkerställa att den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd, utöver att förebygga att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller säkerhetskänslig verksamhet.

Övriga bestämmelser

2 kapitels 6 § i säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer krav på säkerhetsskyddsavtal där dels förtydligas att säkerhetsskyddsavtal inte enbart omfattar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utan även säkerhetskänslig verksamhet, samt att kravet på säkerhetsskyddsavtal samt möjligheten att teckna detsamma nu även gäller enskilda verksamhetsutövare.

Kraven på säkerhetsskyddsavtal endast är tillämpligt om informationen är klassificerad som konfidentiell eller högre, alternativt att den verksamhet hos Ellevio som leverantören kommer i kontakt med har samma betydelse för Sveriges säkerhet som information klassificerad som konfidentiell eller högre.

 • Instruktioner till företag som ska ingå säkerhetsskyddsavtal med Ellevio
  Innehåller instruktioner om och beskrivning av processen. Dokumentet beskriver underlag som krävs för upprättande av säkerhetsskydd vid upphandlingar eller avtal mellan Ellevio och företag som inom ramen för uppdraget:
  • får tillgång till information som är klassificerad som konfidentiell eller högre, alternativt
  • att den verksamhet hos Ellevio som leverantören kommer i kontakt med har betydelse för Sveriges säkerhet
 • Övergripande processbeskrivning SUA
  Ett bildspel som på en övergripande nivå beskriver processen för upprättande av säkerhetsskyddsavtal, SUA.
 • Information till den som ska hålla en säkerhetsprövningsintervju
  Dokument som innehåller rekommendationer och stöd vilka är riktade mot den som genomför säkerhetsprövningsintervjuer med medarbetare inom ramen för uppdraget hos Ellevio.
 • Information till den som ska säkerhetsprövas
  Dokumentet riktar sig till den som blir föremål för säkerhetsprövning och beskriver grunder samt processen för genomförande av säkerhetsprövningen.
 • Information om personuppgiftsbehandling vid säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)
  Information riktad till medarbetare hos en entreprenör eller leverantör som med anledning av sitt deltagande i uppdrag som omfattas av säkerhetsskydd hos Ellevio blir föremål för säkerhetsprövning. Dokumentet beskriver den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i samband med säkerhetsprövning och för att uppfylla säkerhetsskyddslagstiftningen.

Säkerhetspolisens vägledningar om säkerhetsskydd

 • Introduktion till säkerhetsskydd
 • Säkerhetsskyddsanalys
 • Informationssäkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Personalsäkerhet
 • Säkerhetsskyddad upphandling, SUA

Blanketter

(Obs - ska fyllas i digitalt)

 • Ellevio avsikt att anmäla SUA
  Innan ett företag som genomför uppdrag hos Ellevio och som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal använder sig av underentreprenörer och/eller underleverantörer ska det anmälas till Ellevio genom denna blankett.
 • Ellevio avanmäla SUA
  När ett företag som genomfört uppdrag hos Ellevio och som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal använder sig av underentreprenörer och/eller underleverantörer ska dessa avanmälas till Ellevio genom denna blankett ifall Företaget eller projektet avslutats.
 • Personbedömning säkerhetsprövning
  Innan ett företag som genomför uppdrag hos Ellevio och som omfattas av ett säkerhetsskyddsavtal ska företaget säkerställa att personer som ska delta i uppdraget hos Ellevio bedöms vara pålitliga ur säkerhetssynpunkt. Denna blankett ska ifyllas och skickas till Ellevio för att initiera registerkontroll för varje aktuell person.
 • Tystnadsförbindelse
  I de fall förbindelse om tystnadsplikt behövs för att delge tredje part Ellevio säkerhetsklassad information kan denna blankett användas.
 • Upphörande av registerkontroll
  Om en säkerhetsklassad person lämnar det aktuella uppdraget eller avslutar sin anställning ska det anmälas utan dröjsmål till Ellevio via denna blankett.

Registerkontrollblanketter

Mallar för säkerhetsskyddsavtal

Observera att dessa mallar är enbart allmänna och att innehållet i ett slutligt säkerhetsskyddsavtal kommer att baseras på en särskilt säkerhetsskyddsbedömning som Ellevio gör med utgångspunkt från förutsättningar för det aktuella uppdraget.

Text uppdaterad: 22 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?