Mål och styrning inom hållbarhet

Vi på Ellevio möjliggör och driver omställningen till ett hållbart samhälle. Detta reflekteras i vårt miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvarstagande. För att leva upp till de höga förväntningar och krav som finns inom dessa områden arbetar vi för att hållbarhet ska vara en integrerad del i hela vår verksamhet och hur vi arbetar med människor, miljö och lönsamhet, och del av alla våra beslut.

Våra hållbarhetsmål

Ellevio har ett antal övergripande långsiktiga hållbarhetsmål som vägleder oss i vår strävan att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt:

  • Klimatpåverkan. Vi arbetar tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners för att bidra till hållbar utveckling i samhället, och hållbarhet är en integrerad del av vår organisation och våra affärsprocesser.
  • Säkerhet. Vår säkerhetskultur är väl förankrad i företaget och hela vägen ut i fält. Det gör att vi närmar oss nollvisionen mot olyckor.
  • Kundupplevelse. Våra kunder ser oss som pålitliga, engagerade och proaktiva. Vi skapar förutsättningar för våra kunder att bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.
  • Regleringsförutsättningar. Sverige har en långsiktig och hållbar elnätsreglering som möjliggör investeringar för att nå klimatmålen.
  • Långsiktiga investeringar. Vi har en leveranssäkerhet som möter kunders och samhällets behov som bygger på effektiva investeringar, automatisering och fjärrstyrning. Totalt ansluten förnybar elproduktion i Ellevios elnät har ökat kraftigt.
  • Medarbetarengagemang. Vi är ett attraktivt och inkluderande företag där mångfald bidrar till framgång. Vi är förstahandsval för erfarna ingenjörer, högkvalificerade medarbetare, chefer och nyutexaminerade.

Våra intressenter

Våra närmaste intressenter är kunder, medarbetare, aktieägare, investerare, entreprenörer, leverantörer av varor och tjänster, myndigheter, beslutsfattare, media, organisationer inom energisektorn, intresseorganisationer och lokalsamhället där vi verkar.

Genom samverkan och samarbeten lär vi oss vilka förväntningar våra viktigaste intressenter har på oss, delar med oss av vår kunskap och för fram våra synpunkter. Genom undersökningar, möten och genom att följa den allmänna debatten i samhället får vi ytterligare kunskap om förväntningar, så att vi kan driva vår och branschens utveckling åt rätt håll. Resultatet tar vi in i vår affärsplanering och i vårt arbete med att utveckla vår verksamhet i en mer hållbar riktning.

Uppförandekod

Ellevios verksamhet bedrivs i en monopolställning vilket innebär att vi har ett stort ansvar gentemot vår omvärld. Det är viktigt för oss att leva upp till våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar. Vi vill göra oss förtjänta av deras förtroende. Hur vi ska bete oss beskrivs i vår Uppförandekod. Olika utbildningar, arbetsplatsträffar och interna revisioner säkerställer att uppförandekoden efterlevs.

Hållbarhetsstyrning

Ellevio står bakom FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) samt Parisavtalet och har en nyckelroll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle 2045. Vi rapporterar enligt Global Reporting Initiative och är anslutna till FN:s Global Compact.

Det dagliga arbetet inom hållbarhet leds av en hållbarhetschef som rapporterar till Head of People, Culture & Sustainability som ingår i ledningsgruppen för bolaget.

För att kvalificera sig som entreprenör och större leverantör av material finns omfattande hållbarhetskrav som är specificerade i en speciell uppförandekod som vänder sig till leverantörer.

Både Ellevios uppförandekod samt uppförandekoden som vänder sig mot våra leverantörer är baserade på Global Compacts tio principer och innehåller tydliga krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030

  • 07-hallbar-energi-for-alla.png
  • 09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur.png
  • 11-hallbara-stader-och-samhallen.png
  • 13-bekampa-klimatforandringarna-1.png

FN och världens ledare har antagit sjutton globala utvecklingsmål, som sammantaget ska leda till en fredlig och hållbar utveckling till år 2030. Målen integrerar och balanserar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, och det är allas vårt ansvar att bidra till att de uppnås. Ellevio har genom en väsentlighetsanalys identifierat ett antal mål som är särskilt relevanta för vår verksamhet:

Mål 7: Hållbar energi för alla. Hållbar energi är grunden i vårt uppdrag och är syftet med Ellevios investeringar. Genom att utveckla elinfrastrukturen tillgängliggör vi mer förnybar el från sol och vind i samhället. Det innefattar även att uppnå energieffektiviseringar, vilket bland annat vår satsning på nästa generation smarta elmätare bidrar till.

Mål 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur. Ett leveranssäkert elnät är en förutsättning för att industri och företagande ska kunna blomstra och människor bo och verka i hela Sverige, i stad som landsbygd. Elnätet är också en möjliggörare av omställningen mot ett fossilfritt samhälle där industri och transporter drivs av el.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Med ett pålitligt och utbyggt elnät kan samhället fortsätta att elektrifieras och fler vara delaktiga och göra grönare val. Vi tillhandahåller smarta laddlösningar för elfordon. Genom att gräva ner våra ledningar skapar vi också plats för bland annat fler grönområden och bostäder, samtidigt som vi säkrar nätet från väderpåverkan. Vårt elnät spelar en viktig roll i en hållbar urbanisering och utveckling av den växande huvudstadsregionen.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Elektrifiering är en helt avgörande del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi moderniserar elnäten för att elektrifieringen av industri och transporter ska kunna ske och för att göra det möjligt att utöka förnybara energikällor som sol- och vindkraft. När vi gör det skapar vi samtidigt arbetstillfällen vilket främjar tillväxt. Vi säkrar också våra elnät så att de står emot den väderpåverkan som klimatförändringen för med sig. Dessutom arbetar vi med att begränsa vår egen verksamhets klimatpåverkan.

Utöver det bidrar Ellevio även till följande av FN:s globala mål: Mål 5: Jämställdhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, och Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Global Compact (UNGC)

UNGC bildades 1999, på uppmaning av den dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan. Han ville skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. I dag är över 13 000 företag och organisationer världen över anslutna och fler tillkommer hela tiden. 2017 anslöt Ellevio sig till Global Compact. Våra hållbarhetsrapporter innehåller information om Ellevios arbete med FN:s Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och uppfyller kravet på att vi ska rapportera om framstegen i vårt hållbarhetsarbete.

Vår hållbarhetsredovisning (som ingår i års- och hållbarhetsredovisning) utgör Ellevios Communication on Progress rapport mot FN:s Global Compact (UNGC) och de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Läs mer i "Ellevio Communication on Progress".

Hållbarhetsrapportering

Ellevio rapporterar utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) standards, nivå ”core”. GRI är ett verktyg som hjälper företag att förstå och kommunicera kring deras påverkan på hållbarhetsproblem som klimatförändringar, mänskliga rättigheter och deras medarbetares välmående.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?