Hållbarhetsdata för företagskunder

Roligt att du som kund är intresserad av vårt hållbarhetsarbete! Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbarhet och olika typer av information och data som du kan behöva för er egen hållbarhetsredovisning eller ISO-certifiering.

Inledning

Som elnätsföretag har vi på Ellevio en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Vi ansluter förnybar el till nätet, stärker och bygger ut nätet för att möjliggöra elektrifiering i transportsektorn och industrin och arbetar för att hjälpa er i er resa mot ett fossilfritt och elektrifierat samhälle.

Vi ser också till att vår egen verksamhet drivs på ett hållbart, klimatsmart och säkert sätt.

Vi har en hållbarhetspolicy som styr vårt eget hållbarhetsarbete på Ellevio. Vi har också en uppförandekod där vi beskriver våra grundläggande värderingar och hur vi alla på Ellevio ska agera etiskt i alla sammanhang.

Vi förväntar oss också att våra leverantörer och samarbetspartners håller samma höga standard som vi själva i fråga om etiska och hållbarhetsrelaterade frågor, och därför har vi en separat uppförandekod för leverantörer och partners. I våra uppförandekoder intygar vi att vi respekterar mänskliga rättigheter, värnar om arbetares rättigheter och miljö samt motverkar alla typer av oegentligheter och korruption. Vidare är koderna i linje med internationella regelverk såsom med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s konvention mot korruption.

Hållbarhetsfrågor är integrerade i vår affärsstrategi och också i våra interna processer. Vi är certifierade enligt ISO14001.

Hållbarhetsdokument

Agenda 2030 och FN:s Globala mål

Ellevios affärsverksamhet bidrar till flera av FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Vi har en direkt påverkan på framför allt fyra mål:

07-hallbar-energi-for-alla

Hållbar energi är grunden i vårt uppdrag och är syftet med Ellevios investeringar. Genom att utveckla elinfrastrukturen tillgängliggör vi mer förnybar el från sol och vind i samhället. Det innefattar även att uppnå energieffektiviseringar, vilket bland annat vår satsning på nästa generation smarta elmätare bidrar till.

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur.png

Ett leveranssäkert elnät är en förutsättning för att industri och företagande ska kunna blomstra och människor bo och verka i hela Sverige, i stad som landsbygd. Elnätet är också en möjliggörare av omställningen mot ett fossilfritt samhälle där industri och transporter drivs av el.

 

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Med ett pålitligt och utbyggt elnät kan samhället fortsätta att elektrifieras och fler vara delaktiga och göra grönare val. Vi tillhandahåller smarta laddlösningar för elfordon. Genom att gräva ner våra ledningar skapar vi också plats för bland annat fler grönområden och bostäder, samtidigt som vi säkrar nätet från väderpåverkan. Vårt elnät spelar en viktig roll i en hållbar urbanisering och utveckling av den växande huvudstadsregionen.

13-bekampa-klimatforandringarna-1.png

Elektrifiering är en helt avgörande del i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi moderniserar elnäten för att elektrifieringen av industri och transporter ska kunna ske och för att göra det möjligt att utöka förnybara energikällor som sol- och vindkraft. När vi gör det skapar vi samtidigt arbetstillfällen vilket främjar tillväxt. Vi säkrar också våra elnät så att de står emot den väderpåverkan som klimatförändringen för med sig. Dessutom arbetar vi med att begränsa vår egen verksamhets klimatpåverkan.

Utöver det bidrar Ellevio även till följande av FN:s globala mål: Mål 5: Jämställdhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, och Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Medlemmar i UN Global Compact

Vi är medlemmar i UN Global Compact sedan 2017 och redovisar årligen vårt stöd till initiativet. Från och med 2023 redovisar vi även omfattande hållbarhetsdata som finns tillgängligt på organisationens webbplats.
Homepage | UN Global Compact

Säkerhet vid och omkring våra anläggningar

För att överföra el i nätet har vi en mängd anläggningar, till exempel fördelnings- och nätstationer, kabelskåp samt kablar och luftledningar. Vi arbetar ständigt för att våra anläggningar ska vara säkra, både för dem som underhåller och arbetar vid anläggningarna och för närboende och andra som vistas kring anläggningarna. Kunderna ansvarar för sin del av elanläggningen, vanligtvis den del som sitter efter elmätaren. Läs mer om vem som ansvarar för vad i elnätet: Ansvar i elnätet

Läs mer om vad du som vistas nära elanläggningar eller tänker bedriva någon sorts verksamhet i närheten av elanläggningar bör känna till: Säkerhet runt våra anläggningar

Klimatdata

Ellevios verksamhet ger upphov till växthusgasutsläpp, både direkt och indirekt genom våra leverantörer. Vi följer GHG-standarden (greenhouse gas protocol) och har mål samt handlingsplaner för att minska utsläppen i scope 1, 2 och 3. Aktuella mål och utsläppsdata redovisas i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Många kunder efterfrågar klimatdata från oss. Större delen av utsläppen från er elanvändning kommer dock från elen ni köper från er elleverantör, inte från Ellevio. Denna el redovisas i ert scope 2 enligt GHG-protokollet. Er elleverantör kan ge exakta data över koldioxidutsläppen beroende på elens ursprung, vilket vi på Ellevio inte har tillgång till. Ellevio är er elnätsleverantör och har ingen egen elproduktion.

För att underlätta för kunder som vill inkludera Ellevios utsläpp i sina scope 3-beräkningar har vi tagit fram ett schablonvärde för koldioxidekvivalenter per överförd kWh el till våra kunder:

1,99 kg koldioxidekvivalenter per distribuerad MWh el (1,99 g CO2e/kWh)

Detta värde baseras på våra totala utsläpp i scope 1, 2 och 3 samt total årlig överförd el för år 2022. 

Värdet kan ses som högt räknat eftersom det inkluderar de stora utsläpp som kommer av investeringar i nya ledningar och kablar, vilket innebär stora mängder koldioxidtungt material. Det är tveksamt om enskilda kunder ska belastas med koldioxidutsläpp från dessa stora investeringar, men det finns idag ingen bättre praxis kring hur elnätens klimatpåverkan på respektive kund ska beräknas. Värdet kan dock, om kunden så önskar, omräknas till utsläppta koldioxidekvivalenter från oss i egenskap av er elnätsleverantör genom att multipliceras med det antal kWh ni köpt under perioden.

Beräkning av CO2e-utsläpp från Ellevios verksamhet som kan läggas på er som enskild kund:

1,99 * [ert totala antal använda MWh ett år] = X kg CO2e per år

Vi strävar efter att förbättra vår hållbarhetsredovisning och förbereder oss för EU-direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive, med målet att uppfylla kraven 2024-2025. Eftersom vi har närmare en miljon kunder, kan vi inte redovisa data till varje enskild kund individuellt eller överföra data digitalt till kunders system.

Vi hoppas att denna information, tillsammans med våra publika hållbarhetsdokument och års- och hållbarhetsredovisning, ger er den information ni behöver.

Signering av kunders uppförandekoder

Vi har, såsom beskrivs ovan, en uppförandekod för vår egen verksamhet och dessutom en uppförandekod för leverantörer och partners. Genom dessa uppförandekoder sätter vi en hög standard för vårt hållbarhetsarbete och följer samtidigt gällande praxis.

Vi har ingen möjlighet att skriva på våra kunders egna uppförandekoder, dels på grund av att vi har närmare en miljon kunder, dels då dessa ofta innehåller skyldigheter och åtaganden som vi inte har processer för att hantera. I Ellevios egna uppförandekoder så ser ni ändå med stor sannolikhet att vi överensstämmer med eller till och med har högre krav än andra uppförandekoder.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 19 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer