Ei:s Tony Rosten: ”Elektrifieringen påverkar alla aktörer på energimarknaden”

Nyheter

Energimarknadsinspektionen (Ei) har en nyckelposition när elektrifieringen tilltar. Tony Rosten är ställföreträdande generaldirektör och är väl medveten om Ei:s roll i den kraftfulla förändringen. 

– Elektrifieringen påverkar alla aktörer på energimarknaden. Många av de uppgifter vi har på Energimarknadsinspektionen är helt centrala i processen att elektrifiera mer och mer i samhället, säger Tony Rosten.

Elsystemet förändras i grunden samtidigt som behovet av el ökar kraftigt. Tony Rostens verktyg är planering. Det kan låta simpelt, men när det är svårt att bedöma exakt hur omfattande elektrifieringen blir i kombination med att det tar lång tid att bygga elnät är lösningen på ekvationen långt ifrån given.

"Osäkert läge"

– Det är ett osäkert läge och samtidigt har många förändringar hittills gått snabbare än vad man hade trott och det är ofta teknikutvecklingen som driver på. Vindkraftsutbyggnaden är ett tydligt exempel på hur snabbt stora förändringar kan ske på marknaden, säger Tony Rosten.

Är det osäkrare än någonsin?

– Jag vill säga så här, det är en stor förändring som pågår och den är större än vad vi har sett på mycket länge.

Krävs mer dialog

Tony Rosten trycker på tre saker för att elnäten ska kunna utvecklas i takt med vad den ökade elektrifieringen kräver: dialog, innovation och proaktivitet.

– Alla vi som jobbar med elnät måste förbättra dialogen, med varandra men också med andra aktörer som till exempel regioner och kommuner, på det sättet minskar vi oförutsägbarheten. Vi behöver bli mer innovativa och inte tänka som vi alltid har gjort, flexibla lösningar är en del av den utvecklingen. Och avslutningsvis behöver vi bli mer proaktiva och planera för vilken kapacitet vi behöver framöver.

Utveckla elnätsregleringen

Ei har en nyckelroll för utvecklingen av elnäten och de jobbar med flera initiativ för att möta utmaningarna. Tony Rosten lyfter fram deras utredning om hur kapacitetsutmaningen i elnäten ska mötas som redan är lämnad till regeringen, implementeringen av EU-paketet Ren Energi till alla som är mycket omfattande samt deras kontinuerliga arbete med att utveckla intäktsregleringen. Och just intäktsregleringen är i centrum för hur Sveriges elnät ska utformas, det är den som ger den ekonomiska ramen.

– Elnäten ska självklart stötta samhällets och kundernas behov i elektrifieringen och regleringen ska utformas för det behovet. Målet är fortsatt att elnäten ska utvecklas till rimliga kostnader för kunderna och elnätsföretagen ska fokusera på att lösa kapacitetsbehovet till minsta möjliga kostnad.

Fler innovativa lösningar

Men regleringen behöver också utvecklas. Tony Rosten menar att den måste ge elnätsföretagen större utrymme att hitta innovativa lösningar.

– Elnätsföretagen bör få större incitament att avgöra och genomföra den bästa lösningen, det är behovet som ska styra och inte vilken teknik som används. Regleringen styr idag mer åt traditionella elnätsinvesteringar, vi behöver öppna upp för fler alternativ som komplement till nätutbyggnad.

Den senaste stora elektrifieringsvågen i Sverige var när kärnkraften byggdes ut på 1970- och 80-talen. Då var storskalighet och robusthet nyckelord. Idag ser det delvis annorlunda ut.

Mer sårbart

– Den stora skillnaden mot då är att idag är det mer decentraliserad produktion ute i elnätet medan då byggdes elproduktionen centralt och därifrån överfördes elen vidare ut till kunderna. Elanvändningen ändras också mycket nu, det kommer nya stora förbrukare på nya platser. Det här gör att vi måste tänka annorlunda nu när vi bygger våra elnät. Men robustheten är fortfarande central, leveranssäkerheten och leveransförmågan måste vara mycket hög. Samhället har höga förväntningar på elleveranserna för att kunderna blir än mer sårbara för elavbrott när alltmer elektrifieras.

Går vi mot en mer utmanande elnätsdrift?

– Ja det skulle jag säga. Elnätsföretagens uppdrag kommer att bli mer komplext i takt med ett mer elektrifierat samhälle, säger Tony Rosten.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?