Nytt sätt att drifta elnätet betydelsefullt för energiomställningen

Nyheter

För att göra energiomställningen möjlig behöver elsystemet förändras – hur elnäten styrs är en av dessa förändringar. Ellevio går successivt från att övervaka sitt elnät och agera i efterhand till att vara proaktiva och styra driften av elnätet. – Det handlar om ett helt nytt beteende på elnätet, säger Anders Ekberg, driftchef på Ellevio. 

Elektrifieringen ökar snabbt just nu och samtidigt genomförs en energiomställning där kärnkraften steg för steg avvecklas medan vindkraften växer snabbt. Vid sidan om detta börjar installationerna av solceller ta fart och allt fler efterfrågar elbil. Alla detta ger en ny verklighet för elnätet. Elproduktionen blir inte alls lika förutsägbar och elnätsföretagen måste tänka annorlunda. För Ellevios del har det blivit tydligt att driften av elnäten behöver förändras.

Mer proaktiva

– Traditionellt sett har vi i huvudsak övervakat vårt elnät och när vi har upptäckt störningar har vi åtgärdat dem så snabbt vi har kunnat. Naturligtvis har vi även jobbat med planerade åtgärder i nätet på ett strukturerat sätt, men nu går vi mot att jobba mer och mer proaktivt och vara aktiva i att styra nätet så att det utnyttjas så effektivt som möjligt. Man kan säga att vi går från ett statiskt till ett dynamiskt sätt att driva nätet, säger Anders Ekberg.

Det dynamiska sättet att driva elnätet möjliggör energiomställningen. Genom att hela tiden ha koll på exempelvis flaskhalsar och inmatning av el kan nätet utnyttjas effektivt och kapaciteten används maximalt. Det här ger förutsättningar för att mer förnybar energi kan distribueras till kunderna.

Snabbare hantera förändringar

– Man kan säga att vi snabbar på energiomställningen. I stället för att vänta på en nödvändig nätinvestering som tar många år att genomföra kan vi på det här sättet hantera den förändrade produktionen med start redan idag.

Vad handlar det nya arbetssättet om?

– Vi på driftcentralen kommer att behöva jobba betydligt mer proaktivt och med hjälp av framför allt dataanalys dag för dag bedöma nätets förmåga och sedan agera utifrån det.

Ser vi att vi har en risk för överlast i vårt nät till exempel på grund av hög produktion och låg konsumtion behöver vi agera och koppla om eller beställa en förändring.  Den här typen av förändringar, det vill säga ökad och minskad elproduktion eller elanvändning kallas flexibilitet. EU-regelverk ställer krav att denna typ av tjänster ska handlas upp på ett transparent och marknadsbaserat sätt.

Sthlmflex ett exempel

Rent konkret finns det möjligheter att genomföra de här insatserna på olika marknadsplatser där det köps och säljs effekt. Handelsplatsen Sthlmflex är ett exempel på vad det kommer att handla om mer och mer, tror Anders Ekberg. Sthlmflex har tagits framför för att bidra till att lösa kapacitetsbristen i Stockholmsregionens elnät. Driftavdelningens analys av elnätets kapacitet i Stockholm blir här central och ligger till grund för Ellevios agerande på marknadsplatsen.

– Den nya situationen ställer mycket högre krav på oss som driftcentral, säger Anders Ekberg.

Mer fjärrstyrning

Tack vare digitaliseringen kan Ellevio samla in betydligt mycket mer data om nätets egenskaper idag än tidigare. Modern och förbättrad teknik ger idag möjlighet till en mycket högre grad av fjärrstyrning och övervakning av nätet vilket är en viktig pusselbit för att i större utsträckning kunna vara proaktiv i nätdriften. Sammantaget ställer utvecklingen också krav på ny kompetens, inte minst vad gäller att hantera all data.

– Vi har påbörjat den här förändringen och gör bedömningen att fler framöver behöver jobba analytiskt och kunna hantera ”Big data”. Det är genom all data som vi får veta mer om vårt nät och kan dra slutsatser som ger högre leveranssäkerhet, vi går mer och mer åt att kunna ställa prognoser för nästa dag, säger Anders Ekberg.  

Vad tycker ni som jobbar på Ellevios driftavdelning om förändringarna?

– Vi säger ”Äntligen får vi köra elnätet”! Vi har inte erfarenheten av att driva elnätet under dessa förutsättningar, det är otroligt roligt och stimulerande att successivt bygga upp vår kompetens och förändra vårt arbetssätt. Vi som elnätsföretag sitter mitt i energiomställningen och i mitten av företaget sitter vi på driften, det är mycket spännande, säger Anders Ekberg.

Fakta om Ellevios driftcentral

Ellevios driftcentral ligger i Karlstad, härifrån styrs och övervakas allt som sker i Ellevios elnät. Centralen är bemannad dygnet runt och året runt för att kunna säkerställa att de fel som sker i nätet åtgärdas snabbt och säkert. Driftcentralen planerar och utför även de kopplingar som krävs för att Ellevios investerings- och underhållsarbeten skall kunna utföras på ett säkert sätt. Drygt 60 personer arbetar på Ellevios driftcentral och flertalet av dessa jobbar som driftplanerare och driftledare.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?