Startup 4 Climate 2023: Möt årets åtta finalister

Framtidens energi

Intresset för Europas största innovationstävling inom energiomställning är större än någonsin. Av hela 74 tävlande bolag har nu åtta gått till final. Möt årets finalister – som bjuder på en spännande mix av kreativa innovationer med hög klimatnytta.

Årets finalister

Roshan Pursharifi, CEO, AirZyme

Roshan Pursharifi, CEO, AirZyme

Berätta om ert bolag!

AirZyme utvecklar lösningar för koldioxidinfångning med hjälp av bioteknik och materialvetenskap. Vårt team består av forskare, ingenjörer och entreprenörer som har bestämt sig för att tillsammans vända den globala uppvärmningen med hjälp av naturens egna CO2-regulatorer.

Berätta om er innovation!

Vår innovation utnyttjar kraften från naturens egna CO2-regulatorer, enzymet Carbonic Anhydrase (CA), för att utveckla en biokatalysator som ökar effektiviteten och minskar energiförbrukningen för lösningar för koldioxidinfångning, som BECCS (Bio-Energy Carbon Capture and Storage) och DAC (Direct Air Capture).

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Genom att göra CDR (koldioxidinfångning) mer effektivt och prisvärt. Det är centralt för att minska koldioxidutsläppen inom exempelvis industrisektorer där full elektrifiering inte är möjlig. Dessutom möjliggör vår innovation faktiska negativa utsläpp, vilket är helt avgörande för att nå nettonollutsläpp.

Förklara vilken klimatnytta er innovation skapar?

Om jordens alla utsläpp skulle stoppas idag skulle de växthusgaser som redan finns i atmosfären fortsätta att värma upp planeten i tusentals år. Vi arbetar för att lösa detta problem genom att utveckla tekniker som kan ta bort koldioxid från atmosfären på ett effektivt och hållbart sätt. Det är ett av de mest direkta och mätbara sätten att mäta klimatnytta. Vi möjliggör bättre DAC och BECCS, vilket är två tekniker som har potential att ta bort upp till 7 gigaton CO2 per år till 2050 enligt IPPC.

Varför ska just Airzyme vinna årets S4C?

Eftersom vår innovation kan ha en avgörande roll för att vända den globala uppvärmningen. Att vinna Startup 4 Climate skulle validera vårt arbete och ge oss den finansiering vi behöver för att påskynda våra insatser.

Hedvig Axberg, Supply Chain and Project Lead, CemVision

Hedvig Axberg, Supply Chain and Project Lead, CemVision. Foto: Christopher Hunt

Berätta om ert bolag!

CemVision är en svensk tech-startup som utvecklar marknadens mest resurseffektiva cement; fossilfritt, energieffektivt, cirkulärt och fullt av innovation.

Berätta om er innovation!

Vår innovation bygger på att vi ersätter en cementkemi (Portland) som kräver väldigt mycket Calcium Oxid (CaO) med en annan kemi som behöver betydligt mindre CaO. Det möjliggör att vi kan undvika kalksten och i stället utvinna CaO ur andra material, i vårt fall industriella restavfall från primärt gruv- och stålindustrin. Bearbetning av dessa material kräver 50 till 75 procent lägre energibehov i jämförelse med kalksten och traditionell produktion, vilket har möjliggjort elektrifiering av vår process.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Cementproduktion är en av de största utsläppskällorna av CO2, omkring åtta procent globalt. Med CemVisions teknologi har vi förutom ett mer energi- och resurseffektivt alternativ till Carbon Capture and Storage också ett fossilfritt alternativ som erbjuder bättre produktegenskaper än Portlandcement – vilket faktiskt innebär att det behövs mindre andel cement.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Vi är först och främst ett klimatbolag som använder vår kompetens och erfarenhet inom cement för att göra så mycket nytta det går. Vår approach handlar om resurseffektivitet för att skydda och bibehålla biologisk mångfald. Vi tror vi gör det bäst genom att undvika att problemen uppstår snarare än att försöka fixa dem “end-of-pipe”.

Varför ska just CemVision vinna årets S4C?

Det finns säkert flera anledningar till att vi borde vinna. Väljer här en metafor. Någon har sagt vid något tillfälle att “tanka en Tesla med energi från kolverk motverkar syftet”. Norrland är just nu epicentret globalt för den gröna industriella omställningen. Att bygga all den infrastruktur som behövs med brun cement vore fel.

Rebecca Adamsson, Sales Manager, Cetasol


Berätta om ert bolag!

Cetasol är ett deep-tech startup-bolag som skapar marin AI-teknik. Vi grundades i Göteborg 2021 och är en avknoppning från Volvo Penta. Vår AI-teknik är applicerbar för 80 procent av den marina marknaden för små till medelstora fartyg. Vår lösning iHelm ger redare och besättning rätt verktyg för att minimera bränsleutsläpp, optimera och fatta hållbara beslut för framtiden.

Berätta om er innovation!

Vi har skapat den AI-baserade plattformen iHelm för energioptimering för kommersiella båtar. Kaptenen får insikter i realtid för minskad bränsleförbrukning och ägare och managers får tillgång till vår Cloud-plattform. I plattformen får de en realtidsuppdatering av sina fartyg, kan föra loggbok och ladda ner rapporter. Ur ett teknikerperspektiv får de status på hur motorn mår, oavsett vart fartyget befinner sig. iHelm är applicerbar på samtliga båtar, oavsett märke av motor och drivmedel.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

En stor bidragande faktor till ökad hållbarhet är ökade insikter i verksamheter. Genom den data vi samlar in om operationen, motorn och trender kan beslut fattas för en hållbar verksamhet. Vi har bevisad dokumenterad besparing hos kunder på mellan 10 och 17 procent inom första året användandet av iHelm, med en potentiell reduktion upp till 25 procent.

Vilken är er hjärtefråga i klimatförändringen? 

Enligt data från United Nations Decade by Oceans Science kommer de marina CO2-utsläppen att öka med 40 procent till 2030 och 70 procent till 2070, om inget drastiskt görs. Vi vill vara med och ändra på detta genom att göra hållbarhet till enkelt val. 

Varför ska Cetasol vinna årets S4C?

Alternativa bränslen och elektrifiering ser just nu ut som framtiden, men kommer att ta tid. För att vi ska kunna nå klimatmålen krävs en drastisk förändring i den marina industrin. Cetasol har bevisad teknik med djup kunskap som är redo för att förändra utsläppstrenden.

 Enrique Lescure, ordförande, T.E.R.R.A/Climatopia

Enrique Lescure, ordförande, T.E.R.R.A/Climatopia

Berätta om ert bolag!

Vi startade som en ideell förening med syfte att få fram effektiva metoder för att uppnå hållbarhet. Grundidén är att det på sikt måste finnas en gräns för hur mycket resurser vi får ta ut från planeten. Datorspelet Climatopia är designat för att engagera och utbilda den yngre generationen om klimatförändringar. Idag är vi även registrerade som ett bolag genom T.E.R.R.A (Technate for ecological and renewable resources advancement).

Berätta om er innovation!

När jag jobbade som SO-lärare på högstadiet förstod jag att traditionell undervisning inte passar alla. För många blir lärandet bättre om man själv får testa något praktiskt. Climatopia är ett strategispel där spelarna är FN och ska fatta beslut om olika metoder för att få ner utsläppen och balansera jordens klimat. Om spelaren fattar för många radikala beslut på kort tid kan befolkningen slå bakut och rulla tillbaka reformerna. Spelet går ut på att få ner utsläppen, få fram nya innovationer och ha befolkningen med sig, utan att krascha världsekonomin.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Okunskap kan leda till klimatförnekelse, för det får folk att tvivla och minskar den allmänna viljan att ställa om – vilket kan få politiska konsekvenser som försenar beslut. Climatopia höjer kunskapen om och intresset för klimatfrågor och visar en del av komplexiteten i den här frågorna. Idén är att göra alla till klimatexperter.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Kunskap. Klimatförnekare styrs av rädsla för de förändringar som måste genomföras. Många är angelägna att försvara den existerande ordningen. Det ironiska är att ju längre vi väntar, desto mer extrema kommer klimateffekterna att bli, och även åtgärderna.  

Varför ska just T.E.R.R.A/Climatopia vinna årets S4C?

Många innovationer minskar konkret utsläppen, men på marginalen. Det räcker inte med att minska utsläppen, vi måste få till en övre gräns för hur mycket vi får ta ut och hämta ur vår planet. Med större kunskap hos fler kan vi öka förståelsen för det, och rädda vår planet.

Elin Allison, CCO, Myrspoven


Berätta om ert bolag!

Myrspoven AB är en ledande leverantör av innovativa lösningar för energioptimering i byggnader med hjälp av AI. Vi grundades 2017 och har som vision att minska koldioxidavtrycket från byggnader globalt med 1 procent. Myrspoven är idag cirka 40 anställda med en kombination av data scientists, industriexperter, energiingenjörer ett kommersiellt team. Vi är för närvarande främst i Sverige, men laddar för en europeisk expansion under 2024.

Berätta om er innovation!

Vår mjukvara kopplas till byggnadens styrsystem för värme, kyla och ventilation, och adderar även data för väderprognoser, energitariffer, sensordata för temperatur och annat inne i byggnaden samt social data. Mjukvaran, eller algoritmen, tränas och kan efter 30 dagar ta över styrningen av byggnaden för att minimera både mängd energi, och när energin används av byggnaden med ett bibehållet eller förbättrat inomhusklimat.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Vårt mål är att byggnader ska bli relevanta spelare i ett dynamiskt energisystem. Byggnader är mycket bra på att hålla värme och kan därför värmas upp när trycket på systemet är lägre och sedan drastiskt minska när systemet är pressat. Om alla byggnader styrdes på det här sättet skulle vi inte haft någon energikris och omställningen till förnybart skulle gå mycket fortare.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Spetspannor och "fula" energikällor som olja och kol används när de förnybara källorna inte räcker till. Genom att låta byggnader agera värmebatterier och hålla värmen under tider med högt tryck på energisystemet undviks topparna. När energiproducenterna dessutom får predikterbarhet i användandet av energi kan de optimera användningen av förnybara källor. Dessutom minskar vi också CO2-avtrycket från byggnader men minst 15 procent.

Varför ska just Myrspoven vinna årets S4C?

Vår lösning körs redan på över 1000 byggnader i sju länder vilket bevisar skalbarhet. Dessutom är lösningen optimal för existerande byggnader – att ta en brun byggnad och göra den grön. Två tredjedelar av världens byggnader kommer fortfarande existera och köras som idag år 2050, det är därför vitalt att vi adresserar energieffektiviteten hos dessa för att nå våra klimatmål.

Erik Odén, grundare och styrelseordförande, Novatron Fusion

Berätta om ert bolag!

Novatron startades 2019 av mig och Jan Jäderberg, som är en makalöst briljant innovatör. Han hade kommit på en lösning på grundproblematiken att få fusion – universums sätt att skapa energi – att på ett vettigt sätt fungera på jorden. Bolaget är byggt runt den här idén och vi är idag ca 30 anställda, har fått in 100 miljoner i investeringar, samverkar med universitet runt om i världen och växer så att det knakar.

Berätta om er innovation!

Fusion är när atomer slås ihop under extrem hetta, vilket skapar stora mängder energi. Ett glas vatten innehåller all energi som en människa behöver under en livstid. Vår innovation möjliggör kontinuerlig fusion på jorden, något som ännu inte uppnåtts – på grund av oönskade läckage av den heta plasman. Vi löser det med ett nytt sätt att skapa täta magnetiska väggar.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

80 procent av all energi i världen är fortfarande fossil, med fusionskraft har vi möjlighet att fasa ut det fossila helt. Vår lösning kommer att ge en ren säker baskraft som kan producera både el och industriell värme dygnet runt.  Fusionskraftverken kan byggas i nära anslutning till där energin konsumeras.  Vi har ju egentligen tillgång till i princip oändlig energi i form av väteatomer – med vår innovation blir det möjligt att använda den.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Att adressera utfasningen av den fossila energiproduktionen är prio ett. För att göra det fullt ut behövs skalbara fossilfria baskraftsalternativ, som kan ge industrier och samhällen en trygg och säker energiförsörjning till en låg förutsägbar kostnad. 

Varför ska just Novatron Fusion vinna årets S4C?

Fusion är en så otroligt potent lösning på energiomställningen, men att bemästra fusion på jorden är stor utmaning som kräver långsiktigt engagemang och investeringar nu för att möjliggöra kommersiell energiproduktion nästa årtionde.  Genom att uppmärksamma Novatron Fusion kan S4C visa allmänhet, politiker och beslutsfattare att långsiktigheten är viktigt för att lösa denna globala samhällsomdaning för kommande generationer.

Jan Skjoldhammer, VD och grundare, Novige
Jan Skjoldhammer, VD och grundare, Novige

Berätta om ert bolag!

Ända sedan jag var tonåring har jag ritat olika lösningar och patentidéer, men till yrket har jag varit pilot. Efter ett lyckat fastighetsprojekt valde jag att sluta på SAS för att göra verklighet av en 25 år gammal ritning på en vågkraftsenhet som utnyttjar den befintliga vågkraften till havs. Idag är vi sex personer som arbetar heltid i bolaget. Vi har patent i 20 länder på en unik konstruktion som nu testas på nionde månaden till havs och där vi nu har fullt fokus på fullskala design och konstruktion. 

Berätta om er innovation!

Våra vågkraftsenheter väger mindre relativt effekt, ger högre effekt, (600 kW), och har en enklare design med färre delar än konkurrenternas, som ofta kan vara mycket tunga och komplexa. Den fungerar likt en gammaldags trädgårdspump, med en hydraulcylinder som pumpar vatten upp till en vattenturbin som driver en generator. Just enkelheten och effektgraden gör den kostnadseffektiv – den ger mest bang for the buck, helt enkelt.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Världen behöver el, och givet klimatförändringarna måste den elen vara fossilfri. Solenergi och vindkraft är bra, men solen lyser inte alltid och det är inte blåst alla dagar, just då finns det vågkraft! I Sverige har vi mycket vattenkraft, men de flesta andra länder har inte det och bränner i stället fossilt för att producera el. Med vågkraften får vi en förnybar och idag i stort sett outnyttjad energikälla.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Att vi måste börja använda haven. De finns överallt, och potentialen med att utvinna energi ur både tidvatten och vågor är enorm. Havsenergin behövs för att få till klimatomställningen.

Varför ska just Novige vinna årets S4C?

Jag tror att vi har den största globala potentialen vad gäller impact på klimatet i stor skala.

Andreas Kölling, Chief Operating Officer, Rivus Batteries

Cedrik Wiberg och Andreas Kölling, Chief Operating Officer, Rivus Batteries 

Berätta om ert bolag!

Rivus Batteries är en Göteborgsbaserat start-up som sedan 2019 arbetar för att göra energilagring miljövänlig och prisvärd genom organiska flödesbatterier – en viktig del i expansionen av förnybar energi globalt.

Berätta om er innovation!

Vi har utvecklat organiska elektrolyter för flödesbatterier som är icke brandfarliga, giftfria och kostnadseffektiva eftersom de är gjorda av vanligt förekommande organiska material. De ger en betydligt lägre kostnad än dagens batterier gjorda av knappa metaller. Dessutom är alla komponenter lätta att byta, vilket möjliggör en lång systemlivslängd och vid slutet av livslängden kan elektrolyterna återvinnas och återanvändas.

Hur bidrar er innovation till energiomställningen?

Energisektorn, driven av kol- och gasanvändning, orsakar 40 procent av de globala CO2-utsläppen, vilket är en helt oacceptabel siffra. Samtidigt hindras ökningen av förnybar energi av utbudsvariabilitet och nätstabilitetsproblem. Våra organiska flödesbatterier stabiliserar det förnybara elnätet och kan minska energikostnaderna och nätverksavgifterna för företag, samtidigt som tillverkningsprocessen är mer klimatvänlig och energieffektiv.

Vilken är er hjärtefråga i klimatomställningen?

Att möjliggöra ett 100 procent förnybart energisystem, genom miljövänlig och prisvärd energilagring, samt genom att minska det akut ökande behovet av sällsynta metaller.

Varför ska just Rivus vinna årets S4C?

Det ökade behovet av elektricitet i kombination med ökad produktion från förnybara källor och en alltmer osäker elförsörjning har gjort energilagring till ett problem som berör nästan alla. Vi har en mycket lovande och miljövänlig lösning på denna utmaning. Vårt team delar en djup omsorg om vår planet och kommer att göra allt vi kan för att vår lösning ska göra verklig nytta i samhället. Om vi vinner S4C kommer prispotten göra stor skillnad för hur snabbt vi kan accelerera.

Fakta om Startup 4 Climate 

Startup 4 Climate har instiftats i syfte att accelerera energiomställningen. De bästa idéerna med störst mätbar klimatnytta vinner. Tävlingen är möjlig tack vare ett partnerskap med Ellevio och GodEl och genomförs tillsammans med våra partners innovationshubben THINGS AB och We Don't Have Time. Åtta finalister pitchar sin innovation inför juryn, två vinnare utses och vinner 1 miljon kronor vardera samt coachingtimmar med valfri jurymedlem. 

Ta reda på mer här!

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?