Debattartikel Dagens Indsutri: Elektrifieringspakt gör Stockholm fossilfritt

Ellevio tycker

Klimatsamarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer fördjupas nu genom en Elektrifieringspakt. Genom ett förstärkt samarbete kan vi på kort och lång sikt förverkliga våra ambitioner, skriver Johan Lindehag på Ellevio tillsammans med bland andra finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och David Källsäter, vd Scania Sverige.

I oktober presenterade regeringen den elektrifieringskommission som ska påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Beskedet var efterlängtat. Elektrifieringen av transportsektorn är en av de mest centrala åtgärderna för att minska utsläppen och på allvar inleda vägen mot det fossilfria samhället.

För att eltransporterna ska få ett brett och snabbt genomslag är storstäderna helt avgörande. Eftersom stadstransporternas sträckor är kortare och värdena av minskade utsläpp och buller är högre här, lämpar sig städerna extra bra för en elektrifiering på bred front. Flera städer har också en utmaning i bristande elkapacitet, vilket kräver bättre samverkan mellan stat och region. Mot den bakgrunden är det både försvarbart och nödvändigt att kommissionen fokuserar på att förbättra villkoren för elektrifiering av kritiska noder i landet, bland annat Stockholm.

Stockholm har vid en internationell jämförelse goda förutsättningar att få en helt fossilfri fordonsflotta. Här finns en miljömedveten befolkning, ambitiösa miljömål, hög grad av digitalisering, ren el och ett näringsliv som är världsledande i klimatomställning. Därtill ett gott samarbetsklimat mellan politik, näringsliv och civilsamhälle.

Det är i världens städer som de allra största möjligheterna till förändring finns. Stockholm ska vara världsledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar för klimatarbetet. Den viktigaste aspekten är att Stockholm sätter tydliga och långsiktiga mål som ger verktyg för hela näringslivet och alla stockholmare att ställa om. Vi vill ha en stad med frisk luft, mindre buller och lägre koldioxidutsläpp. År 2040 ska Stockholm vara fritt från fossila bränslen i hela staden, samtidigt som vi ska vara klimatpositiva. Staden utreder även vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad redan till år 2030.

Nu fördjupar vi samarbetet mellan Stockholms stad, fordonsindustrin, energibolag och övriga aktörer genom en Elektrifieringspakt som innebär att Stockholms stad och näringslivet förtydligar att vi behöver arbeta ännu mer tillsammans för att nå våra gemensamma mål. Genom ett förstärkt samarbete kan vi på kort och lång sikt förverkliga våra ambitioner.

Ellevio, Scania och Volkswagen har inom samarbetet ”Eltransport Stockholm 2030” arbetat för att människor och företag i Stockholm obehindrat ska kunna ställa om från fossila transporter till fossilfria elektrifierade transporter. Slutsatserna av arbetet är två. För det första att målet är möjligt att nå och för det andra att varken näringslivet eller staden klarar av uppgiften på egen hand. Det krävs samverkan – något som nu blir till verklighet när staden och näringslivets aktörer förenas i en elektrifieringspakt som ska göra Stockholm världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta 2030.

En avgörande faktor för människors vilja att köpa en elbil är möjligheten att ladda. Tillgången till laddinfrastruktur ska inte utgöra ett hinder för omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Redan 2022 ska Stockholms stad ha minst 4000 publika laddplatser, varav hälften i stadens garage och hälften i gatumiljö. I dag finns cirka 1500 publika laddplatser för allmänheten på stadens gator och i parkeringsanläggningar. Det är en bra början, men utbyggnaden måste gå snabbare.

Staden kommer under 2021 att ta fram nya riktlinjer för anläggande av laddinfrastruktur vid exploatering och nybyggande. I stadens bolag Stockholm Parkering ska minst 50 procent av platserna vid nyproduktion av parkering förses med laddmöjlighet. Successivt ska även bolagets befintliga platser förses med laddinfrastruktur upp till samma nivå. 

Det finns dock ett antal strukturella utmaningar. För att Stockholm ska kunna bli en förebild i världen inom elektrifierade transporter behövs stöd från rikspolitiken. Föråldrade lagar och regler som bromsar in omställningen måste revideras och stödsystemen utvecklas betydligt snabbare än i dag. Inte minst måste vi säkerställa att Stockholms elsystem har kapacitet nog att stödja en bred och snabb elektrifiering av transportsektorn. Detta är några av de punkter som vi hoppas att regeringens elektrifieringskommission kan bidra till att lösa.

Vi vet att de allra flesta vill kunna ladda sin bil i anslutning till bostaden. För den som bor i villa är detta sällan ett problem. I städer bor dock en stor del av befolkningen i flerfamiljshus. Stadens egna bostadsbolag har mål för att arbeta med laddinfrastruktur vid nybyggnad och ombyggnader. Stadens projekt Fixa Laddplats, som ger stöd och rådgivning till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, har bidragit till tusentals laddplatser på privat mark. Detta är en viktig del av arbetet med att stödja övergången till eldrift. Även detta arbete måste gå snabbare.

Godstransporterna är en växande del av stadens transportrörelser. Därför behöver staden, i samarbete med forskning och marknadens aktörer, ta fram ett konkret mål och en utrullningsplan för elektrifieringen av de tunga transporterna. Här är det angeläget att samverka med de regionala elpiloter som regeringen har initierat.

När ellastbilarna nu lanseras kommersiellt behöver vi jobba vidare med transportnoder och möjligheten för tyngre trafik att ladda i anslutning till dessa. Inom stadens samarbete med organisationen C40, som samlar världens största städer, startas nu affärsnätverket Cities Business Climate Alliance där Stockholms fokusområde kommer att vara just leveranser. CBCA-initiativet syftar till att skapa eller stärka de deltagande städernas samarbetsplattformer med näringslivet, i syfte att nå klimatmål.

Genom att involvera näringslivet kan flera nyttor uppstå. Företag kan inspireras att anta ambitiösare miljö- och klimatmål. Samtidigt kan näringslivet bättre förstå städers utmaningar och komma med innovativa lösningar på dessa. Här är Stockholm en av de städer som är utvalda redan i det inledande stadiet.

Under 2019 minskade trafiken i Stockholm, men utsläppen från trafiken måste minska i snabbare takt för att Stockholm ska nå klimatmålen. Vi vill säkra fler alternativ för de som behöver tillgång till bil men inte vill äga en egen. Det sker genom smarta bildelningstjänster, teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och bättre infrastruktur för gång och cykel. Även med alla dessa åtgärder kommer behovet av den egna bilen och inte minst näringslivets transporter att finnas kvar. Dessa behöver bli renare, tystare och smartare för att vi ska klara Parisavtalet och våra ambitiösa miljömål för ren luft, mindre buller och en fossilfri fordonsflotta till år 2030.

Därför ökar staden nu takten och bildar elektrifieringspakten tillsammans med berörda aktörer i näringslivet, med målet att bli världsledande i strävan mot en fossilfri fordonsflotta. I det arbetet ser vi fram emot att kroka arm med rikspolitiken och elektrifieringskommissionen.

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad

Johan Lindehag, vd Ellevio

David Källsäter, vd Scania Sverige

Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?