Ändra elanläggningar

Ska ni göra en större renovering eller bygga om? Då finns det flera saker som ni behöver ha koll på innan det sätter i gång. Här får ni information om elen vid ombyggnad.

Vid en större renovering eller ombyggnad är det viktigt att ändringar på elinstallationer görs av ett behörigt elinstallationsföretag. Anmälan behöver vara hos oss i god tid innan arbetet börjar och installatören ska följa våra tekniska anvisningar.

Bra att veta

Vi på Ellevio ansvarar för att samla in mätvärden. Får vi inte in värden har vi servicepersonal som åker ut och kontrollerar mätarna. Skulle det visa sig att mätarna är nedplockade vid renovering utan att det är anmält, debiterar vi fastighetsägaren de kostnader som uppstår.

1. Dela upp en anläggning till flera

Om ni ska dela upp en befintlig anläggning i flera behöver den som bär ansvaret hos er kontakta en elinstallatör som anmäler en ny anläggning till oss. Efter att installatören monterat en mätartavla sätter vi upp en separat mätning på tilldelad plats.

2. Avsluta eller slå ihop anläggningar

Att avsluta en elanläggning kan bli aktuellt om ni bygger om en fastighet. När elinstallatören gjort ändringarna på plats och anmält ärendet till oss, monterar vi ner elmätaren och för över förbrukningen till en annan elmätare.

Ska ni exempelvis riva en fastighet kan ni själva direkt anmäla avslut av en eller flera elanläggningar till oss. Det gör ni genom att fylla i och skicka in den här blanketten.

Vill ni avsluta samtliga anläggningar som finns inkopplade på den inkommande elkabeln (serviskabeln) ska ni istället anmäla Permanent urkoppling.

3. Ändra storlek på säkring

Huvudsäkringens storlek visar vilken maximal effekt (ampere = A) som är möjlig att använda. Den är också grunden för abonnemangets fasta avgift. Se till att ni har rätt säkringsnivå så att ni betalar för den effekt ni behöver och inte mer.

Behöver ni öka effekten på säkringen ska ni säkra upp. Har ni högre säkring än ni behöver kan ni säkra ned.

Vi har tre intervaller för huvudsäkring upp till 63 A:

  • 16 A till 25 A (vanligast hushåll)
  • 35 A
  • 50 A till 63 A

Bra att veta

  • Vill ni ändra huvudsäkring behöver ni anlita en ett behörigt elinstallationsföretag som gör arbetet och anmäler förändringen till oss.

  • Ska ni säkra upp behöver vi först göra en bedömning om vi har kapacitet på det elnät som er anslutning är kopplad till.

  • Ni måste behålla den nya säkringsstorleken i minst 12 månader innan ni får säkra ned.
  • Ändras säkringsstorleken kan ni behöva välja ett nytt abonnemang. Se våra abonnemangsalternativ
  • Ska ni säkra upp från max 63 A till över 63 A är det en väsentlig förändring som kräver en ombyggnation från direktmätt anläggning till mätning med strömtransformatorer.

4. Flytta en mätartavla

För att ändra en mätplats behöver ni kontakta ett behörigt elinstallationsföretag som förbereder arbetet på plats och anmäler det till oss.

Elmätarna måste vara lättåtkomliga för vår servicepersonal och placerade så att vi kan utföra arbete på elmätaren.

Bra att veta

  • När ni bygger om rekommenderar vi att mätartavlor placeras i ett elrum eller nisch. Vid nybyggnation eller ändring från 1 till 3 fas är det här ett krav.
  • Ägaren av anläggningen ansvarar för mätarplats, mätarskåp eller mätartavla samt för elledningar inom fastigheten. Innan ni gör några ändringar är det viktigt att läsa om ert ansvar i elnätet.

5. Fasändring

Ni kan behöva göra en fasändring i samband med ombyggnation och byte av huvudledning. Det finns till exempel äldre anläggningar med enfas som efter ombyggnation och installation av modern utrustning måste göras om till trefas. Vid en fasändring måste ett behörigt elinstallationföretag förbereda arbetet och skicka in en anmälan till oss.

6. Producera egen el

Planerar ni att producera egen förnybar el finns mer att läsa om egen elproduktion.

7. Installation av reservkraft

All installation av reservkraftaggregat måste föranmälas till oss via denna blankett.

Tänk på att installation av reservkraftaggregat inte får börja innan vi har skickat ett installationsmedgivande.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?