Solceller - anslut anläggningen

Producerar ni egen el kan Ellevio ansluta er produktionsanläggning till vårt elnät. Vi är måna om att er utrustning uppfyller de allmänna kraven för anslutning. Därför behöver det installeras av ett behörigt elinstallationsföretag för produktionsanläggningar så att det är säkert för er och de som jobbar i elnätet.

solceller flerbostadshus

Att installera och ansluta

Så här går det till:

 1. Kontakta ett behörigt elinstallationsföretag för produktionsanläggningar som kan installera anläggningen . Under installation och anslutning har elinstallatören kontakt med Ellevio.
 2. Elinstallatören gör en föranmälan till Ellevio med plan för anslutning.
  • Föranmälan är viktig för att säkerställa att anläggningen uppfyller gällande krav och så att det blir en säker anslutning till elnätet. För att få göra föranmälan så krävs en fullmakt från er som företag.
  • Se till att föranmälan kommer till oss i god tid, så att ni inte riskerar fördröjningar i onödan.
 3. Ellevio utvärderar kapaciteten i elnätet och ifall anslutningen skapar behov av ombyggnad i elnätet.
  • När allt är redo för anslutning skickar Ellevio ett installationsmedgivande till er elinstallatör.
 4. Nu kan elinstallatören påbörja installationen
  • När installationen är klar skickar elinstallatören in en färdiganmälan till Ellevio. Då kan vi se över om vi behöver byta er elmätare eller om vi bara behöver anpassa mätarens inställningar.
 5. Ta kontakt med ett elhandelsföretag som ni vill sälja er överskottsel till. Ellevio som elnätsbolag köper inte el från egen elproduktion. Ni kan fritt välja vilket elhandelsföretag som ni vill sälja er överskottsel till. Läs mer om ersättning för såld överskottsel här

Energimyndigheten har tagit fram information som stöd vid beslut om solceller.

Snart kan ni producera egen el

Snart är ni redo att producera egen el, men först finns det några saker att tänka på:

 • Det är viktigt att er produktionsanläggning inte är uppkopplad mot elnätet förrän mätarbyte har skett eller att konfigurationen är klar, annars kan er överskottsel felaktigt registreras som köpt el.
 • I samband med att solcellsanläggningen aktiveras får ni ett elnätsavtal av oss. Det är ett tilläggsavtal för mikroproduktion för den som vill producera el och kompletterar ert nuvarande elnätsavtal.

Nu kan er anläggning börja producera el!

Kostnad för att ansluta till elnätet

Anslutning av mikroproduktion kostar vanligtvis ingenting om du installerar solceller för eget bruk. Behöver ni byta storlek på er huvudsäkring eller genomföra andra förändringar på er elanläggning tillkommer en kostnad.

I vissa fall kräver anslutningen en förstärkning av elnätet vilket kan innebära en extra kostnad och förlängd anslutningstid.

Kontakta oss om ni har frågor om er nuvarande anslutning. Det gör ni via telefon på 020-46 00 26.

Hos branschorganisationen Svensk Solenergi hittar ni solcellsleverantörer

Villkor för att ansluta till elnätet

Det finns krav som er solcellsanläggning måste uppfylla för att vi ska kunna godkänna anslutning till elnätet.

Anläggningen och installationen ska uppfylla föreskrifterna och kraven hos:

Vi rekommenderar att ni tar hänsyn till anslutningsvillkor redan när ni väljer produktionsanläggning.

Ni är ansvariga för er solcellsanläggning. Det här är ert ansvar när ni har en solcellsanläggning:

 • Att installationen är korrekt och enligt svensk standard
 • Att anläggningen fungerar på ett säkert sätt
 • Att mätplatsen är i sånt skick så att byte av mätare går att genomföra
 • Att det vid mätplatsen ska finnas en varselmärkning om risk för bakspänning och en låsbar elkopplare
 • Underhållet av solcellsanläggningen

Följande ska vara uppfyllda för att ni ska räknas som en mikroproducent:

 • Er installerade produktionseffekt (växelriktareffekt) är max 1 500 kW och får inte överstiga maximalt tillåten uttagseffekt för er mätarsäkring
 • Inmatning av överskottsel till elnätet sker vid samma elmätare som vid uttag av el

Allmänna krav

 • En produktionsanläggning får bara anslutas efter den blivit godkänd av Ellevio.
 • Installationen får bara utföras av ett behörigt elinstallatörsföretag.
 • Innan ni kopplar in er anläggning ska den färdiganmälas av installatören.

Tekniska krav för installatörer

 • Anslutningen ska vara permanent och utförd på egen gruppledning i gruppcentral. Stickproppsanslutning är inte tillåten.
 • Samtliga produkter ingående i anläggningen ska vara CE-märkta.
 • Växelriktare ska uppfylla krav enligt SS-EN 50549-1¹ samt föreskrift EIFS 2018:2.
 • Utrustning ska vara installerad så att produktionsanläggningen inte kan kopplas in mot ett yttre spänningslöst nät.
 • Reläskyddsinställningar ska finnas och följa svensk standard SS-EN 50438 utg. 2, bilaga A.20.
 • Elkopplare med brytförmåga för anläggningens totala effekt ska finnas och vara av typen lastfrånskiljare samt vara blockerbar i öppet läge. Vi tillåter inga säkringar eller dvärgbrytare som elkopplare. Elkopplare ska finnas placerad efter elmätaren vid mätplatsen och alltid vara lätt åtkomlig för Ellevios personal².
 • Flimmeremission från anläggningen får inte överskrida följande värden: Pst ≤ 0,35 och Plt ≤ 0,25 enligt SS-EN 61000-3-3 alt. SS-EN 61000-3-11.
 • Fast och beständig märkning av utrustning, frånskiljare och anslutningar ska finnas och vara utfört enligt SS 436 40 00, avsnitt 712.
 • Vi rekommenderar alltid 3-fasig anslutning. 1-fasig anslutning ska inte överstiga 3kW installerad effekt.

¹ Härstammar från EU-kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer.
² Om elkopplare inte kan placeras i direkt anslutning till elmätaren ska märkning finnas som tydligt anger var elkopplare är placerad (för anläggningar ≥80A även i huvudledningsschema).

Specifika krav

Beroende på vilken typ av och storlek på anläggning ni har, kan det ställas specifika krav på vilka dokument som behöver inkluderas i föranmälan. Det kan till exempel vara:

 • En situationsplan med jordtagets placering.
 • Ett enlinjesschema över anläggningen som visar nätbrytarens funktion och jordtagets placering och utförande.
 • Uppgifter om skyddsutrustning.
 • Typprovningsprotokoll.

Om anläggningen är ansluten till 11kV eller högre spänningsnivå så finns fler krav som måste uppfyllas. Exempelvis kraven i IBH14, Energiföretagens riktlinjer i Anslutning av produktionsanläggningar till mellanspänningsnätet (AMP) och SS-EN50549-2.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 7 oktober 2021

Hjälpte den här sidan dig?