Ändra elanläggning

Vid större renoveringar eller ombyggnation kan det krävas ändringar av elanläggningen. Här får du information om hur du går till väga vid förändringar av en befintlig elanläggning.

Vad räknas som en elanläggning?

Till anläggningen hör all fast installerad elmateriel, alltså sådant som behövs för att man ska kunna använda elen, till exempel elledningar och elmätare. 

När behöver en elanläggning ändras?

Det finns flera exempel på när en elanläggning behöver ändras. Det kan till exempel vara att dela upp, avsluta eller slå ihop anläggningar, ändra storlek på säkringen, flytta en mätartavla, fasändring eller förändringar i samband med egen elproduktion eller ändring av uppvärmningssätt. 

Anlita behörigt elinstallationsföretag

Oavsett typ av förändring behöver det utföras av en elinstallatör. Tänk på att välja ett behörigt elinstallationsföretag samt att följa våra tekniska anvisningar.

Elsäkerhetsverkets söktjänst Kolla elföretaget

Ellevios tekniska anvisningar (PDF)

Anmäl alla ändringar och undvik onödiga avgifter

Kom ihåg att alla typer av ändringar behöver anmälas till oss samt att flera ändringar kan göras samtidigt.

Vi på Ellevio ansvarar för att samla in mätvärden. Får vi inte in värden har vi servicepersonal som åker ut och kontrollerar mätarna. Skulle det till exempel visa sig att mätarna är nedplockade vid renovering utan att det är anmält, debiterar vi fastighetsägaren de kostnader som uppstår.

Ändra storlek på säkring

Huvudsäkringens storlek visar vilken maximal effekt som är möjlig att använda. Den är också grunden för abonnemangets fasta avgift. Se till att ha rätt säkringsnivå så att du betalar för den effekt du behöver och inte mer.

Behöver effekten på säkringen ökas ska man säkra upp. Är säkringen högre än man behöver kan den säkras ned.

Det finns fyra intervaller för huvudsäkring upp till 63 A (ampere)

 • 16 A till 25 A (vanligast för hushåll)
 • 35 A
 • 50 A
 • 63 A
 • Anlita ett behörigt elinstallationsföretag som gör arbetet och anmäler förändringen till oss.

 • Ska ni säkra upp behöver vi först göra en bedömning om vi har kapacitet på det elnät som er anslutning är kopplad till.

 • Ni måste behålla den nya säkringsstorleken i minst 12 månader innan ni får ändra igen vid nedsäkring.
 • Ändras säkringsstorleken kan ni behöva välja ett nytt abonnemang.
  Se våra abonnemangsalternativ
 • Ska ni säkra upp från max 63 A till över 63 A är det en väsentlig förändring som kräver en ombyggnation från direktmätt anläggning till mätning med strömtransformatorer.

Vi tar inte betalt för ändringen om man säkrar ned eller ändrar inom samma säkringsintervall.

Ska ni säkra upp över intervallgränserna? När vi fått anmälan från elinstallatören skickar vi först en offert som avser en tilläggsavgift för mellanskillnaden av anslutningspriset för olika säkringsintervaller.

Om kapaciteten i elnätet inte räcker för uppsäkringen tillkommer kostnader för detta. Läs mer under Ändra elnätsanslutning

Hur lång tid tar det?

 • Vid en säkringsändring inom intervallerna aktiveras ändringen 10 dagar efter anmälan.
 • Vid säkringsändring över intervallerna krävs tid för offerthantering.

Flytta mätartavla

Flytt av en mätartavla ska utföras av ett behörigt elinstallationsföretag som förbereder arbetet på plats och anmäler det till oss via vår installatörswebb.

Elmätarna måste vara lättillgängliga för vår servicepersonal och placerade så att vi kan utföra arbete på elmätaren.

 • Elmätarna måste vara lättåtkomliga för vår servicepersonal och placerade så att vi kan utföra arbete på elmätaren.
 • Se till att mätartavlan uppfyller svensk standard. Annars är vår rekommendation att byta ut mätartavlan i samband med flytten.
 • Ägaren av anläggningen ansvarar för mätarplats, mätarskåp eller mätartavla samt för elledningar inom fastigheten. Innan några ändringar genomförs är det viktigt att ha koll på sitt ansvar i elnätet.

Att tänka på vid flytt av mätartavla i villa

 • Mätsystem får flyttas inomhus om servisledningen räcker och det är en modern plastkabel. Vi kan inte godkänna några skarvar eftersom det då blir en servisändring.
 • Mätsystem får flyttas inomhus om arbetet görs efter servislådan, till exempel på huvudledningen. Byts till exempel mätartavla på mätsystemet räknas det inte som en väsentlig förändring och mätsystemet får sitta kvar.

Att tänka på vid flytt av mätartavla i flerbostadshus

 • Eftersom servicepersonal från Ellevio ska kunna nå elmätaren rekommenderar vi att vid ombyggnad placera elmätare i nisch eller elrum. Vid nybyggnation eller ändring från enfas till trefas är det här ett krav.
 • Man kan flytta mätsystem i lägenheten om huvudledningen bara ändras inom just lägenheten.

Fasändring

Fasändringar kan förekomma i samband med ombyggnad och byte av huvudledning. Till exempel kan det finnas äldre anläggningar med enfas som efter ombyggnad och installation av modern utrustning måste göras om till trefas.

Vid en fasändring måste ett behörigt elinstallationföretag förbereda arbetet och skicka in en anmälan till oss via vår installatörswebb.

Vi tar inte ut någon avgift för mätarbyte. Om fasändringen kräver att även anslutningen/elservisen till fastigheten ändras tillkommer en kostnad för elservisändring.

Avsluta eller slå ihop anläggningar

Att avsluta en elanläggning kan bli aktuellt vid till exempel ombyggnation av en fastighet, eller om två lägenheter ska slås ihop.

Kontakta en elinstallatör som utför och anmäler arbetet till oss via vår installatörswebb. När elinstallatören är klar kommer vi och monterar ner den elmätare som inte längre används. Eftersom avtalet avslutas på din eller fastighetsägarens begäran och elmätaren måste hämtas av vår entreprenör, tillkommer en nedmonteringsavgift på 950 kronor på din slutfaktura. Slutfakturan skickas till dig som vanligt om du inte uppgett en annan fakturaadress.

Dela upp en anläggning

Att dela upp en befintlig anslutning i flera kan exempelvis behövas då lägenheter eller verksamheter i en fastighet behöver ett eget abonnemang.

Om ni ska dela upp en befintlig anläggning i flera behöver fastighetsägaren eller den som bär ansvaret för elanläggningen kontakta en elinstallatör som anmäler en ny anläggning till oss via vår installatörswebb. Efter att installatören monterat en mätartavla sätter vi upp en separat mätning på tilldelad plats.

Att tänka på

 • Det är fastighetsägaren som godkänner och beställer installation av en ny anläggning. Ligger den utanför fastigheten räknas det som en ny elnätsanslutning.
 • Vi tar inte ut någon avgift för att sätta upp ny elmätare.
 • När vi har fått anmälan från elinstallatören tar vår entreprenör kontakt med dig för att kunna sätta upp elmätaren.

Andra ändringar som behöver anmälas

Uppvärmningen av en bostad eller fastighet är normalt det som har störst påverkan på energiförbrukningen. Det är viktigt att anmäla en förändring av uppvärmningssätt till oss för att vi ska kunna behålla en bra elleverans.

Installation av värmepump behöver utföras av elinstallatör.

Så här går det till:

 1. Elinstallatören föranmäler installationen av värmepumpen till oss via vår installatörswebb.
 2. Därefter bedömer vi värmepumpens eventuella påverkan på elnätet.
 3. När vi gjort vår bedömning får elinstallatören ett installationsmedgivande.
 4. Medgivandet skickas tillbaka till oss när installationen är klar.

Vid installation av värmepump är det viktigt att elinstallatören anger effektuppgifter och startström så att vi kan behålla en bra elleverans.

Det kostar inget extra att ändra uppvärmningssätt. Däremot kan det tillkomma kostnader om det krävs en uppsäkring eller servisändring.

I de fall vi bedömer att kapaciteten i elnätet inte räcker till kontaktar vi elinstallatören.

Alla elarbeten som kräver att plomberingen på elmätaren bryts måste göras av en elinstallatör som anmäler det till oss. I de fall där mätaren lossats från mätartavlan krävs det också att vi plomberar om mätaren. I övriga fall krävs ingen plombering.

Plomberingsbrytning kan behövas vid:

 • Byte av säkringselement på mätartavlan
 • Byte av huvudbrytare på mätartavlan
 • Byte av mätarledningarna
 • Byte av mätartavlan
 • Byte av inkommande/utgående huvudledning från mätartavlan till gruppcentralen

Kontakta en elinstallatör som utför arbetet och som i sin tur anmäler det till oss via vår installatörswebb. Det är viktigt att i anmälan skriva orsaken till plombbrytningen, till exempel "byte av huvudströmbrytare".

Vi tar ingen extra kostnad för hantering av plombering.

Planerar ni att producera egen förnybar el hittar du all information på sidan egen elproduktion.

All installation av reservkraftaggregat måste föranmälas till oss via denna blankett.

Tänk på att installation av reservkraftaggregat inte får börja innan vi har skickat ett installationsmedgivande.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer