Åtgärder för tryggare elleverans i Kungsbacka och norra Halland

I Ellevios nätområden i Halland och Bohuslän satsades under 2023 drygt 358 miljoner kronor på att förnya, säkra och bygga ut infrastruktur för klimatomställning, elektrifiering och elförsörjning. Under kommande år ökar investeringstakten på västkusten betydligt.

Beräknas klart

Pågående

Vad gör vi?

Investeringarna har fokuserat på att modernisera och vädersäkra elnätet för att förbättra leveranssäkerheten och rusta elförsörjningen mot tuffare vädertillbud. I Norra Halland har 18 mil ledningar grävts ner samtidigt som 150 nya kapacitetshöjande nätstationer installerats. I Hjälmstad har vädersäkring och modernisering av lokalnätet avslutats 2023.

Hur påverkas du?

Trots stora investeringar har områdena i norra och södra Halland varit hårt drabbade av strömavbrott, framförallt sedan årsskiftet 23/24. Ett stort avbrott, på grund av yttre påverkan, i Hanhals under maj påverkade över 20 000 kunder. Ett sådant stort haveri medför inte sällan vissa följdfel i nätet.

Kungsbacka ligger i ett exponerat läge mot västkusten med hårda atlantvindar vilket ökar risken för avbrott, och det är därför vi byter luftledning till markkabel så fort vi kan. Utöver det har vi haft en palett av orsaker, och mycket är kopplat till behovet av modernisering av elnätet.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Vårt viktigaste arbete på Västkusten handlar om så kallad kablifiering, alltså att vi går från luftledning till markkabel för att minska elnätets utsatthet för väder och vind. Västkusten är extra hårt exponerat. Sveriges elnät är under modernisering och vi jobbar kontinuerligt med att rusta upp och bygga nytt, men det är tyvärr inte ett arbete som sker över en natt. 

Just nu riktar vi särskilda förebyggande insatser i just Kungsbacka:

 • Vi har personal som åker runt och besiktigar våra stationer.
 • Vi har monterat extra mätutrustning för att bättre förebygga och hitta orsaken till de korta avbrotten.
 • Vi har ökat det förebyggande arbetet genom drönarbesiktning och laserskanning, för att i förväg upptäcka eventuella problem i elnätet så att det kan åtgärdas innan strömmen går. 

Det vi också gör framöver är att vi från Hanhals kommer förlägga en kabel på 50 kV mot station Ålgårda. Detta kommer medföra två förbättringar: dels kommer det att skapa redundans om det blir fel på ordinarie ledning, dels vädersäkrar detta nätet.

Viktiga händelser i Halland under de senaste åren:

 • Sedan 2018 har det i Särö och Onsala pågått arbeten för att ge 14 000 hushåll ett modernt elnät. Runt 18 mil ledningar grävs ner och 150 nya kapacitetshöjande nätstationer installeras. Arbetet skulle varit klart 2022 men har försenats av en domstolsprocess i Mark- och miljödomstolen. I april 2024 tilldömde domstolen efter prövning Ellevio ledningsrätt. Det avslutande arbetet påbörjas när entreprenör upphandlats samt när vi har fått nya tillstånd där sådana löpt ut under tiden.
 • Under 2023 slutfördes ett projekt för att vädersäkra och modernisera lokalnätet i Hjälmstad.

Frågor och svar

Förenklat kan man säga att det är väldigt mycket som gått snett på en och samma gång.

 • Lastbilen som rev ner luftledningen. Dels att avbrottet var enormt den dagen, men den typen av storstörning kommer alltid med följdeffekter.
 • Kungsbacka ligger i ett exponerat läge mot västkusten med hårda atlantvindar. Det ökar risken för avbrott, och det är därför vi byter luftledning till markkabel så fort vi kan.
 • Utöver det så har vi haft en palett av orsaker, och väldigt mycket av det kokar ner till att vi har ett föråldrat elnät. Sverige var bland de första i Europa att bygga ut elnätet och det får konsekvensen att vi har ett väldigt gammalt elnät med enorma investeringsbehov, inte minst med tanke på att kurvan för förbrukning skjutit i höjden på senare år samtidigt som det bara väntas öka.

Vi jobbar så fort vi kan, men vi fastnar ofta i långa tillståndsprocesser för att få bygga ut/gräva ner, eller vad det nu är som behöver göras. Vi förstår frustrationen, men det pågår ett löpande arbete för att rusta upp elnätet. Det är väldigt olyckligt att Kungsbacka har varit så hårt drabbat, men vi jobbar så fort vi kan med att rusta upp och bygga om.

Det finns ingen quickfix, och detta är absolut ingen situation som vi vill vara i heller. Sverige har ett enormt föråldrat elnät och upprustningsbehoven är enorma, inte minst i norra Halland.

Det är svårt att säga en exakt siffra, men vi har kommit en bra bit på väg.

Vi jobbar väldigt mycket med att gräva ner kablar, så kallad kablifiering, över hela västkusten.

Dock är det så att arbetet i delar av Kungsbacka, framför allt ner mot Onsala, har blivit något försenat eftersom ärendet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Vi fick tillträde till marken i april, men eftersom det har varit en så lång process har många tillstånd hunnit löpa ut. Till exempel strandskydd och bygglov, vilka nu behöver sökas på nytt.

Just nu riktar vi särskilda förebyggande insatser i just Kungsbacka.

 • Vi har personal som åker runt och besiktigar våra stationer i förebyggande syfte.
 • Vi har monterat extra mätutrustning för att bättre förebygga och hitta orsaken till de korta avbrotten.
 • Vi har också ökat det förebyggande arbetet genom drönarbesiktning och laserskanning, för att i förväg upptäcka eventuella problem i elnätet så att det kan åtgärdas innan strömmen går.

Kungsbacka och Norra Halland sticker ut i vår statistik i år, och tyvärr inte på ett positivt sätt.

Vi jämför oss konstant med andra leverantörer, och på det stora hela så ligger vi bra till. Tyvärr så har det inte fungerat som det ska i Kungsbacka på senare tid.

Ibland vet vi inte vad som orsakat strömavbrottet trots att vi haft montörer på plats som kontrollerat både utrustning, kablar och säkringar. Det kan också vara så att vi kunnat lösa avbrottet direkt från vår driftcentral genom omkopplingar, och då inte behövt skicka ut någon montör.

Här är två exempel på vad ett sådant scenario kan bero på: 

 1. Korta avbrott som orsakas av yttre faktorer, som trädgrenar eller fåglar som tillfälligt kommit i kontakt med ledningen. Då sker ett automatiskt frånslag innan strömmen tillkopplas igen efter cirka 3 sekunder, förutsatt att inget är i kontakt med ledningen.
 2. Om det uppstår en spricka i en isolator som vid regn blir ledande och orsakar kortslutning. När det sker torkar värmen från felströmmen bort vattnet och strömmen kommer tillbaka. Den här typen av fel kan komma och gå, vilket gör dem svåra att lokalisera.

I båda fallen bevakar vi om strömavbrott upprepas i närtid. Om det gör det skickar vi ut montörer för att felsöka. Under tiden vill vi inte spekulera i vad avbrottet kan bero på, utan väljer då att berätta att vi inte vet. Och det är då vi anger "okänt fel" som orsak.

Din beskrivning ovan stämmer. I de fall vi kan så åtgärdar vi strömavbrottet genom att koppla om i nätet så att kunderna får tillbaka strömmen. Efter detta fortsätter vi med att laga det ursprungliga felet. I detta fall får kunderna information om att strömmen har kommit tillbaka genom omkopplingar.

Det gör det, och alla processer om skadestånd börjar med en skadeståndsanmälan. Vill man göra en sådan anmälan så är man varmt välkommen att höra av sig till vår kundservice.