Kommer Sverige släckas ner i vinter?

Elskolan

Under sommaren har det i media rapporterats om att det finns risk för att delar av elnätet kommer stängas ner i vinter. Hur stor är risken, hur skulle det i så fall gå till och hur är läget för Ellevios kunder? Vi reder ut begreppen.

Rekordhöga elpriser och krissituationen på den europeiska elmarknaden har seglat upp som en av de hetaste frågorna under året. Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare förvärrat en ansträngd situation och det råder gasbrist i Europa. Sverige är inte beroende av gas för varken för uppvärmning eller elproduktion, men eftersom vårt elnät är sammanlänkat med stora delar av Europas så spiller det över även på Sverige. I stället för att använda rysk gas behöver nu europeiska hushåll svensk el, något som ökar efterfrågan och därmed också priserna. Samtidigt gör begränsningar i det svenska stamnätet att det är svårt att transportera tillräckligt med el från norra delarna av landet, där mycket el produceras, till söder, där den mesta elen konsumeras.

Läs mer: Elskolan – vad påverkar elpriset?

Mer ansträngt läge

Svenska kraftnät (Svk), som ansvarar för stamnätet i Sverige och är ytterst systemansvariga för den nationella elbalansen, rapporterar varje år hur läget är i det svenska elsystemet. På senare år har marginalerna i det svenska systemet minskat.

Under vissa timmar en kall vinterdag när elförbrukningen är som absolut högst klarar vi inte riktigt av att möta efterfrågan på el i alla delar av landet, utan är beroende av att kunna importera kraft från andra länder. Det är en följd av att fyra kärnkraftsreaktorer stängts ner sedan 2016, utan att ha ersatts av annan elproduktion i framför allt södra Sverige. Eftersom läget runt om i Europa blivit ytterligare allvarligt när Ryssland strypt sina gasleveranser, finns risken att Sverige inte kommer kunna importera den el som behövs när läget är som mest kritiskt. Vad händer då?

Niclas Damsgaard är chefsstrateg på Svenska kraftnät.

- Vi är inte i det läget att vi vet att det blir effektbrist i vinter, men Svenska kraftnät ska naturligtvis förbereda även inför det värsta scenariot, säger Niclas Damsgaard i en intervju på Svk:s hemsida.

- Förbrukningfrånkoppling är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar. Vi har aldrig behövt göra det på grund av effektbrist i Sverige. Inför kommande vinter har Svenska kraftnät tidigare bedömt att det finns en mycket liten risk för effektbrist. Det är denna risk som potentiellt blir högre kommande vinter.

Frånkoppling_2000x1125.jpg
Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät. Foto: Foto: Johan Alp/Svk

Reserver att ta till

Elen handlas på en nordisk börs och där kan det uppstå en situation där efterfrågan är större än utbudet, även om priset stiger upp till takpriset på börsen. Det extremhöga maxpriset, cirka 40 kronor/kWh, leder sannolikt till att kunderna reagerar och drar ned sin förbrukning.

- Om det fortfarande är obalans när vi kommer till drifttimmen aktiveras de reserver för balansering som finns tillgängliga. Svenska kraftnät och motsvarande aktörer i de nordiska länderna kommer också att stötta varandra så långt det är möjligt. Om allt detta inte räcker till och det fortfarande är brist - då blir det aktuellt med bortkoppling för att förhindra en större störning. Men vi är alltså långt ifrån där i dagsläget, säger Niclas Damsgaard på Svk:s hemsida.

Frivillig nedstängning

Ett annat verktyg att ta till är så kallade ”avbrytbara abonnemang” – det vill säga avtal där företag, om det är nödvändigt, frivilligt går med på att dra ner sin elförbrukning mot en ersättning. Det kan till exempel handla om större industrier som pausar delar av sin produktion. Ellevio har ett antal sådana avtal med sina kunder.

Vissa verksamheter prioriteras

Om vi hamnar i en situation där konsumenter måste frånkopplas är det Svk som tar beslutet som sedan landar på elnätsföretagen bord att utföra rent praktiskt. Det finns sedan många år en väl utarbetad metodik, kallad Styrel. Där har kommuner, regioner och länsstyrelser gjort prioriteringar över vilka verksamheter som behöver prioriteras i ett krisläge och sammanställt dessa. Ellevio, som äger lokala och regionala elnät i Mellansverige, utgår sedan från detta underlag om vi skulle behöva koppla bort strömtillförseln. Frånkopplingen sker inte på enskilda anläggningar, utan på ledningsnivå genom större kopplingspunkter där områden snabbt kopplas bort.

Det är värt att poängtera att om vi skulle hamna i en situation där strömförsörjningen behöver kopplas bort, handlar det om ett tillfälligt stopp under ett fåtal timmar under vintern - inte långa perioder.

Störst risk i södra Sverige

Det är framför allt i södra Sverige, i elområden SE4, som riskerna bedöms som störst. SE4 har de högsta elpriserna och är mest beroende av import från andra länder. Ellevio har inga kunder i SE4, men planerar ändå för att en krissituation även kan påverka andra områden där Ellevio har kunder.

”Känner oss trygga”

Anders Ekberg är driftchef på Ellevio, och det är hans avdelning som skulle få uppdraget att genomföra frånkopplingar.

- Vi följer självklart läget noga och har dialog med de olika parterna. Frånkoppling har, tack och lov, aldrig behövt göras i skarpt läge, men vi känner oss ändå trygga med de rutiner vi har, säger han.

- Om det blir aktuellt kommer vi få en förhandsvarning från Svenska kraftnät, och då kommer vi att ha vi viss tid på oss att gå upp i beredskap, förbereda oss och kommunicera med de kunder som eventuellt kommer beröras.

Anders-Ekberg-Ellevio-1500x900.jpg
Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

Nya elnätspriser

Den 1 oktober höjer vi på Ellevio våra elnätspriser. Höjningen är en direkt följd av de kraftigt ökade elpriserna. Läs mer om vad det innebär för dig.

Nya elnätspriser