Ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng

Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att pågå till och med 2023.

Varför behövs ledningen?

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Den nya markförlagda ledningen ersätter en befintlig luftledning och kommer i dess nya utformning bidra till att trygga elleveranser till alla människor och företag i Stockholmsområdet. Den befintliga luftledningen går idag genom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng. Genom att ta bort luftledningen frigör vi attraktiv mark till andra ändamål.

Vad händer nu?

Vi är medvetna om att våra arbeten medför buller, vibrationer och begränsad framkomlighet. Vi beklagar den negativa påverkan för närboende och människor som rör sig i området där våra arbeten pågår. Arbetena sker i samråd med Stockholm stad för att försöka minska områdespåverkan så mycket som möjligt. Vi har gjort en riskanalys där vi tagit fram områdesspecifika gränsvärden för vibrationer, och besiktning av fastigheter inom riskområdet har utförts innan påbörjade arbeten. Vi har också vibrationsmätare uppsatta som registrerar vibrationer dygnet runt för att säkerställa att vi håller oss väl under de gränsvärden som tagits fram. I stort sett alla arbeten pågår vardagar mellan klockan 07 och 19. I vissa fall är vi dock tvungna att utföra nattarbeten på ställen där framkomlighetspåverkan blir för stor under dagtid. Vi försöker att undvika detta i den mån det går och informera innan här på hemsidan om nattarbeten planeras.

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar Beckomberga-Bredängs webbsida varje vecka, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig!

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Vecka 12 2023

Arbete kommer att pågå i olika etapper fram till färdigställandet 2023. Hur trafikavstängningarna kommer att se ut då dagens avstängningar är upphävda vet vi inte i dagsläget, men de kommer att vara mindre omfattande än idag.

Beckombergaområdet

Extra info: Råckstavägen kommer att stängas av helt för trafik i båda riktningar utanför Tunets servicehus norra infart från fredag 17/3 mitt på dagen till och med måndag den 20/3 mitt på dagen. Under den tiden kommer trafiken att ledas om – skyltar för detta kommer finnas utplacerade. Anledningen till helavstängningen är att vi ska lägga om befintliga ledningar rakt över Råckstavägen.

Extra info: Från och med måndag 20/3, så kommer Färjestadsvägen (backen ner mot Ängbybadet mellan Ängbyhöjden och Blackebergsvägen/Gubbkärrsvägen) att helt stängas av för trafik i båda riktningar. Detta eftersom vi ska flytta belysningen på sträckan till andra sidan vägen, vi ska sätta kantsten samt återställa med permanent asfalt. För att få plats med maskiner samt kunna arbeta säkert så behöver vi stänga av vägen. Skyltar för trafikomledning kommer finnas utplacerade. Arbetet beräknas pågå till och med april 2023. Slutdatum är dock beroende av hur vädret framöver blir, då exempelvis asfaltering inte kan ske förrän det är helt säkert att vintern är slut.

RÅCKSTAVÄGEN

En fil är fortsatt avstängd mellan södra och norra in-/utfarten Bättringsvägen/Råckstavägen. Det kommer således vara något begränsad framkomlighet. Norrgående trafik leds om längs Bättringsvägen under denna tid. Följ skyltning på platsen. Arbetet kan även ge upphov till buller från grävmaskiner med mera. Arbetet beräknas pågå till och med mars 2023 enligt nuvarande plan.

Skarvningsarbeten, då två kabelsträckor ska kopplas ihop, pågår vid grusplanen i grönområdet i höjd med Söderberga allé. Skarvningsarbetet beräknas pågå till och med maj 2023. Under tiden kommer det att vara ett stort tält på platsen. Tältet behöver vara uppvärmt så under tiden kommer värmefläktar att vara igång dygnet runt. Detta kan ge upphov till buller i området. Det kommer även ske transporter av material och personer till och från området, så stundtals kan det vara begränsad framkomlighet.

Utanför Tunets serviceboende är gångbanan avstängd en bit. Även busshållplatsen är tillfälligt flyttad en bit norrut. Arbetet vi ska göra här är att åtgärda befintliga ledningar i marken. Arbetet kommer att pågå till och med mars 2023 enligt nuvarande plan.

Extra info: Råckstavägen kommer att stängas av helt för trafik i båda riktningar utanför Tunets servicehus norra infart från fredag 17/3 mitt på dagen till och med måndag morgon den 20/3. Under den tiden kommer trafiken att ledas om – skyltar för detta kommer finnas utplacerade. Anledningen till helavstängningen är att vi ska lägga om befintliga ledningar rakt över Råckstavägen. Innan norra infarten till Tunets servicehus stängs av öppnas den södra upp.

Återställning sker av gångbanorna en bit längs med Råckstavägen mellan Jämtlandsrondellen och Solleftegatan.

I anslutning till Jämtlandsrondellen pågår skarvarbeten då två kabelsträckor ska kopplas ihop. Skarvningsarbetet beräknas pågå till och med april 2023. Under tiden kommer det att vara ett stort tält på platsen. Tältet behöver vara uppvärmt så under tiden kommer värmefläktar att vara igång dygnet runt. Detta kan ge upphov till buller i området. Det kommer även ske transporter av material och personer till och från området, så stundtals kan det vara begränsad framkomlighet.

BERGSLAGSVÄGEN

Från och med vecka 39 2022 kommer endast en av de ordinarie filerna i riktning mot Vällingby att vara öppen på sträckan. Det beror på att skarvplatsen hamnar så nära vägen att det inte blir säkert för vår personal att arbeta om inte en fil stängs av. Kabeldragning och skarvning kommer sedan att pågå till och med mars 2023 och under den tiden kommer en fil att vara avstängd.

ÄNGBYLUNDEN

I Ängbylunden har skarvarbeten, då två kabelsträckor ska kopplas ihop, färdigställts. Nu återstår återställning av skarvplatsen som kommer ske senare i vår när vädret blivit mer stabilt.

Läs mer om arbetet i Ängbylunden

ISLANDSTORGET

Inget arbete pågår vid Islandstorget.

ÄNGBYPLAN

Inget arbete pågår vid Ängbyplan.

FÄRJESTADSVÄGEN

Arbeten fortsätter vid skarvplatsen vid tennisbanorna med åtgärder på befintliga ledningar i marken. En fil på Färjestadsvägen är avstängd förbi skarvplatsen så framkomligheten är något begränsad. Arbete på plats kommer att pågå till och med april 2023. Det sista som sker är finåterställning som är väderberoende, så slutförandet kan skjutas framåt.

Extra info: Från och med måndag 20/3, så kommer Färjestadsvägen (backen ner mot Ängbybadet mellan Ängbyhöjden och Blackebergsvägen/Gubbkärrsvägen) att helt stängas av för trafik i båda riktningar. Detta eftersom vi ska flytta belysningen på sträckan till andra sidan vägen, vi ska sätta kantsten samt återställa med permanent asfalt. För att få plats med maskiner samt kunna arbeta säkert så behöver vi stänga av vägen. Skyltar för trafikomledning kommer finnas utplacerade. Arbetet beräknas pågå till och med april 2023. Slutdatum är dock beroende av hur vädret framöver blir, då exempelvis asfaltering inte kan ske förrän det är helt säkert att vintern är slut.

BLACKEBERGSVÄGEN

Inga arbeten sker just nu längs Blackebergsvägen.

ÄNGBYBADET

Inga arbeten sker just nu på Ängbybadet.

Bredängsområdet

SKÄRHOLMSVÄGEN

Inga arbeten sker längs Skärholmsvägen.

EKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten sker längs Eksätravägen.

SÄTRA IP

På grund av våra arbeten är utegymmet vid Sätra IP permanent stängt sedan 9 februari 2021. Ett nytt utegym öppnade i juli 2022 – Skådebanans utegym – på grusplanen mellan Eksätravägen och Slättgårdsstigen i parkstråket Skådebanan.

Ett område är avstängt i avvaktan på att kunna återställa permanent, när vädret tillåter senare i vår.

BJÖRKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten sker längs Björksätravägen.

ÅLGRYTEVÄGEN

Inga arbeten sker längs Ålgrytevägen.

STORA SÄLLSKAPETS VÄG

Inga arbeten sker längs Stora Sällskapets väg.

SÄTRASKOGENS NATURRESERVAT

Inga arbeten sker just nu i Sätraskogens naturreservat.

Discgolfbanan är öppen som vanligt.

Ellevio har fått dispens för att utföra arbeten i naturreservatet och alla arbeten sker i samråd med Stockholms stad och Miljöförvaltningen.

Sjö

Inga sjöarbeten sker denna vecka.

Var sker arbetet?

Den ledningssträckning för vilken nätkoncession finns framgår av kartan nedan. Ledningssträckan är cirka 12 kilometer lång och består av 9 kablar. Samtliga pågående arbetsområden finns utmärkta på kartan i form av grävare. Klicka på grävarna för att få mer information om respektive arbete och aktuell tidplan.

Arbete kommer att pågå i olika etapper fram till färdigställandet 2023. Hur trafikavstängningarna kommer att se ut då dagens avstängningar är upphävda vet vi inte i dagsläget, men de kommer att vara mindre omfattande än idag.

Kartan nedan visar sträckningen för den luftledning som kommer att tas bort då den markförlagda ledningen är på plats. Raseringen beräknas starta hösten 2023 och pågå ett år. Detta arbete kommer inte att medföra några större störningar.

Den planerade ledningen kommer att byggas för en konstruktionsspänning på 420 kV, och en nominell systemspänning på 400 kV. Den kommer inledningsvis att drivas av Ellevio med 220 kV (nominell systemspänning), för att i ett senare skede övertas av Svenska kraftnät och användas för 400 kV.

Då kabelsträckningen följer befintliga vägar och gång- och cykelvägar kommer projektet få stor påverkan på trafiksituationen. Framkomligheten påverkas genom att del av vägbanan behöver nyttjas som arbetsområde. Södra delen av Färjestadsvägen är helt avstängd under en längre period, men även andra vägar behöver stängas av under kortare perioder. Vi behåller framkomlighet på vägarna så långt som möjligt. Avstängningen av södra delen av Färjestadsvägen innebär att Ängbybadet får nås från via Blackebergsvägen eller Gubbkärrsvägen. Gång- och cykeltrafik kommer att behöva ledas om i stor omfattning.

På sträckor där trafiken påverkas tas trafikanordningsplaner fram som godkänns av Stockholms stad, som är väghållare för berörda vägar.

Den planerade sträckningen är ett resultat av de sträckningsutredningar och de tre samråd som genomförts sedan 2014. Sedan koncessionsansökan lämnades in i februari 2017 har en detaljprojektering av sträckningen genomförts. Det innebär att kabelschaktets placering fastställs i detalj. Ellevio meddelades koncession (tillstånd) från Energimarknadsinspektionen (Ei) för sträckningen i november 2018.

Tillstånd

Denna ledningssträckning är tillståndspliktig enligt Energimarknadsinspektionen, så kallad linjekoncession krävs. Då del av sträckan går genom sjö krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt Mark- och miljödomstolen.

Tre samråd gällande ledningssträckningen har genomförts under 2014 och 2015. Tillstånd för Vattenverksamhet beviljades av Mark-och miljödomstolen i Nacka den 24 november 2017, Dom nr 921-17. Ansökan om koncession lämnades in i februari 2017 och tillstånd erhölls i november 2018.

I april 2018 fick Ellevio även reservatstillstånd för kabelförläggning inom Sätraskogens naturreservat.

För rasering av den befintliga 220kV luftledningen kommer återkallande av koncession ske till Energimarknadsinspektionen under 2022.

Hänsynstagande för andra ledningsägare

Ellevio har tillsammans med SVK utarbetat hänsynskrav för högspänningsförbindelser. Kraven syftar till att säkerställa elförsörjningen i Stockholmsområdet och är utarbetade utifrån tre aspekter- arbetsmiljö, driftsäkert elnät och kapacitet i elnätet.

Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 33 kV
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 110/220 kV

Hur har samrådsprocessen gått till?

För aktuellt ledningsprojekt har tre samråd genomförts. Det första samrådet genomfördes 2014 och omfattade studerade sträckningsalternativ. På grund av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) ökade krav på samrådsutskick och samrådskrets, genomfördes ett andra kompletterande samråd i början av 2015 för att uppfylla Ei:s nya samrådskrav. Nya förutsättningar för mark- och sjökabelförläggningen medförde att ett tredje samråd genomfördes under våren 2016. Förändringarna i projektet innefattade en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV samt ett längre förordat sjökabelalternativ från Bromma hela vägen ned till Bredäng. Flera utav de förändringar som gjordes hade sin grund i yttranden som inkom under samrådet 2015. Till följd av ett nytt domslut från mark- och miljööverdomstolen under hösten 2015 angående Ei:s tolkning av begreppet ”berörda” reducerades dock utskicket så att det motsvarade samrådsformen som i det första samrådet.

Under det tredje samrådet genomfördes även samrådsmöten i form av ”öppet hus”, ett i Bredäng samt ett i Bromma. På mötet i Bredäng närvarade tio personer medan elva närvarade under mötet i Bromma. Vid alla tre samråden har information om projektet och inbjudan till samråd kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid de två senaste samråden infördes även en kungörelse i Mitt i-tidningarna.

När kommer ledningen gå över från 220 kV till 400 kV och vad innebär det?

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el och säkerställa driftsäkerheten i Stockholms län på lång sikt, så planerar Svenska kraftnät en ny nord-sydlig 400 kV-förbindelse, benämnd Storstockholm Väst, genom västra delen av regionen. Den är tänkt att ersätta dagens 220 kV-förbindelser på sträckningen Odensala–Överby–Beckomberga– Bredäng–Botkyrka–Kolbotten. Förbindelsen kommer att byggas i etapper mellan åren 2023–2030. När den nya planerade 400 kV förbindelsen Storstockholm Väst är klar i övriga delar kommer Svenska kraftnät ta över ledningen Beckomberga-Bredäng och spänningshöja den till 400 kV.

Ledningens miljökonsekvenser med en spänningsnivå på 400 kV har beskrivits i koncessionsansökan och koncession har beviljats baserat på att förbindelsen ska komma att drivas med spänningen 400 kV.

Text uppdaterad: 16 februari 2023

Hjälpte den här sidan dig?