Ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng

Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Arbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att pågå till och med 2023.

Varför behövs ledningen?

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Den nya markförlagda ledningen ersätter en befintlig luftledning och kommer i dess nya utformning bidra till att trygga elleveranser till alla människor och företag i Stockholmsområdet. Den befintliga luftledningen går idag genom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng. Genom att ta bort luftledningen frigör vi attraktiv mark till andra ändamål.

Vad händer nu?

Vi är medvetna om att våra arbeten medför buller, vibrationer och begränsad framkomlighet. Vi beklagar den negativa påverkan för närboende och människor som rör sig i området där våra arbeten pågår. Arbetena sker i samråd med Stockholm stad för att försöka minska områdespåverkan så mycket som möjligt. Vi har gjort en riskanalys där vi tagit fram områdesspecifika gränsvärden för vibrationer, och besiktning av fastigheter inom riskområdet har utförts innan påbörjade arbeten. Vi har också vibrationsmätare uppsatta som registrerar vibrationer dygnet runt för att säkerställa att vi håller oss väl under de gränsvärden som tagits fram. I stort sett alla arbeten pågår vardagar mellan klockan 07 och 19. I vissa fall är vi dock tvungna att utföra nattarbeten på ställen där framkomlighetspåverkan blir för stor under dagtid. Vi försöker att undvika detta i den mån det går och informera innan här på hemsidan om nattarbeten planeras.

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar Beckomberga-Bredängs webbsida varje vecka, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig!

Vecka 27-32

Arbete kommer att pågå i olika etapper fram till färdigställandet 2023. Hur trafikavstängningarna kommer att se ut då dagens avstängningar är upphävda vet vi inte i dagsläget, men de kommer att vara mindre omfattande än idag.

Beckombergaområdet

RÅCKSTAVÄGEN

Arbeten kommer pågå från södra in-/utfarten till Bättringsvägen och ner mot grusplanen/grönområdet nära Söderberga allé. Från södra in-/utfarten till Bättringsvägen och ca 100 meter söderut kommer skyttelsignal placeras ut. Så här kommer det vara under sommaren. Ev. görs trafikomledningen om något. Just nu pågår återställningsarbeten.

Råckstavägen är delvis avstängd mellan rondellen Råckstavägen/Jämtlandsgatan och Solleftegatan, med skyttelsignal. Det innebär att det är sämre framkomlighet för cykel-, gång- och biltrafik. In- och utfart Solleftegatan/Råckstavägen är öppen för trafik som vanligt. Så här kommer det vara under sommaren. Ev. görs trafikomledningen om något. Arbeten med återställning samt gräva ner våra kabelskyddsrör pågår på sträckan.

BERGSLAGSVÄGEN

Se kommande stycken om Islandstorget och Ängbyplan.

ISLANDSTORGET

Just nu är en fil i riktning mot city på city-sidan av korsningen avstängd en bit. Man kommer fortfarande kunna köra i alla riktningar i korsningen. Såhär beräknas det vara under vecka 27 samt eventuellt vecka 28. Sedan görs trafikavstängningen om något.

Återställningsarbeten kommer ske i korsningen till och med september 2022. Arbetena kommer att ske etappvis för att påverka trafiken så lite som möjligt, och möjliggöra trafik i alla riktningar i korsningen.

ÄNGBYPLAN

Perioden 2 maj – 30 september kommer vi arbeta med att återställa korsningen permanent. Det innebär att den tillfälliga rondellen tas bort, att övergångsställen och refuger placeras på ursprunglig plats, att spont som är kvar i marken dras upp samt att asfaltering och sättning av kantsten utförs.

Den första etappen är nu klar, vilket innebär att in- och utfart Färjestadsvägen/Bergslagsvägen är öppen igen.

Den andra etappen, som nu har startat, innebär att in- och utfart Bergslagsvägen/Vultejusvägen stängs av. Under denna tid kommer endast högersväng vara möjlig ut från Färjestadsvägen till Bergslagsvägen, samt endast högersväng in till Färjestadsvägen från Bergslagsvägen. Av säkerhetsskäl kommer inte vänstersvängar vara möjliga, då trafikljusen inte är inkopplade, och bilister ofta kör över rådande hastighetsbegränsning på denna sträcka. Detta arbete kommer att pågå juli ut.

Resterande etapper tar endast delar av körfälten i anspråk på Bergslagsvägen. Trafik i alla riktningar kommer då att vara möjlig.

Vi kommer att skylta för alternativa vägar bland annat vid Brommarondellen, Islandstorget samt Åkeshovsrondellen.

FÄRJESTADSVÄGEN

Se ovan stycke Ängbyplan.

BLACKEBERGSVÄGEN

Under sommaren kommer mindre arbeten att ske längs Blackebergsvägen. Detta kan medföra viss sämre framkomlighet och eventuellt buller från arbetsmaskiner.

ÄNGBYBADET

Ett mindre område mellan strandlinjen och Blackebergsvägen är avstängt med byggstängsel. Vi väntar just nu på att gräset ska etablera sig.

Bredängsområdet

SKÄRHOLMSVÄGEN

Skärholmsvägen är nu öppen för trafik som vanligt.

EKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten kommer att ske på Eksätravägen.

SÄTRA IP

På grund av våra arbeten är utegymmet vid Sätra IP permanent stängt sedan 9 februari 2021. Ett nytt utegym på annan plats i närheten av Sätra IP kommer att öppnas under 2022. Närmaste utegym finns vid Sätradal och vid Bredängs camping. Vi beklagar att vårt arbete påverkar er som använder utegymmet. Mer information finns hos Stockholms stad.

Grävarbeten kommer att ske inom det avstängda området under sommaren.

BJÖRKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten sker längs Björksätravägen.

ÅLGRYTEVÄGEN

Arbeten med åtgärder på befintliga ledningar i marken kommer att ske på Kråksätrabacken i anslutning till Ålgrytevägen. Dessa arbeten kommer att pågå under sommaren. Under tiden kommer framkomligheten att vara något begränsad. Följ skyltning på platsen.

STORA SÄLLSKAPETS VÄG

Inga stora arbeten längs Stora Sällskapets väg sker denna vecka. Mindre ogräsrensning, och iordningställande kommer att ske i grönområdet bredvid campingen.

SÄTRASKOGENS NATURRESERVAT

I Sätraskogens naturreservat har återställning av varpaängen och upp mot Bredängs camping skett. Nere vid vattnet har återställningsarbeten nu skett. Platsen kommer fortsatt vara inhägnad för att sådden ska ta sig. Vi ber därför alla att respektera avstängningen.

Discgolfbanan är öppen som vanligt.

Ellevio har fått dispens för att utföra arbeten i naturreservatet och alla arbeten sker i samråd med Stockholms stad och Miljöförvaltningen.

Sjö

Denna period sker inga sjöarbeten.

Var sker arbetet?

Den ledningssträckning för vilken nätkoncession finns framgår av kartan nedan. Ledningssträckan är cirka 12 kilometer lång och består av 9 kablar. Samtliga pågående arbetsområden finns utmärkta på kartan i form av grävare. Klicka på grävarna för att få mer information om respektive arbete och aktuell tidplan.

Arbete kommer att pågå i olika etapper fram till färdigställandet 2023. Hur trafikavstängningarna kommer att se ut då dagens avstängningar är upphävda vet vi inte i dagsläget, men de kommer att vara mindre omfattande än idag.

Kartan nedan visar sträckningen för den luftledning som kommer att tas bort då den markförlagda ledningen är på plats.

Den planerade ledningen kommer att byggas för en konstruktionsspänning på 420 kV, och en nominell systemspänning på 400 kV. Den kommer inledningsvis att drivas av Ellevio med 220 kV (nominell systemspänning), för att i ett senare skede övertas av Svenska kraftnät och användas för 400 kV.

Då kabelsträckningen följer befintliga vägar och gång- och cykelvägar kommer projektet få stor påverkan på trafiksituationen. Framkomligheten påverkas genom att del av vägbanan behöver nyttjas som arbetsområde. Södra delen av Färjestadsvägen är helt avstängd under en längre period, men även andra vägar behöver stängas av under kortare perioder. Vi behåller framkomlighet på vägarna så långt som möjligt. Avstängningen av södra delen av Färjestadsvägen innebär att Ängbybadet får nås från via Blackebergsvägen eller Gubbkärrsvägen. Gång- och cykeltrafik kommer att behöva ledas om i stor omfattning.

På sträckor där trafiken påverkas tas trafikanordningsplaner fram som godkänns av Stockholms stad, som är väghållare för berörda vägar.

Den planerade sträckningen är ett resultat av de sträckningsutredningar och de tre samråd som genomförts sedan 2014. Sedan koncessionsansökan lämnades in i februari 2017 har en detaljprojektering av sträckningen genomförts. Det innebär att kabelschaktets placering fastställs i detalj. Ellevio meddelades koncession (tillstånd) från Energimarknadsinspektionen (Ei) för sträckningen i november 2018.

Tillstånd

Denna ledningssträckning är tillståndspliktig enligt Energimarknadsinspektionen, så kallad linjekoncession krävs. Då del av sträckan går genom sjö krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt Mark- och miljödomstolen.

Tre samråd gällande ledningssträckningen har genomförts under 2014 och 2015. Tillstånd för Vattenverksamhet beviljades av Mark-och miljödomstolen i Nacka den 24 november 2017, Dom nr 921-17. Ansökan om koncession lämnades in i februari 2017 och tillstånd erhölls i november 2018.

I april 2018 fick Ellevio även reservatstillstånd för kabelförläggning inom Sätraskogens naturreservat.

För rasering av den befintliga 220kV luftledningen kommer återkallande av koncession ske till Energimarknadsinspektionen under 2021.

Hänsynstagande för andra ledningsägare

Ellevio har tillsammans med SVK utarbetat hänsynskrav för högspänningsförbindelser. Kraven syftar till att säkerställa elförsörjningen i Stockholmsområdet och är utarbetade utifrån tre aspekter- arbetsmiljö, driftsäkert elnät och kapacitet i elnätet.

Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser

Hur har samrådsprocessen gått till?

För aktuellt ledningsprojekt har tre samråd genomförts. Det första samrådet genomfördes 2014 och omfattade studerade sträckningsalternativ. På grund av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) ökade krav på samrådsutskick och samrådskrets, genomfördes ett andra kompletterande samråd i början av 2015 för att uppfylla Ei:s nya samrådskrav. Nya förutsättningar för mark- och sjökabelförläggningen medförde att ett tredje samråd genomfördes under våren 2016. Förändringarna i projektet innefattade en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV samt ett längre förordat sjökabelalternativ från Bromma hela vägen ned till Bredäng. Flera utav de förändringar som gjordes hade sin grund i yttranden som inkom under samrådet 2015. Till följd av ett nytt domslut från mark- och miljööverdomstolen under hösten 2015 angående Ei:s tolkning av begreppet ”berörda” reducerades dock utskicket så att det motsvarade samrådsformen som i det första samrådet.

Under det tredje samrådet genomfördes även samrådsmöten i form av ”öppet hus”, ett i Bredäng samt ett i Bromma. På mötet i Bredäng närvarade tio personer medan elva närvarade under mötet i Bromma. Vid alla tre samråden har information om projektet och inbjudan till samråd kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid de två senaste samråden infördes även en kungörelse i Mitt i-tidningarna.

När kommer ledningen gå över från 220 kV till 400 kV och vad innebär det?

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el och säkerställa driftsäkerheten i Stockholms län på lång sikt, så planerar Svenska kraftnät en ny nord-sydlig 400 kV-förbindelse, benämnd Storstockholm Väst, genom västra delen av regionen. Den är tänkt att ersätta dagens 220 kV-förbindelser på sträckningen Odensala–Överby–Beckomberga– Bredäng–Botkyrka–Kolbotten. Förbindelsen kommer att byggas i etapper mellan åren 2023–2030. När den nya planerade 400 kV förbindelsen Storstockholm Väst är klar i övriga delar kommer Svenska kraftnät ta över ledningen Beckomberga-Bredäng och spänningshöja den till 400 kV.

Ledningens miljökonsekvenser med en spänningsnivå på 400 kV har beskrivits i koncessionsansökan och koncession har beviljats baserat på att förbindelsen ska komma att drivas med spänningen 400 kV.

Text uppdaterad: 25 januari 2022

Hjälpte den här sidan dig?