Ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng

Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio ska bygga om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Kabelarbetet påbörjades i oktober 2019 och kommer att slutföras under hösten 2023. Därefter sker rasering av dagens befintliga luftledning.

Varför behövs ledningen?

Stockholm växer och elberoendet i regionen ökar. Elnätet behöver förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Den nya markförlagda ledningen ersätter en befintlig luftledning och kommer i dess nya utformning bidra till att trygga elleveranser till alla människor och företag i Stockholmsområdet. Den befintliga luftledningen går idag genom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng. Genom att ta bort luftledningen frigör vi attraktiv mark till andra ändamål.

Vad händer nu?

De största arbetena i projektet är genomförda och under hösten planeras kablarna att tas i drift. Därefter påbörjas rasering av de luftledningar med tillhörande stolpar som idag går mellan Beckomberga och Bredäng. Detta arbet beräknas pågå till och med våren 2024. Alla som bor i närområdet kommer att få mer information om raseringen via brev under september. 

Samtliga arbeten sker i samråd med Stockholm stad för att försöka minska områdespåverkan så mycket som möjligt. Vi har gjort en riskanalys där vi tagit fram områdesspecifika gränsvärden för vibrationer, och besiktning av fastigheter inom riskområdet har utförts innan påbörjade arbeten. Vi har också vibrationsmätare uppsatta som registrerar vibrationer dygnet runt för att säkerställa att vi håller oss väl under de gränsvärden som tagits fram. I stort sett alla arbeten pågår vardagar mellan klockan 07 och 19. I vissa fall är vi dock tvungna att utföra nattarbeten på ställen där framkomlighetspåverkan blir för stor under dagtid. Vi försöker att undvika detta i den mån det går och informera innan här på hemsidan om nattarbeten planeras.

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar Beckomberga-Bredängs webbsida varje vecka, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig!

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Vecka 38 2023

Vi börjar närma oss slutet av projektet. Det pågår således inga stora arbeten någonstans längs sträckan. Vid våra skarvplatser är det fortsatt avstängt då vi just nu utför provningar på hela kabelförbindelsen.

Under augusti och september kommer besiktningar att ske längs hela sträckan. Ifall det blir några anmärkningar då på återställningen av vägar och grönytor med mera så kommer de åtgärdas. Det kan således bli mindre områden som stängs av, där arbete sedan sker under begränsad tid.

BECKOMBERGAOMRÅDET

Extra info: På lördag och söndag 16-17/9 med start kl. 08.00 kommer grävarbeten att ske vid vår skarvplats i anslutning till Svenska bostäders nya hus på Bergslagsvägen. Grävarbetena kommer pågå hela dagen och en bit in på kvällen. Buller från grävmaskin och lastbil kommer förekomma, samt blinkande ljus. Det kommer även finnas ett elverk påslaget dygnet runt, som ger upphov till buller. Elverket behövs för att pumpa bort vatten från vår skarvgrop.

RÅCKSTAVÄGEN

I anslutning till grusplanen i grönområdet i höjd med Söderberga allé, där vår skarvplats ligger, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

Vid vår skarvplats, strax söder om Jämtlandsrondellen, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

BERGSLAGSVÄGEN

Vid vår skarvplats, utanför Svenska bostäders nybyggda hus, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet. Under veckan kommer vi att utföra grävarbeten i anslutning till skarvplatsen. Det kan medföra en del buller.

ÄNGBYLUNDEN

I Ängbylunden, där vår skarvplats ligger, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

ISLANDSTORGET

Inga arbetet sker vid Islandstorget.

ÄNGBYPLAN

Inga arbeten sker vid Ängbyplan.

FÄRJESTADSVÄGEN

I grönområdet bredvid tennisplanerna, där vår skarvplats ligger, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

BLACKEBERGSVÄGEN

Inga arbeten sker längs Blackebergsvägen.

ÄNGBYBADET

Ett mindre område runt vår skarvplats på Ängbybadet är avstängt med byggstängsel. Detta kommer att vara avstängt tills vi tar hela kabelförbindelsen i drift i början av september. Vid skarvplatsen kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

Bredängsområdet

SKÄRHOLMSVÄGEN

Inga arbeten sker längs Skärholmsvägen.

EKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten sker längs Eksätravägen.

SÄTRA IP

Vid vår skarvplats kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

BJÖRKSÄTRAVÄGEN

Inga arbeten sker längs Björksätravägen.

ÅLGRYTEVÄGEN

Inga arbeten sker längs Ålgrytevägen.

STORA SÄLLSKAPETS VÄG

I grönområdet mitt emot vandrarhemmet, där vår skarvplats ligger, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

SÄTRASKOGENS NATURRESERVAT

I ett område i anslutning till vattnet, där vår skarvplats ligger, kommer det fortsatt att vara viss aktivitet.

Ellevio har fått dispens för att utföra arbeten i naturreservatet och alla arbeten sker i samråd med Stockholms stad och Miljöförvaltningen.

Sjö

Inga sjöarbeten pågår.

Var sker arbetet?

Den ledningssträckning för vilken nätkoncession finns framgår av kartan nedan. Ledningssträckan är cirka 12 kilometer lång och består av 9 kablar. 

Kartan nedan visar sträckningen för den luftledning som kommer att tas bort då den markförlagda ledningen är på plats. Raseringen beräknas starta hösten 2023 och pågå till och med våren 2024. Information om detta skickas ut till boende i närområdet under september månad. 

Den planerade ledningen är byggd för en konstruktionsspänning på 420 kV, och en nominell systemspänning på 400 kV. Den kommer inledningsvis att drivas av Ellevio med 220 kV (nominell systemspänning), för att i ett senare skede övertas av Svenska kraftnät och användas för 400 kV.

Då kabelsträckningen följer befintliga vägar och gång- och cykelvägar kommer projektet få stor påverkan på trafiksituationen. Framkomligheten påverkas genom att del av vägbanan behöver nyttjas som arbetsområde. Södra delen av Färjestadsvägen är helt avstängd under en längre period, men även andra vägar behöver stängas av under kortare perioder. Vi behåller framkomlighet på vägarna så långt som möjligt. Avstängningen av södra delen av Färjestadsvägen innebär att Ängbybadet får nås från via Blackebergsvägen eller Gubbkärrsvägen. Gång- och cykeltrafik kommer att behöva ledas om i stor omfattning.

På sträckor där trafiken påverkas tas trafikanordningsplaner fram som godkänns av Stockholms stad, som är väghållare för berörda vägar.

Den planerade sträckningen är ett resultat av de sträckningsutredningar och de tre samråd som genomförts sedan 2014. Sedan koncessionsansökan lämnades in i februari 2017 har en detaljprojektering av sträckningen genomförts. Det innebär att kabelschaktets placering fastställs i detalj. Ellevio meddelades koncession (tillstånd) från Energimarknadsinspektionen (Ei) för sträckningen i november 2018.

Tillstånd

Denna ledningssträckning är tillståndspliktig enligt Energimarknadsinspektionen, så kallad linjekoncession krävs. Då del av sträckan går genom sjö krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt Mark- och miljödomstolen.

Tre samråd gällande ledningssträckningen har genomförts under 2014 och 2015. Tillstånd för Vattenverksamhet beviljades av Mark-och miljödomstolen i Nacka den 24 november 2017, Dom nr 921-17. Ansökan om koncession lämnades in i februari 2017 och tillstånd erhölls i november 2018.

I april 2018 fick Ellevio även reservatstillstånd för kabelförläggning inom Sätraskogens naturreservat.

För rasering av den befintliga 220kV luftledningen kommer återkallande av koncession ske till Energimarknadsinspektionen under 2022.

Hänsynstagande för andra ledningsägare

Ellevio har tillsammans med SVK utarbetat hänsynskrav för högspänningsförbindelser. Kraven syftar till att säkerställa elförsörjningen i Stockholmsområdet och är utarbetade utifrån tre aspekter- arbetsmiljö, driftsäkert elnät och kapacitet i elnätet.

Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 33 kV
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 110/220 kV

Hur har samrådsprocessen gått till?

För aktuellt ledningsprojekt har tre samråd genomförts. Det första samrådet genomfördes 2014 och omfattade studerade sträckningsalternativ. På grund av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) ökade krav på samrådsutskick och samrådskrets, genomfördes ett andra kompletterande samråd i början av 2015 för att uppfylla Ei:s nya samrådskrav. Nya förutsättningar för mark- och sjökabelförläggningen medförde att ett tredje samråd genomfördes under våren 2016. Förändringarna i projektet innefattade en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV samt ett längre förordat sjökabelalternativ från Bromma hela vägen ned till Bredäng. Flera utav de förändringar som gjordes hade sin grund i yttranden som inkom under samrådet 2015. Till följd av ett nytt domslut från mark- och miljööverdomstolen under hösten 2015 angående Ei:s tolkning av begreppet ”berörda” reducerades dock utskicket så att det motsvarade samrådsformen som i det första samrådet.

Under det tredje samrådet genomfördes även samrådsmöten i form av ”öppet hus”, ett i Bredäng samt ett i Bromma. På mötet i Bredäng närvarade tio personer medan elva närvarade under mötet i Bromma. Vid alla tre samråden har information om projektet och inbjudan till samråd kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid de två senaste samråden infördes även en kungörelse i Mitt i-tidningarna.

När kommer ledningen gå över från 220 kV till 400 kV och vad innebär det?

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el och säkerställa driftsäkerheten i Stockholms län på lång sikt, så planerar Svenska kraftnät en ny nord-sydlig 400 kV-förbindelse, benämnd Storstockholm Väst, genom västra delen av regionen. Den är tänkt att ersätta dagens 220 kV-förbindelser på sträckningen Odensala–Överby–Beckomberga– Bredäng–Botkyrka–Kolbotten. Förbindelsen kommer att byggas i etapper mellan åren 2023–2030. När den nya planerade 400 kV förbindelsen Storstockholm Väst är klar i övriga delar kommer Svenska kraftnät ta över ledningen Beckomberga-Bredäng och spänningshöja den till 400 kV.

Ledningens miljökonsekvenser med en spänningsnivå på 400 kV har beskrivits i koncessionsansökan och koncession har beviljats baserat på att förbindelsen ska komma att drivas med spänningen 400 kV.

Text uppdaterad: 2 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?