Ny kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng

Just nu pågår ett av de största projekten inom Stockholms elnät på många år. Ellevio har byggt om kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer. Nu påbörjas raseringen av dagens befintliga luftledning.

Vad gör vi?

I filmen ovan ser vi hur det såg ut när luftledningen mellan Beckomberga och Bredäng byggdes, runt 1937. Ledningen har varit en mycket viktig del i att försörja Stockholm med el ända sedan dess. Nu behöver elnätet i Stockholm förstärkas och moderniseras för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Därför finns nu en kraftledning i marken istället, som kan transportera mer elektricitet än luftledningen och på så vis bidra till att trygga elleveranser till alla människor och företag i Stockholmsområdet. Luftledningen går idag genom tätbebyggda områden i Bromma och Bredäng. Genom att ta bort luftledningen frigör vi attraktiv mark till andra ändamål.

Kablarna i marken är tagna i drift och raseringen av luftledningar med tillhörande stolpar pågår. Detta arbet beräknas pågå till och med våren 2024. Alla som bor i närområdet har fått information om raseringen via brev. Brevet finns också att läsa här

Raseringen sker genom att först luftledningarna och sedan stolparna tas ned. Arbetet innefattar bland annat sprängningar. Dessa föregås av sedvanliga varningssignaler. Tidpunkt för sprängningarna kommer att publiceras på denna sida under "Veckans arbeten". Alla tider för sprängningar är preliminära.

Även helikopterflygningar kommer att ske, vilket kan medföra kortare trafikavstängningar. Även detta aviseras på denna sida under "Veckans arbeten". 

För frågor om projektet, kontakta beckomberga-bredang@ellevio.se.

Vill du veta när det ska sprängas?

Under hösten och vintern kommer det att sprängas då och då längs sträckan. De kunder som bor närmst sprängningen och som prenumererar på avbrottsinformation från Ellevio får automatiskt sms inför sprängning. Vill du också ha sms när det ska sprängas kan du fylla i ditt telefonnummer här.

Tack!

Nu är du registrerad och kommer att få information från oss.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar Beckomberga-Bredängs webbsida varje vecka, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig!

Tack för ditt intresse!

Nu är du registrerad och kommer att få uppdateringar från oss.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Vecka 9 2024

Nu pågår raseringen av den befintliga luftledningen. Här finns information om vad som händer denna vecka.

Sprängningar

Nu är samtliga sprängningar genomförda. Kvarvarande stolpar i Bredäng kommer att tas ned på annat sätt, senare i februari eller mars. 

Avspärrning

Mindre lokala avspärrningar kan förekomma i samband med arbete och återställningsarbete i både Bromma och Bredäng. 

Helikopter och drönare

Beroende på vädret kan helikoperflygningar förekomma under veckan.

Markkablarna

Arbetet med att lägga kraftledningen i marken är i stort sett klart. Besiktning har skett längs hela sträckan. Anmärkningar på återställningen av vägar och grönytor kommer de att åtgärdas. Det kan således bli mindre områden som stängs av, där arbete sedan sker under begränsad tid. Vid våra skarvplatser är det fortsatt avstängt då vi utför provningar på hela kabelförbindelsen.

Var sker arbetet?

Kartan nedan visar sträckningen för den luftledning som kommer att tas bort. Raseringen beräknas pågå till och med våren 2024.

Den nya kraftledningen syns på kartan nedan. Ledningssträckan är cirka 12 kilometer lång och består av 9 kablar. 

Den nya markledningen är byggd för en konstruktionsspänning på 420 kV, och en nominell systemspänning på 400 kV. Den kommer inledningsvis att drivas av Ellevio med 220 kV (nominell systemspänning), för att i ett senare skede övertas av Svenska kraftnät och användas för 400 kV.

Tillstånd

Denna ledningssträckning är tillståndspliktig enligt Energimarknadsinspektionen, så kallad linjekoncession krävs. Då del av sträckan går genom sjö krävs även tillstånd för vattenverksamhet enligt Mark- och miljödomstolen.

Tre samråd gällande ledningssträckningen har genomförts under 2014 och 2015. Tillstånd för Vattenverksamhet beviljades av Mark-och miljödomstolen i Nacka den 24 november 2017, Dom nr 921-17. Ansökan om koncession lämnades in i februari 2017 och tillstånd erhölls i november 2018.

I april 2018 fick Ellevio även reservatstillstånd för kabelförläggning inom Sätraskogens naturreservat.

För rasering av den befintliga 220kV luftledningen kommer återkallande av koncession ske till Energimarknadsinspektionen under 2022.

Hänsynstagande för andra ledningsägare

Ellevio har tillsammans med SVK utarbetat hänsynskrav för högspänningsförbindelser. Kraven syftar till att säkerställa elförsörjningen i Stockholmsområdet och är utarbetade utifrån tre aspekter- arbetsmiljö, driftsäkert elnät och kapacitet i elnätet.

Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 33 kV
Hänsynstaganden Högspänningsförbindelser 110/220 kV

Hur har samrådsprocessen gått till?

För aktuellt ledningsprojekt har tre samråd genomförts. Det första samrådet genomfördes 2014 och omfattade studerade sträckningsalternativ. På grund av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) ökade krav på samrådsutskick och samrådskrets, genomfördes ett andra kompletterande samråd i början av 2015 för att uppfylla Ei:s nya samrådskrav. Nya förutsättningar för mark- och sjökabelförläggningen medförde att ett tredje samråd genomfördes under våren 2016. Förändringarna i projektet innefattade en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV samt ett längre förordat sjökabelalternativ från Bromma hela vägen ned till Bredäng. Flera utav de förändringar som gjordes hade sin grund i yttranden som inkom under samrådet 2015. Till följd av ett nytt domslut från mark- och miljööverdomstolen under hösten 2015 angående Ei:s tolkning av begreppet ”berörda” reducerades dock utskicket så att det motsvarade samrådsformen som i det första samrådet.

Under det tredje samrådet genomfördes även samrådsmöten i form av ”öppet hus”, ett i Bredäng samt ett i Bromma. På mötet i Bredäng närvarade tio personer medan elva närvarade under mötet i Bromma. Vid alla tre samråden har information om projektet och inbjudan till samråd kungjorts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vid de två senaste samråden infördes även en kungörelse i Mitt i-tidningarna.

När kommer ledningen gå över från 220 kV till 400 kV och vad innebär det?

För att möta den kraftigt ökade efterfrågan på el och säkerställa driftsäkerheten i Stockholms län på lång sikt, så planerar Svenska kraftnät en ny nord-sydlig 400 kV-förbindelse, benämnd Storstockholm Väst, genom västra delen av regionen. Den är tänkt att ersätta dagens 220 kV-förbindelser på sträckningen Odensala–Överby–Beckomberga– Bredäng–Botkyrka–Kolbotten. Förbindelsen kommer att byggas i etapper mellan åren 2023–2030. När den nya planerade 400 kV förbindelsen Storstockholm Väst är klar i övriga delar kommer Svenska kraftnät ta över ledningen Beckomberga-Bredäng och spänningshöja den till 400 kV.

Ledningens miljökonsekvenser med en spänningsnivå på 400 kV har beskrivits i koncessionsansökan och koncession har beviljats baserat på att förbindelsen ska komma att drivas med spänningen 400 kV.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 17 januari 2024

Hjälpte den här sidan dig?