Flera steg i rätt riktning mot ett elektrifierat samhälle

Pressmeddelanden

Ellevio har skickat in tankar och inspel kring de energipolitiska målen.
Ellevio har skickat in tankar och inspel kring de energipolitiska målen.

Regeringen vill stärka elsystemet och presenterade strax innan jul en efterlängtad promemoria om nya energipolitiska mål. Senare i vår kommer helheten att i den energipolitiska inriktningspropositionen där vi på Ellevio har valt att ge inspel. Här är våra viktigaste punkter.

Planeringsmål för elsystemet:

  • Ellevio ställer sig positivt till ett "siffersatt" planeringsmål på 300 TWh år 2045.
  • För att undvika att målet blir framtungt bör regeringen komplettera med etappmål.
  • Planeringsmålet måste vara långsiktigt och stabilt och inte omprövas för lättvindigt. Planeringsmålet måste genomsyra styrmedlen för elsystemet, både marknadsmodellen och elnätsregleringen.

Leveranssäkerhetsmål för elsystemet:

  • Ellevio ställer sig positivt till att regeringen fastställer ett leveranssäkerhetsmål som täcker in en bredd av förmågor men vi saknar en konkretisering av målet samt hur målet avvägs mellan de olika förmågorna.
  • Det blir viktigt att definiera vad ett samhällsekonomiskt system är med tanke på alla nya kollektiva nyttor som elsystemet ska utvecklas för. Vi är positiva till att Svenska kraftnät bör få ett övergripande ansvar för att följa upp leveranssäkerhetsmålet och vilka åtgärder som krävs på kort och på lång sikt

Elförsörjningsrådet kommer att vara en viktig ny del av styrningen av Svenska kraftnät och i avvägningen för hur elsystemet ska utvecklas på ett samhällsekonomiskt sätt. 

Energieffektiviseringsmål:

  • Sveriges mål för energieffektivisering bör ses över.
  • Målen bör inte stå i konflikt med den expansion som elsystemet kräver.
  • Ett reviderat mål bör vara förenligt med marknadsmodellen och intäktsregleringen.

Finansiering av nya förmågor:

  •  Det är viktigt att nya förmågor i elsystemet såsom ökad beredskap och ökad total försvarsförmåga finansieras utanför befintlig modell (elpris eller tariff) då det är en kollektiv nytta för samhället som inte burits av elkunderna tidigare.
  • Elnätskunderna bör inte bära kostnaden för nya förmågor.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen om de nya energipolitiska målen som ska mynna ut i en energipolitisk proposition senare i vår.

Läs mer om Ellevios synpunkter här.

Regeringens förslag på nya energipolitiska mål

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?