Budgetpropositionen 2024: "Energipolitiken behöver tydligare riktning"

Pressmeddelanden

I regeringens förslag till budget för 2024 finns ett starkt energifokus på elektrifiering, utbildningssatsningar och stöd till regional energiplanering – viktiga inslag i den gröna omställningen. 

- Men det behövs en tydligare riktning för energipolitiken. Både bransch och myndigheter behöver långsiktiga och stabila förutsättningar för att kunna genomföra sina uppdrag. Här kommer den energipolitiska inriktningspropositionen bli viktig, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio. 

- Elanvändningen i Sverige sticker iväg som en raket de kommande 20 åren, som ett resultat av energi- och klimatomställningen. Ska industrins- och fordonssektorns elektrifieringsbehov kunna mötas behöver energisektorn en tydlig riktning som styr budgetprioriteringarna. Det krävs tydliga målsättningar och långsiktiga ramar som är pålitliga över mandatperioderna för att våga investera.

- På samma sätt efterlyser vi tydliga mål och ansvar för berörda energimyndigheter. Den stora mängd regeringsuppdrag och utredningar på det energipolitiska området som tagits fram under året måste hållas samman av en tydlig riktning, som ser till helheten och kan utkräva ansvar för att en stabil elförsörjning utifrån en planeringsram om fördubblad elanvändning till 2045.

Flera intressanta satsningar

Henrik Bergström lyfter därutöver flera intressanta och viktiga satsningar för att accelerera den svenska elektrifieringen i höstbudgeten.

- Den tydligaste prioriteringen i budgetpropositionen är att elektrifieringen är huvudspåret för att minska utsläppen. I budgeten kommer det i form av en miljard till elektrifierade transporter, bland annat ett marknadsintroduktionsstöd för tunga, eldrivna lastbilar och arbetsmaskiner. Därtill är 2.5 miljarder till förlängningar och förstärkningar av laddinfrastrukturen under 2024–2026 viktigt för den tunga fordonsparkens omställning. Klimatklivet, ett brett investeringsstöd för att minska koldioxidutsläppen, får ett höjt anslag och förlängs, och sammantaget innebär det att många fler tunga fordon kommer att gå på el i närtid. 

- Energiplaneringen behöver stärkas och samordnas lokalt, regionalt och nationellt för att bana väg för elektrifieringen, konkurrenskraften och den gröna omställningen. De 250 miljoner kronor regeringen avsätter för att utveckla regional energiplanering bygger vidare på ett uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering som regeringen gav Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Energimyndigheten tidigare i år. Från 2025 ökar satsningen till 290 miljoner kronor per år.

- Kompetensförsörjning är en växande stressfaktor för klimatomställningen. Minst 8 000 tekniker och ingenjörer kommer att behöva rekryteras under de närmaste åren. I likhet med Klimatpolitiska rådet och många andra har Ellevio återkommande lyft behovet av bland annat utbildningssatsningar. Satsningen på utbildning och forskning, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik, är därför viktig – men den här frågan måste få större prioritet och budgetutrymme.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?