Största satsningen på elnätet i Värmland

Nyheter

Foto: Fredrik Karlsson/Solstafoto

Under fyra år har Ellevio genomfört en enorm satsning på elnätet i stora delar av Värmland. 1 000 kilometer elnät har bytts ut, restaurerats och moderniserats och gett 11 000 hushåll ett robust elnät som står starkare mot väder och vind.

Historiskt har elnäten byggts som luftledningar. Det har varit enkelt och gått snabbt, men samtidigt har ledningarna varit utsatta för påverkan från väder och vind. I takt med ett föränderligt klimat, intensivare vädermönster samt högre krav och förväntningar från kunder och samhälle, har elnätsföretagen satsat mer och mer på att ersätta luftledningar med kablar som grävs ner i marken. En av regionerna där arbetet varit mest intensivt är Värmland. Under de senaste fyra åren har elnätsägaren Ellevio kraftsamlat i ett jätteprojekt kallat för Värmlandspaketet som syftar till att modernisera stora delar av det värmländska elnätet. Infrastrukturprojektet är ett av regionens största - någonsin.

Åsa Alsing, produktionschef för Ellevio i Värmland, är stolt och nöjd med arbetet.

- Kort och gott kan man väl säga att all samhällsutveckling förutsätter god tillgång på el, inte minst utanför de mer tätbefolkade områdena. Ellevio har satsat mer än en kvarts miljard på att rusta Värmland för framtiden genom att förbättra leveransen av el koncentrerat till de norra, västra och södra delarna av länet. Kunder på landsbygden har all rätt att ställa lika höga krav på sin elleverans som de som bor i städerna, säger Åsa Alsing.

Åsa Alsing, produktionschef för Ellevio i Värmland
Åsa Alsing, produktionschef för Ellevio i Värmland

Förutom ett vädersäkrat elnät har moderniseringen också gett ett nät där eventuella fel snabbare kan fixas, bland annat genom nya nätstationer med bättre omkopplingsmöjligheter. Andelen elnät som är säkrat mot väder och vind har ökat kraftigt under de senaste 15–20 åren och är i dagsläget cirka 80 procent i Ellevios lokala elnät i Värmland. Målet är att öka den andelen stadigt under kommande år.

Satsningarna fortsätter för ett elektrifierat Värmland

En annan positiv aspekt med arbetet är att stora markytor i form av ledningsgator nu har kunnat återlämnas till markägare och användas till annat, exempelvis plantering av ny skog.

Men medan Värmlandspaketet främst handlade om att rusta upp lokal elnätsinfrastruktur, fortsätter Ellevios Värmlandssatsning med förstärkning av flera av de stora regionala ledningarna. Tanken är att dessa insatser ska ge en ökad kapacitet i elnäten som därmed kan möjliggöra stora satsningar på vindkraft i Värmland. Men kapacitetsförstärkningarna kommer också att ge länets företag möjlighet att växa, med ny industri och fler bostäder.

- Vi jobbar vidare varje dag med att elektrifiera Värmland och Sverige. Under 2022 kommer vi satsa 250–300 miljoner i olika projekt, på både lokalnät och regionnät, runt om i Värmland, avslutar Åsa Alsing.

Fakta om Värmlandspaketet 2018–2022

  • 1000 kilometer luftledning har ersatts av elkabel i marken
  • 360 nya nätstationer har byggts
  • Ett förbättrat elnät för 22 000 värmlänningar
  • En investering på 270 miljoner kronor

Exempel på projekt som pågår under 2022

  • Munkfors till Kil - Förstärkning av regionnätsledning. I Deje och Munkfors tätorter byts luftledning ut mot kabel i marken.
  • Ett tiotal större transformatorer byts ut i olika delar av Värmland.
  • I bland annat Gräsmark, Töcksfors, Heljeboda, Torkilsbyn och kring Lakenesjön vädersäkras och moderniseras elnäten när luftledningar byts ut mot kablar i marken och nya nätstationer installeras.

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?