Satsningar på framtidens elnät fortsätter – nya elnätspriser 2022

Nyheter

Ellevio närmar sig målgång med den prisutjämning som pågått sedan 2017 och som inneburit sänkta eller stillastående priser för många kunder under de senaste fem åren. Från 1 januari 2022 höjs priserna för samtliga kunder utom för kunderna i Västra Svealand-Västergötland med ca fem procent

Bakgrunden är det stora behovet av satsningar på elnätsinfrastruktur som klarar en ny, massiv elektrifieringsvåg, tuffare väderförhållanden och stärkt leveranskvalitet i elförsörjningen. Utöver ökade krav för att möta elektrifieringen är höjda kostnader för det statliga stamnätet och Ellevios satsning på prisutjämning viktiga anledningar.

6 till 30 kronor mer per månad

I rena kronor och ören innebär höjningen en ökad kostnad på ungefär 6–10 kronor i månaden för den enskilde lägenhetsinnehavaren, medan villaägaren i snitt får betala 20-30 kronor mer i månaden, beroende på storlek på boendet.

De senaste fem åren har Ellevio kontinuerligt sänkt priserna i större delen av våra nätområden. Så varför behöver vi höja priserna nu? Flera faktorer spelar in:

  • Stora investeringar – Ellevio har under de senaste åren genomfört stora satsningar på elnäten och dessa satsningar fortsätter. De kommande åren ska vi förnya, stärka nätkapaciteten, fortsätta vädersäkring av elnäten på landsbygden – och förverkliga alla aspekter av elektrifieringen av samhället.
  • Prisutjämningen. Alla Ellevios kunder ska betala samma pris för samma tjänst senast 1 januari 2023, och kommer då att ligga på ett snitt för hela Sverige.
  • Höjda kostnader för det statliga stamnätet. I Sverige finns tre nivåer av nät; stamnäten som löper som motorvägar genom landet, de regionala näten samt lokalnät. Kostnaderna för Ellevio att få el från stamnätet har ökat, i hög utsträckning för att statliga Svenska kraftnät som förvaltar stamnäten, har högre rörligare kostnader än tidigare.

Historiskt stora satsningar på elnätet

Behovet av elnätsatsningar för att rusta och bygga nytt speglar den rusande samhällsutveckling vi befinner oss i. Tekniska landvinningar, urbanisering och digitalisering förändrar våra liv och samhällen, och samhällsutvecklingen eldas på av en alltmer påtaglig klimatkris. Industrin genomgår ett paradigmskifte för att bli fossilfri, den svenska fordonsflottan ska vara fossilfri 2030, och receptet stavas - el. Mer och mer elektricitet. Prognoserna visar att elförbrukningen kan fördubblas under de kommande 25 åren.

14 miljarder i investeringar

Ryggraden som bär upp den här utvecklingen är elnäten. Förväntningarna på oss som elnätsföretag att förverkliga samhällets mål kräver att vi gör enorma investeringar för att stärka elnätsinfrastrukturen.

Stora satsningar är förvisso inget nytt i Ellevios värld. Historiskt har vi investerat stort och kontinuerligt. Under perioden 2016–2020 satsade vi ungefär 14 miljarder i våra nät, samtidigt som vi sänkte avgifterna för samtliga kunder utanför Stockholmsområdet. Investeringarna gick upp medan priserna gick ned, kort sagt.

Över 100 miljarder till 2045

Men som saker och ting utvecklar sig ser den här höga investeringstakten ut att bestå. Klimat- och energiomställningen är inte gratis. Till 2045 räknar vi med att behöva investera över 100 miljarder kronor i elnätsinfrastruktur som är rustat för framtiden, hårdare väderförhållanden och ökade krav på kapacitet och tillgänglighet. Att höja priserna handlar om att få resurser att genomföra en utveckling av samhället och våra liv som vi måste genomföra - och som de flesta av oss vill ha.

Samma priser var du än bor

Våra kunder ska betala samma pris för ett likvärdigt elnätsabonnemang, oberoende om de bor i en storstads- eller landsbygdskommun. Samma pris, var du än bor. Det är tanken bakom den satsning för att jämna ut priserna som Ellevio drivit sedan 2017. Förutom rättvisa priser har prisutjämningen lett till sänkta priser i samtliga nätområden förutom Stockholm.

Varje år sedan 1996 jämför den så kallade Nils Holgersson-rapporten prisskillnaderna för några av hushållens beständiga kostnader, däribland el, i landets 290 kommuner. Ofta är skillnaderna stora beroende på var du bor i landet. Så såg det under lång tid ut även i Ellevios nät; medan elnätspriserna var ganska låga i Stockholm kunde priset i glesare delar av landet, exempelvis Värmland, Dalarna och Hälsingland vara betydligt högre.

Ellevio under snittet

I årets Nils Holgersson-rapport, som offentliggjordes för några veckor sedan, framgick att elnätspriserna i Ellevios nätområden ligger en bit under snittet för landet som helhet. Det är ingen slump. Att jämna ut priserna har varit vår målsättning sedan vi lanserade projektet med prisharmonisering 2017. Sedan dess har Ellevio stegvis jämnat ut priserna mellan våra nätområden. Det innebär att priserna i bland annat Stockholmsområdet de senaste åren ökat något, medan de sänkts eller förblivit oförändrade i andra områden.

I genomsnitt har priset i våra nätområden sänkts med 1,8% årligen de senaste fem åren*, fördelat på följande:
- Västkusten: -1,4%
- Dalarna/Södra Norrland: -1,1%
- Västra Svealand: -2,7%
- I Stockholm, som haft jämförelsevis låga priser, har priserna höjts med 3,4 % per år.

*Läs mer på sidan 24 i vår årsredovisning.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?