Så bidrar Ellevio till naturens artrikedom

Nyheter

Att bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden och värna naturmiljöer är en av Ellevios mest prioriterade miljöfrågor, och vi strävar mot nettonoll påverkan. Arbetet omfattar många olika initiativ, både reglerade och frivilliga.

En viktig aspekt är att planera dragning av nya ledningar med hänsyn till naturvärden. För detta använder vi den så kallade ”skadelindringshierarkin”. Det innebär att vi i första hand försöker undvika att dra ledningar där högre naturvärden riskerar att påverkas negativt. Om det av tekniska, ekonomiska eller andra skäl inte går att undvika detta helt, försöker vi minimera påverkan genom skadeförebyggande åtgärder.

Det här är frågor som ligger biologen Sofia Miliander varmt om hjärtat. Hon är biolog med en bakgrund som miljökonsult och arbetar sedan 2016 som koncessionsspecialist på Ellevio.

– Att beskriva hur vi kan förebygga skador på naturen är en viktig del i miljökonsekvensbeskrivningen som ingår i koncessionsansökan för nya ledningar. Innan vi skickar in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) har vi också samråd enligt miljöbalken med berörda parter, berättar Sofia.

Exempel på skadeförebyggande åtgärder är att spara och lägga tillbaka markskikt som innehåller blomfrön och grässvål, när vi schaktar för stolpar i artrika ängsmarker, och att lämna kvar högstubbar och liggande död ved – till nytta för bland annat insekter, fåglar och lav. Vi kan också kompensera för intrånget i naturen genom att exempelvis skapa öppna sandytor där ödlor trivs.

Större åverkan vid nedgrävning

En ständig diskussion är om elnätet ska vara nedgrävt eller inte. Ellevio har vädersäkrat 84 procent av sitt lokalnät genom nedgrävning, men det vädersäkra regionnätet går i huvudsak i luften.

– Det finns både tekniska och ekonomiska skäl till att ha regionnätet i luften, men en aspekt som man kanske inte tänker på är att nedgrävning faktiskt innebär större påverkan på marken vid byggnation, säger Sofia Miliander.

För att upptäcka naturvärden som är särskilt värda att skydda har Ellevios ledningsgator inventerats.

– Arbetet startade 2017, och 2023 går vi i mål med kartläggningen av hela regionnätet. Det vi kartlagt är artrika gräsmarker där det finns hotade ängs- och hagmarksarter. I dessa områden har vi anpassat skötseln av ledningsgatan, säger Sofia Miliander.

Allt viktigare att hantera invasiva arter

En allt viktigare aspekt av att skydda den biologiska mångfalden är att hantera invasiva arter. De invasiva arterna utgör ett av de största hoten mot biologisk mångfald, i Sverige såväl som globalt – och antalet ökar för varje år.

Ett välkänt är exempel är lupinerna som tar över alltmer av Sveriges vägrenar.

Ellevio har en utspridd verksamhet med ledningar och kablar som sträcker sig över långa avstånd, nästan alltid över mark som ägs av någon annan. När vi ska gräva för underhåll eller ny kabelläggning kommer vi allt oftare i kontakt med invasiva växter som med människans hjälp har flyttats från sin ursprungliga miljö och börjar sprida sig snabbt i sin nya omgivning.

Det är markägarens ansvar att bekämpa invasiva växter, men entreprenörer som utför grävarbeten på uppdrag av Ellevio måste också hantera de utmaningar som det innebär att stöta på dessa växter.

– I vissa fall är det möjligt att via artdatabanken.se förutse var bestånden kan finnas och planera utifrån det, men ofta upptäcks växterna under pågående arbete och då kan man behöva avbryta eller planera om, säger Sofia Miliander. 

Branschorganisationen Energiföretagen planerar att komplettera elnätsbranschens riktlinjer (EBR) med mer vägledning kring invasiva arter och en arbetsgrupp har tillsats med deltagare från både elnätsföretag, som Ellevio, och entreprenörer.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?