Nya elnätspriser 1 oktober 2022

Nyheter

Den 1 oktober höjer vi på Ellevio våra elnätspriser. Höjningen är en direkt följd av de kraftigt ökade elpriserna, som även påverkar oss elnätsföretag. För en lägenhetskund handlar det om en höjning på cirka 10–25 kronor per månad, medan det för en villa handlar om mellan 50–150 kronor per månad. Samtidigt har vi höjt ersättningsbeloppen för den överskottsel våra mikroproducenter matar in i vårt elnät.

Elfrågor har fått stort fokus under året och många känner en oro för de kraftigt ökade kostnaderna. En faktor som inte har nämnts är att prisökningarna också påverkar elnätskostnaderna. När el transporteras i kablar försvinner en del i vad som kallas för nät- eller överföringsförluster. Det är fullt naturligt och något man som elnätskund alltid betalat för som en del av elnätsavgiften. I takt med att elpriserna går upp så ökar också våra kostnader, något som gör att vi behöver höja våra priser.

Det här är självklart inget roligt besked att ge våra kunder, när många redan känner en stor oro för sin ekonomi. Vårt mål är att ha stabila och rimliga priser, något vi också lyckats med under senare år. Vi har genomfört en prisutjämning, vilket innebär att alla våra kunder nu betalar samma pris för samma tjänst, oavsett var i landet man bor.

I tabellen nedan kan du se exempel på hur olika typkunder påverkas av prishöjningen. Prishöjningen visas i kronor per månad, inklusive moms.

I tabellen nedan kan du se exempel på hur olika typkunder påverkas av prishöjningen. Prishöjningen visas i kronor per månad, inklusive moms.

Stockholm

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Bas 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

22

Abonnemang Bas 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

28

Abonnemang Enkel 16A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

75

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

120

Abonnemang Tid 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

144

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

205

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

410

 

Dalarna - Södra Norrland

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Lägenhet 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

17

Abonnemang Enkel 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

61

Abonnemang Enkel 20A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

97

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

138

Abonnemang Tid 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

174

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

220

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

433

 

Västkusten

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Lägenhet 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

18

Abonnemang Enkel 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

66

Abonnemang Enkel 20A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

81

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

118

Abonnemang Tid 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

154

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

187

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

347

 

Västra svealand

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Lägenhet 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

12

Abonnemang Enkel 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

8

Abonnemang Enkel 20A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

-3

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

13

Abonnemang Tid 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

37

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

25

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

53

 

Nynäshamn

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Lägenhet 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

15

Abonnemang Enkel 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

63

Abonnemang Enkel 20A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

96

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

147

Abonnemang Enkel 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

208

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

248

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

580

 

Vallentuna

Abonnemang

Elförbrukning

Boendeform

Prishöjning kr/månad

Abonnemang Lägenhet 16A

2 000 kWh/år

t ex. lägenhet

15

Abonnemang Enkel 16A

5 000 kWh/år

t ex. fritidshus

37

Abonnemang Enkel 20A

10 000 kWh/år

t ex. mindre villa

71

Abonnemang Enkel 20A

20 000 kWh/år

t ex. villa

86

Abonnemang Enkel 25A

30 000 kWh/år

t ex. villa med elvärme

102

Abonnemang Enkel 35A

30 000 kWh/år

t ex. stor villa

152

Abonnemang Enkel 63A

50 000 kWh/år

t ex. fastighet

403

Rekordsatsningar på elnätet

Klimatet är vår tids största fråga – hela samhället behöver ställa om. Grunden i ett elnätsföretags uppdrag är egentligen ganska enkel; vi ska se till att hela samhället har tillgång till el. Men idag är förväntningarna på oss större än så, nu förväntas vi förverkliga samhällets expansiva språngmarsch mot elektrifiering och digitalisering.

Prognosen är att det behövs investeringar på minst 700 miljarder kronor i elnäten fram till 2045 för att omställningen ska kunna vara möjlig. En omställning som dessutom stärker svensk industris konkurrenskraft och skapar tusentals nya arbetstillfällen. Din elnätsavgift är det som finansierar den här omställningen, och vårt uppdrag är att göra så mycket nytta som möjligt för varje krona.

Frågor och svar

Överförings- eller nätförluster är en naturlig del av all överföring av el; När elen transporteras genom elnätet blir ledningarna och transformatorer varma och det är denna värme som blir förluster. Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den ”klump” du sticker in i eluttaget, transformatorn, varm och den värmen blir en förlust. Det vill säga att all el som kommer ut ur eluttaget och in i mobilladdaren når inte din mobiltelefon.

Samma logik som för mobilladdaren gäller för våra elledningar. Den mängd el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste Ellevio betala för. Vi köper den elen från en elhandlare och kostnaden för den elen är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar. Totalt uppgår överföringsförlusterna i Sveriges elnät till cirka 7–8 procent på årsbasis. Ellevios förluster var under 2021 cirka 900 GWh, vilket motsvarar 3,2 procent av all överförd el i vårt elnät.

En stor del av förlusterna sker i stamnätet, som drivs av statliga Svenska kraftnät. De överför sina kostnader direkt till oss företag som äger de regionala elnäten. Svenska kraftnät har meddelat att de kommer sänka sina stamnätsavgifter, men exakt när det kan ske är fortfarande oklart.

Det är idag inte möjligt att överföra el utan att det uppstår förluster. Sverige är ett långt land, med i många fall stora avstånd mellan där elen produceras och där den används. Ju mer elnät – desto mer el gör förlorad i överföringen. Vi jobbar aktivt med att bygga ett elnät som överför elen så effektivt som möjligt. Det handlar bland annat om att välja rätt teknik i kablar och annan utrustning och att noga följa och övervaka nätets effektivitet.

Jo, vi säkrar våra kostnader genom att binda avtal för ungefär 80 procent av elen vi köper. Däremot prissäkrar inte Svenska kraftnät sina nätförluster, och de kostnaderna förs direkt över till ägarna av regionnätet, exempelvis Ellevio.

Höjningen ger oss ett tillskott på cirka 185 miljoner kronor under 2022. Det ska sättas i relation till att våra kostnader för överföringsförluster har ökat med cirka 600 miljoner kronor, jämfört med 2021.

De ökade intäkterna vi får in genom att höja priset kommer gå direkt till att täcka de ökade kostnaderna. Våra kostnader för nätförluster kommer under 2022 öka med flera hundra procent jämfört med ett normalår.

Ingenting alls. Vi varken producerar eller säljer el, utan vi överför bara el genom våra elledningar. Det betyder att vi inte vinner något alls på höga elpriser, utan bara förlorar på dem, precis som hushåll och företag.

Det beror på att vi nu också genomför det sista steget i vår prisutjämning. Under ett antal år har vi succesivt förändrat våra priser för att kunna nå en gemensam prislista för alla kunder, oavsett var man bor. I och med den här prisförändringen är nu utjämningen genomförd och alla Ellevios kunder har samma prislista.

Frågor och svar om fritidshus/kolonistugor

Den fasta elnätskostnaden baseras hur mycket el du maximalt kan ta ut på din anläggning samt om anläggningen har en egen anslutning till elnätet eller inte.

Hur mycket el man kan ta ut avgörs av den så kallade mätarsäkringen, som vanligtvis är på 16, 20 eller 25 ampere.

Villor, radhus, fritidshus och även kolonistugor har egna anslutningar till elnätet. De enda anläggningar som tekniskt sett delar på en anslutning till elnätet är lägenheter.

En kolonistuga med en egen anslutning till elnätet och en säkring på t ex 16 eller 20A kostar därför lika mycket som en villa. Anslutningen har samma dimension som en villa och elnätet som kolonistugor är kopplade till, kostar elnätsföretaget lika mycket att bygga, övervaka och underhålla.

Däremot kan den rörliga kostnaden, som baseras på hur mycket el som används, vara väldigt olika.

Kolonistugor har tekniskt sett exakt samma anslutning som villor, radhus och fritidshus, det vill säga trefas med säkringar på 16, 20 eller 25 ampere. Även övriga kostnader, som fakturering, kundservice, övervakning av elnätet, underhåll med mera är samma för kolonistugor som för övriga fastigheter med egen anslutning och samma säkringsstorlek.

Därför ska kolonistugor bära samma kostnader, och ha samma abonnemang, som övriga fastigheter med egen anslutning.

Eftersom det oftast används mer el i fastigheter där någon bor permanent, är däremot den rörliga kostnaden i regel betydligt lägre i fritidshus och kolonistugor än i hus där någon bor permanent.

Den fasta kostnaden för anslutningen till elnätet tas ut i form av en månadskostnad. Även om du använder din kolonistuga färre än 12 månader per år, är årskostnaden för din elnätsanslutning samma. Det beror på att anslutningen, elnätet som har byggts, övervakning av nätet, underhåll, fakturering, kundservice och eventuell felavhjälpning i princip kostar elnätsbolaget lika mycket, oavsett om du använder el eller inte. Däremot har du ingen rörlig kostnad om du inte använder någon el. 

Om du säger upp din elnätsanslutning och din anläggning stängs, upphör samtliga kostnader och möjligheten att ta ut el. Den dagen du återigen vill ha el tar nätföretaget tar ut en återanslutningssavgift för att återigen starta upp din anläggning. Dessutom riskerar anläggningar som under en längre tid inte har varit spänningssatta att inte fungera eller till och med vara farliga, bland annat på grund av inträngande fukt och bristande underhåll. 

För fastigheter med en egen anslutning till elnätet finns två varianter, abonnemang Enkel och abonnemang Tid.

Abonnemang Lägenhet kan inte väljas, då det är enbart för boenden där minst tre anläggningar delar en serviceledning, dvs anslutning till elnätet.

Abonnemang Enkel finns för trefas- och för enfas-anslutningar.

Kolonistugor, fritidshus, fiskebodar och liknande fastigheter med egen anslutning i övriga landet har redan samma elnätskostnad som villor och radhus. I samband med samprissättningen den 1 januari 2023, som innebär att alla kunder ska betala samma pris för samma tjänst oavsett var de bor, justerar vi därför priserna i Stockholm och anpassar de till övriga landet.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?