Nils Andersson: Låt elnätsföretagen handla med el

Nyheter

Energisystemet står inför en genomgripande förändring och med den följer stora utmaningar. Hur ser egentligen utmaningarna ut och på vilket sätt behöver energisystemet utvecklas för att möta dem? I en intervjuserie möter vi tongivande branschprofiler som ger sin syn. Först ut Nils Andersson.

Energisystemets största utmaning är att undvika effektbrist. Det menar Nils Andersson som vill se att Svenska kraftnät får ett uttalat ansvar för leveranssäkerheten och att elnätsföretagen ges möjlighet att handla med el. På det sättet kommer de svenska elleveranserna garanteras även i framtiden.

När Nils Andersson får frågan om de största utmaningarna för det svenska energisystemet, vet han precis i vilken ända han ska börja. De uteblivna investeringarna. Han menar att grundkonstruktionen på dagens elmarknad med hård konkurrens och effektiv prisbildning är bra, men problemet är de ekonomiska stödsystemen. De pressar ner marknadspriset och spelar därmed bort möjligheterna att investera i ny elproduktion som inte får ekonomiskt stöd.

– Stöd ges i huvudsak till väderberoende kraft som sol- och vindkraft och då investeras det inte i ny planerbar elproduktion. Samtidigt stängs kärnkraftsreaktorer i både Oskarshamn och Ringhals, ett energisystem med allt mindre elproduktion som går att planera kommer till slut att få stora svårigheter att leverera både energi och effekt, säger Nils Andersson.

"Ett ingrepp på marknaden"

Och det är just den delikata frågan kring effekt som är så viktig. Det spelar ingen roll hur mycket energi systemet kan jobba fram om den inte kan levereras exakt när den behövs, det är det som handlar om effekt. Den planerbara elproduktionen kan ge systemet den effekt som efterfrågas i varje givet ögonblick, medan den väderberoende kraften av naturliga skäl inte har samma möjligheter.

För att undvika situationer med effektbrist krävs att Svenska kraftnät får en aktivare roll för elproduktionen, menar Nils Andersson och vill att affärsverket får det yttersta ansvaret för leveranssäkerheten. I den rollen ska de ansvara för att ta fram långsiktiga planer som visar vilket behov av energi och effekt som finns flera år framöver. När de ser en bristsituation går de ut i en anbudsförfrågan för att få in den produktion som behövs och på det sättet garanteras leveransen.

– Jag är medveten om att det blir ett ingrepp på marknaden, men det behövs för att skapa det energisystem vi behöver. Svenska kraftnät är en opartisk myndighet och det är viktigt att upphandlingen är konkurrensutsatt för att det ska fungera, säger Nils Andersson.

"Det Ellevio gör nu är bra"

Han vill också se förändringar längre ner i elnätsstrukturen och låta elnätsföretagen bli en del av elhandeln.

– Låt elnätsföretagen handla med el genom att de på elmarknaden får vara ombud för sina kunders fysiska elbehov. Det ger elnätsföretagen en möjlighet att använda all den kunskap de har om sitt nät för att inta en mer innovativ roll och avhjälpa exempelvis de situationer med brist på nätkapacitet som vi har i Stockholm, Malmö och Västerås. Det som Ellevio gör nu i Stockholm är bra och det ska de kunna göra utan att fråga om lov hos regeringen, säger Nils Andersson och fortsätter:

– Elnätsföretagen vet sina kunders behov bäst och kan på det här sättet möta dessa önskemål utan att ta omvägen via elhandelsbolagen. Den elhandlarcentriska modellen är helt fel väg att gå. Elhandlarna och andra aktörer med god kännedom om finansiell handel kan hjälpa elkunderna att prissäkra sina elbehov.

De eventuella merkostnader som marknadsförändringarna kan ge ska läggas på kundkollektivet via nätbolagen. Det handlar om en liten kostnad för att bli garanterad el precis i det ögonblick man behöver den, menar Nils Andersson.

– Det här handlar om att skapa en elmarknad för kundernas behov, säger han.

Fakta: Nils Andersson

Har arbetat i både privat och statlig elverksamhet. Var under hela 1990-talet vd för Kraftverksföreningen, en branschorganisation för elproducenter i Sverige. Satt i slutet av 1990-talet i styrelsen för Nordpool. Har varit ordförande i Elcertifikatsutredningen. I dag fristående konsult.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?