Hur ska framtiden för energigemenskaper se ut?

Nyheter

Hammarby Sjöstad är en testbädd för nya energigemenskaper.

I Hammarby sjöstad pågår just nu ett spännande projekt, där den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation försöker skapa en lokal energigemenskap. Ellevio har bidragit med att utvärdera hur detta nya system ska fungera i relation till Stockholms elnät – innan en ny förordning kastade om förutsättningarna.

Ett spännande projekt pågår i Hammarby sjöstad i Stockholm, som skulle kunna förändra energilandskapet i Sverige. Den ekonomiska föreningen ElectriCITY Innovation samarbetar med Sjöstadsföreningens 53 bostadsrättsföreningar och dess 13 000 boende för att med fossilfria energikällor och smarta lösningar skapa en klimatneutral stadsdel till år 2030.

I ett av föreningens senaste projekt ska ElectriCITY Innovation tillsammans med partners från näringslivet och akademin utvärdera hur så kallade energigemenskaper kan fungera i praktiken. Projektet kallas för Hammarby sjöstad 2.0 och koordineras av det statliga forskningsinstitutet RISE. Bland deltagarna finns bland andra Ellevio, E.ON, KTH och Siemens.

Ett lokalt energisystem

Energigemenskapen innebär att aktörerna i projektet tillsammans testar ett lokalt energisystem; med produktion av solel, ett mikroelnät med lastbalanserande funktioner och batterier som kan stötta upp den lokala tillförseln av el. Målet är att skapa ett hållbart kretslopp av energi, där stadsdelens boende blir så kallade ”prosumenter” av el genom att till viss del konsumera egenproducerad energi.

Potentiell lösning på kapacitetsbristen

Förutom att erbjuda boende i stadsdelen en hållbar livsstil med lokalt producerad el skulle Hammarby sjöstad 2.0 även kunna bistå till Ellevio och stockholmarna genom att erbjuda flexibilitet i sin konsumtion av el, vilket skulle avlasta det hårt belastade elnätet i Stockholm.

Framför allt under specifika tider när det är kallt ute, och effektbehovet är stort, kan lokala energigemenskaper bidra till att de högsta effekttopparna kapas för att undvika kapacitetsbrist i elnäten.

Klimatvinster och minskad kapacitetsbrist

- I praktiken skulle detta innebära att Hammarby sjöstads energigemenskap använder sin egen elproduktion och sina batterier som en alternativ källa för el när behovet i resten av staden är som störst, och därmed bidrar till att effekttopparna blir mindre extrema, säger Thomas Saubach, chef för teknisk utveckling på Ellevio.

Om energigemenskapen blir till kommer den innebära stora klimatvinster för stadsdelen – men även vara till nytta för elnätsägare som Ellevio, som alltså får ytterligare verktyg för att hantera kapacitetsbristen.

Öka förståelsen för nyttor och utmaningar

Bortsett från att innovativa lösningar såsom energigemenskaper kan bidra med klimat- och affärsmässigt värde, måste de även vara praktiska för alla parter. Annars finns det en risk att lösningen inte blir långvarig.

- Energigemenskaper som denna är en ny typ av kund för oss och aktör i energisystemet. För att det ska bli en långsiktigt hållbar modell måste vi öka förståelsen för hur energigemenskaper ska fungera i relation till elnätet, samt vilka nyttor och utmaningar som finns kopplade till dem, säger Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio.

En ny förordning skapar otydlighet

- I och med att lokala energigemenskaper kommer ”prosumera” el, men även vara anslutna till det koncessionspliktiga elnätet, kommer Ellevio att undersöka hur virtuella mätlösningar kan bidra till att en energigemenskap kan dela el mellan olika byggnader. Men den nya förordningen om undantag från krav på nätkoncession förändrar landskapet, fortsätter Henrik Bergström.

Henrik Bergström och Thomas Saubach
Henrik Bergström och Thomas Saubach.

Den nya förordningen om undantag från kravet på koncession trädde i kraft vid årsskiftet 2021/2022 och kom som en överraskning för större delen av branschen. Tidigare har Energimarknadsinspektion i sin utredning om EU:s nya lagstiftningspaket Clean Energy Package, eller Ren el för alla pekat på virtuella mätlösningar för energigemenskaper samt att det pågår en omfattande utredning om slutna distributionssystem. Den nya förordningen öppnar upp för att dra fysiska ledningar mellan byggnader för att dela el. Men skrivningarna i förordningen skapar stort utrymme för tolkning om hur en fastighetsägare får agera.

Mer komplext för elnätsbolagen

- Det innebär ett oprövat regelverk där vi som bransch måste ta fram gemensamma riktlinjer för närvi anser attkunderna behöver få ett bindande förhandsbesked från Energimarknadsinspektion och när vi som bransch bör överklaga ett beslut eller inte, säger Henrik Bergström och tillägger:

- Vi vill hjälpa våra kunder i deras arbete med att ställa om sina verksamheter och där är just fastighetsbranschen en viktig kundgrupp. I Hammarby sjöstad 2.0 testar vi nu virtuella mätlösningar för att underlätta för energigemenskaperna att nyttja sina energiresurser på bästa sätt. Risken med förordningen är att vi hamnar i oklara processer som motverkar vad som är enklast för kunderna och hur vi utnyttjar dagens elsystem så effektivt som möjligt.

Bättre att invänta den nya lagstiftningen

Henrik Bergström pekar på att den nya förordningen kom som en överraskning, när det ändå väntas komma ny lagstiftning om slutna elnät efter riksdagsvalet senare i höst. Dessutom har EU:s nya energipaket Clean Energy Package tagit upp energigemenskaper som ett prioriterat område.

- För oss på Ellevio innebär den här förordningen en helt ny verklighet, och vi känner att den både skapar otydlighet och kommer i fel läge. Det hade varit bättre att sitta lugnt i båten och invänta den nya lagstiftningen och resultaten från tester som det i Hammarby sjöstad – för att ge energigemenskaper i Sverige bästa möjliga förutsättningar att lyckas, avslutar Henrik Bergström.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?