Digitala lösningar gynnar klimatet – pilotprojekt förebygger läckage av växthusgas

Nyheter

Vid Ellevios transformatorstation i Björneborg hjälper en uppkopplad så kallad SIP Hubb till att upptäcka läckage av bland annat klimatgasen SF6.

Digitala och smarta lösningar blir allt viktigare för att minska Ellevios klimatpåverkan. I ett pilotprojekt, som drivs ihop med teknikleverantören Gomero, har en uppkopplad insamlingsenhet installerats i en transformatorstation i Björneborg i Värmland. Syftet är att mäta och övervaka trycket av SF6-gas för att snabbt kunna upptäcka ett eventuellt läckage.

Underhåll av elnät har traditionellt byggt på manuellt arbete och fysiska besök som antingen utförts enligt schemalagda underhållsinsatser, eller reaktivt när ett fel har uppstått. Men genom att koppla upp stationerna och samla in data i realtid kan arbetet effektiviseras och avvikelser upptäckas mycket snabbare, vilket även ger klimatfördelar.

– Med uppkopplade enheter kan vi bland annat på sikt minska antalet fysiska fältbesök, öka driftsäkerheten och få bättre kontroll på behovet av underhåll. Vi kan alltså etablera mer effektiva och hållbara arbetssätt som bidrar till våra klimatmål, säger Mattias Airiman, som arbetar med analys och strategi inom Nätdrift på Ellevio och som ansvarar för projektet från Ellevios sida

I pilotprojektet i Björneborg har en så kallad SIPP Hub installerats. Enheten mäter och övervakar trycket av klimatgasen SF6-gas i brytarna i stationen och bidrar till att ett eventuellt läckage snabbt kan upptäckas. Själva SIPP-utrustningen är inte ny utan har använts under lång tid för att upptäcka eventuella oljeläckage i transformatorer. Det nya är inkopplingen av fler sensorer och givare – och att det därmed går att börja övervaka fler apparater i stationerna.

– Tidigare har det behövts fysiska besök för att samla in den här informationen, vilket innebär att det kan ta månader mellan datainsamling, analys och åtgärd. Med hjälp av SIPP Hub kan vi nu få in aktuella mätvärden löpande och därmed enkelt upptäcka små läckage av SF6-gas, som vi vet har en negativ klimatpåverkan, säger Mattias Airiman.

Ellevio har som policy att använda så lite SF6 som möjligt, men i vissa typer av ställverk och strömbrytare behövs den fortfarande som isolergas.

– Det är mycket viktigt för oss att minimera utsläpp av SF6 och vi har en policy som säger att det endast ska användas om det är absolut nödvändigt, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef.

Fler mervärden med SIPP Hub

När webbgränssnittet och kommunikationsplattformen som SIPP Hub innebär finns på plats blir det dessutom enkelt och kostnadseffektivt att lägga till sensorer för ytterligare användningsområden som gör att Ellevio kan få snabb och säker tillgång till fler mätvärden i fält. Det kan till exempel handla om temperatur- och fuktövervakning.

Genom att koppla upp sensorer med SIPP Hub går det också att koppla ihop den insamlade informationen direkt med Ellevios egna system. Det kan till exempel innebära att ett larm automatiskt skapar en arbetsorder, eller att analysen av data kan hanteras tillsammans med information från andra delar av verksamheten.

Fakta om SF6

I ställverk och strömbrytare används ibland växthusgasen SF6 (svavelhexafluorid) som isolergas. SF6 har mer än 23 000 gånger större klimatpåverkan än koldioxid och läckage av SF6 utgör en väsentlig del av Ellevios direkta och indirekta klimatpåverkan. Det är därför mycket viktigt för Ellevio att minimera utsläpp av SF6.

Ellevios policy är att inte använda gaser med stor klimatpåverkan om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller utrymmesskäl. I praktiken innebär det att vi minimerar användningen av SF6 som isolermedia för hela ställverk. I Stockholm byggs i vissa fall nya anläggningar med SF6 på högre spänningsnivåer om utrymmet är begränsat och det är stor konkurrens om markutrymme, vilket innebär få eller inga möjligheter till andra teknikval.

Läckagen av SF6 ligger kring 30 kg per år, vilket innebär cirka 690 ton koldioxidekvivalenter. Ellevio fortsätter att vidta åtgärder för att förebygga och snabbt hantera läckage, vilket innebär minskande utsläpp.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?