Välkommet fokus på elnäten i regeringens elektrifieringsstrategi

Ellevio tycker

Johan Lindehag, vd på Ellevio

Klimatomställningen kommer kräva en rad modiga och extraordinära beslut, av politiker, individer och företag. Regeringen presenterade idag en nationell strategi för en snabb och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering. Strategin innehåller flera viktiga förslag som Ellevio efterlyst.

Den svenska klimat­omställningen – inte minst transport­sektorns och industrins resa mot fossil­frihet – genomsyras av elektrifiering vilket ökar efterfrågan på el. Syftet med elektrifieringsstrategin är att ta ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. Begränsningar i stam- region- och lokalnäten är den absolut viktigaste frågan att lösa för elsystemet. Därför är det välkommet att flera av de förslag som Ellevio fört fram under arbetet med elektrifieringsstrategin finns nu med.

- Investeringstakten i elnäten behöver öka för att vi ska klara omställningen. Därför är jag positiv till att regeringen aviserar att man avser ta ett grepp både kring ett mer proaktivt arbetssätt för elnätsutbyggnaden och intäktsregleringen. Det är två verktyg som är kritiska för att elnätsbolagen ska kunna bidra till samhällsutvecklingen i den utsträckning som krävs, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Halvera tillståndsprocesser

Regeringen slår också fast en målbild till 2025 om halverade ledtider för nya elnät. Ett antal förslag förs fram för att uppnå detta, bland annat att myndigheter i högre utsträckning ska kunna jobba i parallella processer, och behovet av att förtydliga förutsättningarna avseende teknikval för region- och transmissionsnäten.

- När vindparken eller den fossilfria industrin är färdig så ska det finnas både nätanslutning och kapacitet i näten. Jag hoppas att flera av de viktiga förslag som väntas i Klimaträttsutredningen – bland annat vad gäller att stärka klimatnyttans tyngd i tillståndsprövningar – snabbt omsätts i lagstiftning, säger Johan Lindehag.

Viktigt att skapa acceptans

Omställningen från fossila bränslen innebär möjligheter för en ny industrialiseringsvåg i Sverige, där nya tillväxtregioner och arbetstillfällen kan skapas. Men utbyggnad av nödvändig elproduktion och elnät kommer att märkas och kosta och kostnaden kommer inte att fördelas lika på individ-, geografisk eller verksamhetsnivå. Det finns en risk att omställningen försenas om personer upplever att nackdelarna av omställningen överväger fördelarna.

- Att öka den sociala acceptansen för omställningen och se till att branschen har långsiktiga spelregler är två av politikens viktigaste uppgifter för att skynda på elektrifieringen och klimatomställningen. Jag skulle vilja se en bred politisk uppslutning bakom strategin för att få den kraft som genomförandet kräver och ser fram emot den fortsatta dialogen, säger Johan Lindehag.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?