Fyra energiuppmaningar till svenska EU-parlamentariker

Ellevio tycker

Samhällspolitisk chef, Ellevio
Samhällspolitisk chef, Ellevio

Håll fast i EU:s klimat- och tillväxtpaket Fit for 55, skapa goda förutsättningar för utvecklingen av EU:s inre energimarknad – och värna sammanhållning, alliansbygge och samverkan. Det är några av de viktigaste uppmaningarna till nya och gamla europaparlamentariker enligt Ellevios samhällspolitiske chef Henrik Bergström.

En insikt som gör sig påmind i samband med EU-valet är hur viktigt det är att vi inte bara engagerar oss i EU-frågor när det stundar ett val. EU:s betydelse och inflytande över den svenska samhällsutvecklingen och våra och Europas viktigaste utmaningar är långtgående. EU påverkar såväl riktning som lagstiftning i Sverige och andra länder, inte minst när det gäller samhällskritiska frågor kring klimat, handel, fred och säkerhetsfrågor. Och få områden märks EU:s inflytande så tydligt som när det gäller energifrågor och hur de påverkar konkurrenskraft, omställning och säkerhet i medlemsländerna.

På vilket sätt har EU inflytande över energifrågorna?

Enligt EU kommissionens förslag till ombearbetning av energiskattedirektivet fastslås att el ska vara det energislag som har lägst skattepålaga för att främja omställningen till elektrifiering. Trots det har Sverige en energiskatt där el beskattas för högt (tredje högsta nivån inom EU) givet sin avgörande roll för att både förverkliga svenska klimatmål och stärka svensk konkurrenskraft. I allt högre utsträckning genomsyras dessa områden av förmågan att erbjuda produkter och tjänster med minskad klimatpåverkan genom elektrifiering.
 

En annan viktig uppgift för de blivande Europaparlamentarikerna är att få EU:s medlemsländer att gå i takt när det gäller utvecklingen av den gemensamma inre energimarknaden så att alla länder får samma förutsättningar. Idag har en av EU:s största nationer, Tyskland, ett undantag från kravet att dela upp landet i olika elområden. Det får följden att elpriset som påverkar Norden och Sverige blir mycket högre än om Tyskland skulle vara uppdelat i två elområden – ett för norra delen av landet där elproduktionskapaciteten är hög, och ett för södra Tyskland som står för störst del av konsumtionen.

Den inre marknaden förutsätter att det fysiska elsystemet hänger ihop mellan medlemsländerna. Kablar mellan länderna är viktiga för att stärka elhandeln inom EU, inte minst för Sveriges förmåga att exportera och fossilfri el och tränga undan exempelvis kolkraft. Men en ny sammanbindande kabel är en stor förändring som måste föregås av noggrant välavvägda samhällsekonomiska analyser för de länder som kopplas samman. När väl kabeln är på plats är den irreversibel och görs det på ett förhastat sätt kan skadan redan vara skedd för kunderna.

Så vad behöver Europaparlamentarikerna göra?

Sverige måste fortsätta ta en ledande roll i arbetet för att stävja klimatkrisen och accelerera den gröna omställningen. Vår industri tar både konkurrensfördelar och förverkligar klimatåtgärder genom elektrifiering och ett minskat beroende av olja, kol och gas. För att förverkliga denna avgörane utveckling finns fyra prioriterade frågor för de svenska Europaparlamentarikerna:
 

  1. Håll fast vid EU:s klimat- och tillväxtagenda Fit For 55. Verka för ett ambitiöst klimatmål för 2040. Långsiktiga och stabila spelregler är avgörande för näringslivets konkurrenskraft globalt och förmåga att driva på omställningen.    
  2. EU:s inre energimarknad måste utvecklas i takt mellan medlemsländerna med en högre grad av samsyn på hållbarhet och säkerhet stöd och mål för olika fossilfria kraftslag.
  3. Verka för att Tysklands undantag från elområdesindelning tas bort. På så sätt ges samma villkor för svenska företag och privatkunder som i andra medlemsländer – en grundläggande idé för EU.
  4. Avvakta godkännandet av Hansa Power Cable. Utlandskabeln mellan Sveriges södra elområde i Skåne och Tyskland bör pausas tills dess att ordentliga konsekvensanalyser för svensk konkurrenskraft och svenska elkunder genomförts av berörda myndigheter.


Hur utfallet av ny EU-lagstiftning blir för Sverige bygger till stor del på vår förmåga att skapa en stark röst genom om att kraftsamla gemensamt - som land, regering, näringsliv och intresseorganisationer. Men även att skapa allianser med andra länder. Att stå ensam som litet land är ingen framgångsfaktor.

KONTAKT

Jesper Liveröd, presschef Ellevio
070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Presstjänst:
020-202060
press@ellevio.se

Sidan uppdaterad 9 juli 2024

Hjälpte den här sidan dig?