Vad betyder felorsaker vid strömavbrott?

Att det blir strömavbrott kan bero på många olika saker. Vissa är vanligare än andra och här hittar du dem alla presenterade och förklarade.

åska_840x420.png

Vanliga felorsaker

1.Okänt fel

När felorsaken Okänt fel anges är det ännu oklart vad som orsakat ett avbrott. Ofta har strömavbrottet hanterats automatiskt utan att personal har varit på plats för att identifiera och hantera felet, eller så har vi gjort omkopplingar från vår driftcentral för att i den mån det är möjligt kringgå problemet.

Ibland händer det att vi inte hittar felet - trots att vi har varit på plats och kikat. Under tiden vi letar efter orsaken vill vi inte spekulera i vad felet kan bero på utan väljer då att ange att felorsaken inte är känd.

2. Fel på elkabel

I tätorter gräver vi oftast ned kablar för att skydda dem mot väder och vind. Men markförlagda kablar kan fortfarande utsättas för olika typer av påfrestningar. Det kan handla om att en grävmaskin gräver av en kabel, hög belastning över tid som förkortar livslängden, eller kanske att marken rör sig vid tjäle.

För att hitta ett fel på en kabel behöver man testa sig fram steg för steg, vilket kan vara komplicerat och ta tid. Vad som orsakat felet vet man inte förrän man grävt fram kabeln. När vi väl hittat felet kan vi antingen laga det direkt, eller så behövs andra insatser som behöver göras vid annan tidpunkt. Om det är möjligt kopplar vi ofta om i elnätet så att du som kund kan få strömmen tillbaka snabbt, även om inte felet är åtgärdat.

3. Väderrelaterade felorsaker

Väder är en vanlig orsak till att det blir strömavbrott och det är också svårt att säkra upp för. Vanliga väderrelaterade orsaker är

 • Åska - Oftast är avbrott orsakade av blixtnedslag ganska korta, men åskan kan också orsaka fel i nätstationer och säkringar och då riskerar avbrotten att bli längre.
 • Kraftig vind – när det blåser kraftigt kan luftledningar påverkas av fallande träd, och ledningar, stolpar och utrustning kan träffas av kringflygande grenar och liknande.
 • Tung snö och is på elledningen - när det faller stora mängder snö men temperaturen inte sjunker blir snön ofta blöt, sammanpressad och tung. Ledningar och teknisk utrustning som tyngs av stora mängder tung blötsnö kan påverkas.
 • Översvämning kan orsaka problem med både vattenfyllda stationer och kabelskåp samt underminerad mark som kan påverka både elkablar och stolpar.
 • Saltbeläggning – i våra nätområden som ligger längs det västsvenska kustbandet, blir elnätsinfrastrukturen utsatt för saltstänk och saltkristaller från havet. Salt och teknisk utrustning är en dålig kombination som kan orsaka både rostskador och värmeutveckling, med mera.

Andra felorsaker

1.Trasig komponent i elnätet

Ett elnät består av flera olika elektriska komponenter som är kopplade till varandra. När någon av dessa delar går sönder så orsakar det ett strömavbrott. När en komponent går sönder så måste man byta den eller koppla bort den för att elen ska kunna börja fungera igen.

2. Träd på elledning

Då och då faller träd och större grenar över våra luftburna elledningar. Oftast beror det på väderrelaterade orsaker, som storm och kraftiga vindar eller tung snö som tynger ner träden, men ibland kan det bero på helt andra orsaker som till exempel att en bäver fäller ett träd över en elledning och på så vis orsakar strömavbrott.

När träd förstör ledningar tar det ofta lite tid att hitta var på sträckan det inträffat. När platsen väl är lokaliserad går det ganska fort att såga itu trädet, få ledningen på plats och koppla tillbaka strömmen. Ibland kan dock ett träd på en ledning göra att även ledningsstolpar knäcks, eller göra att ledningen går av. Då tar reparationen längre tid.

I de fall ett träd som ramlar på en elledning inte orsakar strömavbrott är det ändå viktigt att avlägsna trädet, så att det inte river sönder kabelns isolering eller gör så att elledningen går av och hamnar på marken. Vi röjer löpande längs våra ledningsgator, men det går inte att ta bort alla träd som står nära en ledning.

3. Skadegörelse eller mänsklig åverkan

Det händer att strömavbrott orsakas av att någon avsiktligt eller oavsiktligt skadat en luftledning, kabel eller annan elektrisk utrustning i elnätet.

Några vanliga exempel:

 • När en grävmaskin gräver av en kabel i samband med entreprenads eller annat arbete i marken
 • När någon fäller ett träd som sedan ramlar över en elledning. Sådana olyckor kan ganska enkelt förhindras om den som utför arbetet beställer ledningsanvisning av elkabel eller ledningsbevakning vid trädfällning.
 • Då och då utsätts vår verksamhet även för inbrott, där någon försöker stjäla elektrisk utrustning eller kablage. Det är fullständigt livsfarligt. Förutom strömavbrott kan sådana intrång orsaka allvarliga personskador, eller ännu värre.
 • Ibland kan det inträffa en trafikolycka där någon kört på ett kabelskåp eller stolpe så att elledningen faller till marken.

4. Växtlighet

Trots regelbunden kontroll och underhåll, letar sig naturen ibland in i elnätets olika delar och kan orsaka störningar. Det kan till exempel handla om vass som obemärkt växer in i en nätstation, eller sly som växer under en ledning, och påverkar strömförsörjning eller kanske utlöser säkerhetssystem.

4. Djur

Det är ovanligt, men inträffar trots allt då och då: ett djur kommer i kontakt med en luftledning eller elektrisk utrustning och orsakar strömavbrott.

 • Enstaka fåglar eller flock som av någon orsak flyger in i en luftledning. Det är svårt att gardera sig för djurs beteenden, men att markera luftledningar tydligare i närheten av kända fågelsjöar är en insats vi gör för att fåglarna ska se elledningarna bättre.
 • Möss, råttor eller gnagare som kryper in i kabelskåp eller nätstationer och orsakar strömavbrott genom att bita sönder kablar och utrustning.
 • Det har hänt att ekorrar som klättrar upp i elstolpar orsakar kortslutning när de kommer i kontakt med elledningar.

1. Fel i ett elnät som inte ägs av Ellevio

Den svenska elnätsinfrastrukturen är ett komplext nät av sammanhängande nätområden och spänningsnivåer, där en elnätsägare kan försörja en annan som i sin tur försörjer en annan aktör, och så vidare. Ibland orsakas strömavbrott i Ellevios nät av att försörjningen från ett intilliggande nät, som ägs av en annan aktör, har problem.

2. Överbelastning i elnätet

När mer ström passerar genom nätet än vad ledningarna tål kan nätet bli överbelastat. Om det händer löser skyddsmekanismer eller säkringar ut i våra kabelskåp, nät- och fördelningsstationer som en säkerhetsåtgärd.

Det finns flera anledningar till att förbrukningen ökar:

 • Kyla – leder till ökad förbrukning för att bibehålla värmen i hus och byggnader.
 • Onormalt driftläge – andra eller färre ledningar ska tillfälligt leverera ström under pågående ombyggnationer, en förbrukningsökning under den tiden som inte förutsetts kan innebära ett avbrott.
 • Belastningsökning – det här fenomenet ser vi alltmer i takt med att samhället elektrifieras. Det innebär kort och gott att enskilda kunder såväl som samhället i stort efterfrågar mer och mer el, vilket ökar trycket på ledningar och maskiner.
 • Återvändande last – det här är en slags strömavbrott som kan uppstå om alla kunder kopplas in och startar upp sitt hem och företag samtidigt. För att undvika detta arbetar vi med etappvis spänningssättning när vi kopplar tillbaka strömmen.

3. Akut åtgärd i elnätet

Akut åtgärd i elnätet innebär att vi fått veta att något kritiskt hänt som riskerar människors liv och hälsa eller risk för omfattande skador på Ellevios elanläggning. Vi måste då omgående stänga av strömmen som en säkerhetsåtgärd.

4. Oväntat fel i samband med planerat arbete

Att äga och ansvara för en stor del av de svenska elnäten innebär ett ständigt arbete för att rusta, stärka och hålla efter elledningarna som tar elen hem till dig. I samband med sådana insatser behöver vi ibland göra planerade stopp i strömförsörjningen. De kunder som är berörda av ett planerat strömavbrott informeras alltid i förväg, men ibland händer det oförutsedda och problem uppstår som gör att avbrottet utökas eller förlängs på ett sätt som inte var planerat. Då kan även andra kunder drabbas av strömavbrott.

Vanliga frågor och svar

Ett strömavbrott kan bero på en rad olika orsaker, till exempel fel på en elkabel eller en väderrelaterad orsak. På den här sidan hittar du mer detaljerad information kring de vanligaste orsakerna till ett avbrott.

Om du inte redan anmält dig till att få information om både planerade och oplanerade strömavbrott så hittar du på denna sida information om hur du enkelt anmäler dig för att få information via sms eller mejl.

När ett strömavbrott inträffar är ofta en av de första frågorna man undrar över "hur lång tid kommer det att ta innan strömmen är tillbaka?" Tyvärr kan vi inte lämna en prognos omedelbart i samband med att strömavbrottet inträffat. Det är först när vi har lokaliserat felet och när vi vet vilka insatser som behövs som vi kan göra en uppskattning av hur lång tid det kommer ta innan våra kunder får tillbaka strömmen. Det sker antingen genom att vi kopplar om elen efter att vi har hittat felet, så att kunderna får ström från annat håll, eller att vi kan laga eller byta ut det som gått sönder.

När våra tekniker kommit till platsen och under tiden vi letar efter felet kan det vara så att strömmen kommer och går hos våra kunder.

Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad eller inte genom att se om det lyser i trapphuset eller hos grannen. Se sedan över dina säkringar och jordfelsbrytare, det gör du genom att kontrollera din elcentral (kallas ibland även proppskåp). Om en säkring har gått ska du byta eller återställa säkringen och jordfelsbrytare (om du har en variant som kallas automatsäkringscentral).Om inte bara du har strömlöst känner vi oftast till störningen och har satt igång att reparera felet. Du kan se och läsa mer om strömavbrottet på vår avbrottskarta och börja prenumerera på strömavbrottsinformation via sms. Om avbrottet inte redan är felanmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på "Anmäl strömavbrott" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 020-44 11 00, de har öppet dygnet runt.

Om det är ett längre strömavbrott finns här några tips:

 • Undvik att öppna kyl och frys. Frysen håller kylan cirka ett dygn om dörren hålls stängd.
 • Stäng dörren till rum som du inte använder. Flytta gärna in i ett rum för att hushålla med värmen, välj gärna ett rum i söderläge om det går.
 • Stearin- och värmeljus är bra värmekällor men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin samt alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk för att elnätet blir överbelastat. Vrid på ett element i taget när elen är tillbaka.

På Energimyndighetens hemsida hittar du också bra information om vad du behöver tänka på om det inträffar ett strömavbrott.

Text uppdaterad: 27 april 2022

Hjälpte den här sidan dig?