Vad betyder felorsaker vid strömavbrott?

Att det blir strömavbrott kan bero på många olika saker. Vissa är vanligare än andra och här hittar du dem alla presenterade och förklarade.

Vanliga felorsaker

1. OKÄNT FEL

När okänt fel anges som felorsak vet vi fortfarande inte vad som orsakat avbrottet. Där vi har möjlighet hanterar vi strömavbrott genom omkopplingar från vår driftcentral. Det innebär att vår personal inte behöver åka ut på plats för att lokalisera och laga felet, och därför kan vi inte ange felorsak.

Exempel på detta är återkommande korta avbrott som kan vara orsakade av till exempel träd eller fågel som varit i kontakt med ledningen. Brytaren i ställverket gör då en automatisk återinkoppling efter ca 3 sekunder och om det då håller har alla kunder strömmen tillbaka.

Ett annat fel kan till exempel vara en spricka i en isolator som vid regn blir ledande och när jordfelet/kortslutningen uppstår så torkar felströmmen bort vattnet. Den här typen av fel kan vara svåra att hitta då de ”kommer och går”.

I båda exemplen krävs ingen åtgärd för att strömmen ska kunna kopplas tillbaka. Vi bevakar dock om strömavbrott upprepas närmaste tiden och fortsätter då felsökningen på plats genom till exempel att patrullera utefter ledningen eller flyga över med drönare.

Under tiden vi letar efter orsaken vill vi inte spekulera i vad felet kan bero på utan väljer då att ange att felorsaken är okänd.

2. FEL PÅ ELKABEL

För att skydda kablar mot väder och vind gräver vi ned kablarna i marken där det är möjligt. Tyvärr kan kablarna ändå utsättas för olika typer av påfrestningar. Det kan till exempel handla om att en grävmaskin av misstag gräver av en kabel eller att marken rör sig vid tjäle och en sten gnager sig in i kabeln.

För att hitta ett fel på en kabel behöver man testa sig fram steg för steg, vilket kan vara komplicerat och ta tid. Vad som orsakat felet vet man inte förrän man grävt fram kabeln. När vi väl hittat felet kan vi antingen laga det direkt eller så krävs andra insatser som behöver göras vid annan tidpunkt. Om det är möjligt kopplar vi ofta om i elnätet så att du som kund kan få strömmen tillbaka snabbt, även om felet inte är åtgärdat.

3. VÄDERRELATERADE FELORSAKER

Väder är en vanlig orsak till att det blir strömavbrott och är också svårt att skydda elnätet mot. Vanliga väderrelaterade orsaker är:

 • Åska - Avbrott orsakade av blixtnedslag är oftast ganska korta, men åska kan också orsaka fel i nätstationer eller att säkringar löser ut som då riskerar att avbrotten bli längre.
 • Kraftig vind - när det blåser kraftigt riskerar träd falla över luftledningar och orsaka strömavbrott.
 • Tung snö och is på elledningen - när det faller stora mängder tung och blöt snö kan ledningar och teknisk utrustning påverkas.
 • Översvämning - kan orsaka problem med både vattenfyllda stationer och kabelskåp samt underminerad mark som kan påverka både elkablar och stolpar.
 • Saltbeläggning - i våra nätområden som ligger längs västkusten blir elnätet och tillhörande komponenter utsatt för saltstänk och saltkristaller från havet. Salt och teknisk utrustning är en dålig kombination som exempelvis kan orsaka både rostskador och värmeutveckling.

4. TRASIG KOMPONENT I ELNÄTET

Ett elnät består av flera olika elektriska komponenter som är kopplade till varandra. När någon av dessa delar går sönder orsakar det ett strömavbrott. När en komponent går sönder måste den bytas eller kopplas bort för att elen ska kunna fungera igen.

Exempel på komponenter som kan gå sönder:
Ventilavledare - Åskskydd som sitter på våra anläggningar
Isolatorer - Porslin- eller glasdel som isolerar ledningen från stolpen
Kabelavslut - koppling som sitter där vi ansluter en kabel till exempel i en stolpe eller nätstation
Säkringsapparater som finns i nätstationer och i stolpar

5. TRÄD PÅ ELLEDNING

Det händer att träd och större grenar faller över våra elledningar. Oftast beror det på väder som kraftiga vindar eller tung snö som tynger ner träden, men ibland kan det bero på helt andra orsaker som till exempel att en bäver fäller ett träd över en elledning och på så vis orsakar strömavbrott.

När träd faller på ledningar kan det ta tid att hitta var på ledningssträckan det inträffat. När trädet väl är hittat går det ganska fort att ta bort det och koppla tillbaka strömmen. Ibland kan ett träd på en ledning orsaka att ledningsstolpar knäcks eller att ledningen går av och då tar reparationen längre tid.

I de fall träd faller på en elledning men inte orsakar strömavbrott är det ändå viktigt att avlägsna trädet. Detta för att inte skada kabelns isolering eller orsaka att elledningen går av.

Vi röjer löpande i alla ledningsgator, men alla träd som står nära en ledning kan inte tas bort.

6. SKADEGÖRELSE

Det händer att strömavbrott orsakas av att någon avsiktligt eller oavsiktligt skadat en luftledning, kabel eller annan elektrisk utrustning i elnätet.

Några vanliga exempel:

 • När en grävmaskin gräver av en kabel i samband med arbete i marken eller när någon fäller ett träd som sedan faller över elledningen. Den här typen av olyckor kan enkelt förhindras om den som utför arbetet beställer kostnadsfri ledningsanvisning av elkabel eller ledningsbevakning vid trädfällning.
 • Det händer även att vår verksamhet utsätts för inbrott för att stjäla elektrisk utrustning eller kabel, vilket är fullständigt livsfarligt. Förutom strömavbrott kan sådana intrång även orsaka allvarliga personskador eller i värsta fall dödsfall.
 • I samband med trafikolyckor kan kabelskåp eller stolpar bli påkörda och orsaka strömavbrott.

7. VÄXTLIGHET

Vi genomför regelbundet kontroller och underhåll vid våra anläggningar. Trots det kan växtlighet ibland växa in i en nätstation eller sly växa upp i en ledning och orsaka störningar.

8. DJUR

Det är svårt att gardera sig för djurs beteenden. Det inträffar då och då att djur kommer i kontakt med en luftledning eller annan elektrisk utrustning och orsakar strömavbrott.

 • Vid kända fågelstråk markerar vi elledningarna för att fåglarna ska se dem bättre.
 • Möss, råttor eller andra gnagare som kryper in i kabelskåp eller nätstationer kan orsaka strömavbrott genom att bita sönder kablar och övrig utrustning.
 • Det har även hänt att ekorrar klättrat upp i elstolpar och orsakat kortslutning när de kommit i kontakt med elledningen.

9. FEL I ETT ELNÄT SOM INTE ÄGS AV ELLEVIO

Det svenska elnätet är ett komplext system av sammanhängande elnätsområden och spänningsnivåer. Från en elnätsägare går strömmen vidare till en annan och så vidare. På så vis kan ett strömavbrott som berör Ellevios kunder orsakas av ett fel i ett angränsande elnät som ägs av en annan aktör.

Man kan jämföra elnätet med det vägnät som finns i Sverige. I vägnätet finns stora motorvägar, lite mindre riksvägar, små länsvägar och en och annan grusväg eller villagata. Elnätet är uppbyggt på samma sätt med stamnät, regionnät, lokalnät och lågspänning.

10. ÖVERBELASTNING I ELNÄTET

När mer ström passerar genom ledningarna än vad de tål kan elnätet bli överbelastat. Om det händer finns det skydd och säkringar i kabelskåp, nät- och fördelningsstationer som bryter strömmen som en säkerhetsåtgärd för att begränsa skador.

Det finns flera anledningar till att förbrukningen ökar och det kan bli överbelastning:

 • Kyla - leder till ökad förbrukning för att bibehålla värmen i hus och byggnader.
 • Elnätet har blivit överbelastat på grund av pågående arbeten – under en ombyggnation av elnätet kan driftläget vara känsligare.
 • Belastningsökning – det innebär att enskilda kunder såväl som samhället i stort efterfrågar mer och mer el, vilket ökar trycket på elnätet och dess komponenter.
 • Återvändande last – ett problem som kan uppstå om alla kunder kopplas in samtidigt efter ett omfattande strömavbrott. För att undvika detta kopplar vi tillbaka strömmen etappvis område för område.

11. AKUT ÅTGÄRD I ELNÄTET

Akut åtgärd i elnätet innebär att vi fått veta att något kritiskt hänt kan innebära fara för liv och hälsa eller risk för omfattande skador på Ellevios elanläggning. Vi måste då omgående stänga av strömmen som en säkerhetsåtgärd.

12. OVÄNTAT FEL I SAMBAND MED PLANERAT ARBETE

Vi underhåller och bygger löpande om i elnätet. I samband med dessa åtgärder behöver vi göra planerade strömavbrott. De kunder som är berörda av ett planerat strömavbrott informeras alltid i förväg, men ibland händer det något oförutsett som gör att avbrottets omfattning utökas eller förlängs på ett sätt som inte var planerat. Då kan fler kunder drabbas av strömavbrott.

Vanliga frågor och svar

Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad eller inte genom att se om det lyser i trapphuset eller hos grannen. Se sedan över dina säkringar och jordfelsbrytare, det gör du genom att kontrollera din elcentral (kallas ibland även proppskåp). Om en säkring har gått ska du byta eller återställa säkringen och jordfelsbrytare (om du har en variant som kallas automatsäkringscentral).Om inte bara du har strömlöst känner vi oftast till störningen och har satt igång att reparera felet. Du kan se och läsa mer om strömavbrottet på vår avbrottskarta och börja prenumerera på strömavbrottsinformation via sms. Om avbrottet inte redan är felanmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på "Anmäl strömavbrott" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 020-44 11 00, de har öppet dygnet runt. För att göra en felanmälan via webben krävs tillgång till BankID.

Om det är ett längre strömavbrott finns här några tips: 

 • Undvik att öppna kyl och frys. Frysen håller kylan cirka ett dygn om dörren hålls stängd.
 • Stäng dörren till rum som du inte använder. Flytta gärna in i ett rum för att hushålla med värmen, välj gärna ett rum i söderläge om det går.
 • Stearin- och värmeljus är bra värmekällor men se upp med brandfaran och tänk på ventilationen.
 • Stäng av tvätt- och diskmaskin samt alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns det risk för att elnätet blir överbelastat. Vrid på ett element i taget när elen är tillbaka. 

På Energimyndighetens hemsida hittar du också bra information om vad du behöver tänka på om det inträffar ett strömavbrott.  

Om du har ett pågående strömavbrott kan du kontrollera om det redan är felanmält, det ser du på vår avbrottskarta.

Om strömavbrottet inte redan är anmält kan du göra detta via avbrottskartan genom att klicka på den blå knappen "Anmäl strömavbrott" under "Syns inte ditt avbrott i kartan?" eller genom att ringa till Felanmälan på telefon 020-44 11 00, de har öppet dygnet runt. För att göra en felanmälan via webben krävs tillgång till BankID.

Om du vill få sms eller e-postmeddelande vid pågående strömavbrott kan du anmäla dig till vår strömavbrottsinformation.
Läs gärna även våra råd vid strömavbrott. 

Om du har upptäckt ett träd som ligger på, lutar mot eller riskerar att falla på en av våra ledningar vill vi att du felanmäler det till oss, du når vår felanmälan dygnet runt på telefon 020-44 11 00. Vi behöver så detaljerad information som möjligt var detta träd befinner sig, antingen via gatuadress eller koordinat om det är möjligt.

Vi betalar ut avbrottsersättning för strömavbrott som är sammanhängande i över tolv timmar.

Om du är berättigad till avbrottsersättning kommer det automatiskt med som ett avdrag på din faktura, det görs normalt inom tre till sex månader. 

Läs mer om vår avbrottsersättning.Text uppdaterad: 15 maj 2023

Hjälpte den här sidan dig?