Vårt arbete för människor

Vårt sociala ansvar innebär att respektera de mänskliga rättigheterna, ta hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter. Vi ska vara en god samhällsaktör som möter förväntningar från partners, kunder, myndigheter och andra intressenter.

Säkerhetsprogram 2

Säker och hälsosam arbetsplats

Säkerheten för dem som arbetar för Ellevio sätts alltid främst och vi har en nollvision mot olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Ellevio har en månatlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet som innehåller både reaktiva och proaktiva nyckeltal som rapporteras till ledning och styrelse. Kommunikation kring arbetsmiljöarbetet och inträffade händelser sker kontinuerligt till alla anställda och entreprenörer.

Vår säkerhetskultur ska vara väl förankrad i företaget och hos dem som arbetar på uppdrag av oss i vår elnätsverksamhet och hälsa och säkerhet är därför centrala frågor i verksamheten. Uppföljning av olyckor, tillbud och riskobservationer sker i ett avvikelsehanteringssystem.

För att förebygga olyckor och sjukfrånvaro genomförs bland annat revisioner, fältbesök och informella safety talks. Revisioner föjs upp med ett hållbarhetsindex (Sustainability Index) som omfattar nio områden inom hälsa, säkerhet och miljö och hur väl dessa uppfylls.

2023 lanserades ett nytt säkerhetsprogram med särskilt fokus på att säkerställa säkra förutsättningar vid fältarbete.

 • Vi är öppna och ärliga i alla arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Vi hjälper varandra att alltid arbeta på ett säkert sätt.
 • Vi uppmuntrar alltid säkra beteenden och förebygger risker.
 • Vi stoppar alltid osäkra arbeten.
 • Vi skapar ett positivt säkerhetsklimat genom kontinuerlig dialog, kommunikation och handlingar mellan alla organisationsnivåer i företaget och våra uppdragstagare.
 • Ambitioner, prioriteringar och målsättningar för arbetsmiljö och säkerhet ska vara desamma på företagsnivå som på individnivå.
 • Ellevio präglas av en kultur där allas engagemang och omtanke om varandra skapar en olycksfri arbetsplats.
 • Vi tar ansvar för vår egen och andras säkerhet med det gemensamma målet att alla ska komma hem oskadda från jobbet.
 • Som ledare på Ellevio tar jag ett kontinuerligt engagemang och fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
 • Alla ledare på Ellevio tar fullt ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.
 • Jag tar ett personligt ansvar för säkerhet i mitt arbete, efterlever säkerhetsföreskrifter och beslutade arbetssätt. Detta möjliggörs genom tydliga beskrivningar av roller, ansvar och förväntade resultat.

Attraktiv arbetsgivare

Att skapa goda arbetsvillkor är väsentligt för att Ellevio ska kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla de bästa och mest kompetenta medarbetarna och kunna möta dagens och morgondagens behov. Ellevio ska vara en attraktiv arbetsgivare– ett förstahandsval för erfarna ingenjörer, högkvalificerade medarbetare, chefer och nyutexaminerade.

Vi ska ha en inkluderande företagskultur, där mångfald bidrar till framgång, och leva våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att främja likabehandling, inkludering och jämn könsfördelning samt arbetar metodiskt och förebyggande för att motverka diskriminering och trakasserier.

Medarbetarens resultat, utveckling och förmåga att vara
kulturbärare diskuteras löpande i medarbetardialoger som tar
sin utgångspunkt i vår medarbetarprofil. Genom ansvarstagande, samarbete, engagemang och nytänkande bidrar medarbetarna till en arbetsmiljö där alla respekteras och inkluderas.

Arbetet med att skapa goda arbetsvillkor och engagemang följs upp genom månatliga medarbetarpulsar som ger en tydlig och uppdaterad bild av medarbetarnas sinnesstämning, engagemang och arbetsbelastning, bland annat.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Etiska riktlinjer och kärnvärden

Det är viktigt för Ellevio att leva upp till kundernas och andra intressenters krav och förväntningar – och göra oss förtjänta av deras förtroende. I Ellevios uppförandekod beskrivs våra grundläggande etiska riktlinjer och kärnvärden, hur vi uppträder mot andra och varandra, hur vi gör affärer och hur vi skyddar företagets tillgångar. Koden är en kompass för hur företagets värderingar ska omsättas i praktiken och säkerställer att medarbetarna lever upp till företagets högt ställda krav.

Vi har också en särskild uppförandekod för leverantörer och partners. Vi förväntar oss att alla våra affärs- och samarbetspartners har samma höga ambitioner inom hållbarhet och affärsetik som vi har.

Dialog med lokalsamhällen

I våra projekt är det viktigt att vi informerar väl och inhämtar kunskap och synpunkter från lokala intressenter. Det minimerar potentiella negativa effekter på miljön och de människor och företag som påverkas av våra arbeten. Vi följer en kommunikationspolicy för elnätsprojekten som i korthet innebär att kommunikationen ska vara tydlig, enkel och korrekt.

Bidrag till en säkrare bransch

Säkerhetskulturen behöver förbättras i branschen som helhet för att skapa olycksfria och säkra arbetsplatser för alla – oavsett uppdragsgivare. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, och därför verkar Ellevio för en säkrare bransch genom samarbete med leverantörer och inom branschorganisationer.

Vi deltar aktivt i flera arbetsgrupper hos vår branschförening Energiföretagen, de så kallade EBR-grupperna (Elnätsbranschens riktlinjer). Arbetsgrupperna arbetar med att ta fram gemensamma riktlinjer för bland annat arbetsmiljö, elsäkerhet och miljö och sprider också information om säkerhetsrelaterade frågor, till exempel inträffade olyckor och tillbud.

Ellevio är sedan 2019 anslutet till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan, vars syfte är att minska arbetsplatsolyckor på byggplatser. Ellevios säkerhetsprogram Säker arbetsplats tilldelades Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021.

Vårt arbete för de mänskliga rättigheterna

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna. Det innebär att vi ska undvika att kränka andras mänskliga rättigheter och att vi ska åtgärda all eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter som vi är inblandade i.

Det innebär också att vi kommer att gottgöra eventuell kränkning genom legitima processer. Vi arbetar även för att förhindra eller begränsa sådan skada som våra affärspartners kan orsaka – även om vi inte själva har bidragit till denna negativa påverkan.

Vi förväntar oss att våra leverantörer samt affärs- och samarbetspartners också respekterar de mänskliga rättigheterna på motsvarande sätt. Vår Uppförandekod och Uppförandekod för leverantörer och partners ligger till grund för alla våra samarbeten.

Vi följer upp vårt arbete med mänskliga rättigheter och rapporterar om arbetets fortskridande till vår styrelse och i vår års- och hållbarhetsredovisning.

Begreppet mänskliga rättigheter omfattar civila och politiska rättigheter, arbetsrätt, sociala och kulturella rättigheter och särskilt sårbara gruppers rättigheter. Genom risk- och konsekvensanalys av påverkan på mänskliga rättigheter i vår värdekedja ser vi att grupper som kan påverkas av vår verksamhet inkluderar kunder, närboende, anställda inklusive konsulter, samarbetspartners, markägare och övriga berörda vid anläggningar och investeringsprojekt, förvärv, partnersamarbeten och inköp.

Vi har goda processer och arbetssätt på plats för att hantera vår faktiska och potentiella påverkan på mänskliga rättigheter. Risken för att vi i vår verksamhet kränker mänskliga rättigheter bedöms därmed generellt som mycket låg. Det område som sticker ut är våra leverantörskedjor, där det trots vår kravställning och uppföljning fortfarande finns viss risk för kränkning av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter kommer därför ha fortsatt hög prioritet i våra leverantörsrelationer och i vår uppföljning av leverantörskedjorna.

Om du ser att vi, våra affärspartners eller någon part i våra värdekedjor eller leverantörskedjor på något sätt ger upphov till en potentiell eller faktisk kränkning av mänskliga rättigheter önskar vi att du kontaktar oss. Du får vara anonym.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 8 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer