Nytt elnät för batterifabrik i Mariestad

Vi förstärker och bygger ut elnätskapaciteten i Mariestad för att möjliggöra etablering av Volvos planerade batterifabrik. Byggnation planeras att starta under senare delen av 2023 och avslutas 2028.

Varför byggs fabriken och varför i Mariestad?

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp. Elektrifieringen av transporterna har därför en viktig roll att spela för att nå våra klimatmål. Sveriges mål att fasa ut fossildrivna fordon driver därför efterfrågan på batterier.

Kombinationen av Sveriges så gott som fossilfria energi och det fördelaktiga läget mitt i Västra Götalands fordonskluster, nära infrastruktur och Volvos huvudkontor gjorde Mariestad lämpligt att etablera verksamheten på.

Vad ska vi göra?

Den nya batterifabrikens effektbehov ska tillgodoses successivt i tre steg:

 1. Anslutning till områdets regionnät
 2. Anslutning till stamnätsstationen i Timmersdala
 3. En ny transformatorstation kommer även byggas intill batterifabriken

Nuläge

Planeringsskedet för de nya elledningarna har påbörjats och beräknas pågå fram till hösten 2023.

Planeringen innefattar naturvärdesinventeringar och samråd gällande de nya ledningarnas sträckning. I anslutning till samrådsprocessen kommer Ellevio att bjuda in till öppna möten och det finns då möjlighet att se föreslagna ledningssträckningar.

Information om samrådsprocessen kommer att gå ut via annonser i lokalpress, genom brev till boende i närheten av ledningssträckningen och som information under Aktuella samråd på Ellevios webbplats.

Samråd och dialog

För att produktionen i batterifabriken ska vara möjlig krävs en mycket kraftfull anslutning mot elnätet. Ambitionen är att fabriken ska vara i full drift senast år 2030 vilket ställer stora krav på elnätsanslutningen.

Tillståndsprocesserna för elnät kan bli mycket långdragna. Många tidstjuvar kan dock fångas in genom ett gott samarbete och en god dialog mellan de personer och organisationer som påverkas av elnätsutbyggnaden. Ellevio kommer att arbeta för att så blir fallet och hoppas på en bred uppslutning från alla Mariestadsbor som är måna om att batterifabriken blir klar i tid.

Ellevio planerar två nya parallella 145 kV-luftledningar för att möjliggöra Volvos planerade industriområde vid Korstorp, Mariestad.

De två nya ledningarna kommer gå mellan befintlig 145 kV ledning vid Hultsro och en ny transformatorstation intill Korstorps industriområde. Ledningslängden blir ca 2 km. Olika ledningssträckningar har utretts. Dessa beskrivs i ett samrådsunderlag som finns tillgängligt på ellevio.se/samrad. När industriområdet är fullt utbyggt kommer det även krävas ytterligare matning av el genom en ny dubbel 145 kV-luftledning mellan Svenska kraftnäts transmissionsnät och Korstorp. Samråd kring den ledningen blir senare under 2023.

Samråd enligt 6 kap miljöbalken
Ellevio inbjuder härmed till samråd med fastighetsägare, närboende, organisationer samt myndigheter och övriga intressenter som kan bli berörda av ledningarna. Samrådet sker som ett skriftligt samråd kombinerat med ett öppet hus. Inkomna synpunkter och information under samrådet kommer utgöra viktigt underlag för det fortsatta arbetet med ledningarna inför en ansökan om tillstånd (koncession).

Frågor eller synpunkter?
Har du frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du välkommen att kontakta Rejlers som hjälper Ellevio med samråd och tillståndsansökan.

Kontaktperson: Fredrik Nystrand. Telefon: 0771-78 00 00.  E-post: samrad@rejlers.se

Skriftliga synpunkter skickas senast den 17 feb 2023 till E-post: mariestad@ellevio.se ,Alternativt till: Rejlers Sverige AB, Att: Fredrik Nystrand, Fålhagsleden 61, 753 23 Uppsala.

Välkommen på öppet hus!
Om du vill veta mer om de planerade ledningarna och få möjlighet att ställa frågor till projektgruppen är du välkommen till vårt öppna hus.

 • Dag: Onsdagen den 18 januari
 • Plats: Ullervad kyrkas församlingshem Marci hus, Ullervadsvägen 2.
 • Tid: Kom när det passar mellan kl. 15.00 och 19.00

Hela samrådsunderlaget hittar du på Aktuella samråd. 

Tidsplan

 1. BYGGSTRÖMSLEDNINGEN
  Byggskede: 2023- höst 2024
  Här ansluter vi en tillfällig transformatorstation till befintligt nät. Vi siktar på att kunna ge mer information under hösten 2022 gällande detaljer om första steget av bygget.
 2. KÄCKESTADSLEDNINGEN
  Byggskede: 2025- vinter 2026
  Ny transformatorstation byggs intill fabriken.Två parallella ledningar anläggs mellan befintlig regionnätsledning in till den nya stationen
 3. TIMMERSDALALEDNINGEN
  Byggskede: 2026- vinter 2028
  Ny dubbel luftledning anläggs mellan stamnätsstation Timmersdala och transformatorstationen vid batterifabriken.
  Från 2028 beräknas de nya ledningarna finnas på plats och bygget av elnätsinfrastrukturen samt fabriken är klart. Fabrikens produktion och elbehov planeras att sedan öka succesivt fram till full kapacitet 2030.

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras, då tillståndsprocesserna för det nya elnätet påverkar framdriften av projektet.

Karta över utredningsområdet

Observera att gränserna för utredningsområdet i kartan är ungefärliga.

Klicka på kartan för att förstora (pdf)
Klicka på kartan för att förstora (pdf)

På Mariestads kommuns sida kan du läsa om områdets detaljplan.

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar webbsidan regelbundet, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Frågor och svar

Alla som bor inom utredningsområdet för de nya elledningarna har rätt att lämna synpunkter. Det gäller även för andra som är intresserade av vad som sker i området. Under en så kallad samrådsprocess presenterar Ellevio våra planer mer exakt. Då samlar vi in synpunkter som boende och andra intresserade kan tänkas ha.

Beroende på vilka synpunkter som kommer in så reviderar vi eventuellt våra planer för hur elnäten ska byggas ut. Vi kanske flyttar på en stolpe eller väljer en kortare men bredare ledningsgata. Det är viktigt för oss på Ellevio att den lösning för elnäten som vi till slut väljer, är det bästa alternativet för så många som möjligt. Ta därför tillvara på din möjlighet att tycka till under samrådsprocessen.

För att kunna bygga ut elnäten i Mariestad på bästa sätt kommer vi att genomföra två samrådsprocesser. I samband med de samrådsprocesserna kommer Ellevio att presentera mer detaljerade kartor om hur vi planerar att bygga de nya elnäten.

 • Den första samrådsprocessen avser en ledning på cirka 2-3 kilometer som vi planerar att bygga mellan Käckestad och Korstorp (där Volvos fabrik ska ligga). Vi hoppas kunna hålla det samrådet under slutet av 2022/början av 2023
 • Den andra samrådsprocessen avser den cirka två mil långa luftledning vi planerar att bygga mellan Timmersdala och Korstorp. Vi hoppas kunna bjuda in till det samrådet någon gång under våren 2023.

Det är många aspekter att ta hänsyn till när man bygger elnät. Ellevios nya elnät i Mariestad kommer ofrånkomligen att i viss mån påverka såväl naturen som djurlivet och människors utsikter och promenadstråk. Vi vill dock påverka miljön så lite som möjligt.

För att ta reda på hur vi kan dra elledningarna på ett sätt som gör minsta möjliga intrång behöver vi ta reda på fakta om förutsättningarna lokalt. Det gör vi genom olika slags inventeringar. Exempelvis tar vi reda på var olika fågelsorter häckar, var det finns sällsynta växtarter och om det finns viktiga platser ur ett kulturhistoriskt perspektiv. För att kunna ta fram en mer precis ledningsdragning - att presentera för boende och andra - behöver vi först göra färdigt inventeringarna. Det är vi i full färd med nu under hösten 2022.

Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur man får bygga elnät. I de elsäkerhetsföreskrifter som myndigheten Elsäkerhetsverket ger ut, regleras det hur nära bostadshus och andra fastigheter som en stolpe får stå. De föreskrifterna kommer Ellevio självklart att följa. För att kunna säga mer exakt hur nära ett visst bostadshus som en stolpe kan komma att placeras, behöver vi på Ellevio komma längre i vår planering. Kom gärna på det öppna hus vi bjuder in till under samrådsprocessen. Där kommer du få en tydligare bild av hur elnätsutbyggnaden påverkar din boendemiljö.

När det gäller utbyggnaden av elnät är det svårt att fastslå några exakta tidsramar, då så mycket beror på hur långa tillståndsprocesserna blir.

För att förse Volvos kommande fabrik med el planerar vi att bygga ut elnätet i tre steg (se tidsplanen här på projekthemsidan). Det första steget kräver inte lika mycket tillståndsprocesser som steg två och steg tre. Vi hoppas därmed komma igång att bygga steg ett – som primärt är byggström på platsen där Volvo planerar sin fabrik – redan nästa höst.

Vårt mål för Käckestadsledningen (steg två i tidsplanen) är att börja bygga den någon gång under år 2025. Vad gäller Timmersdalaledningen (steg tre i tidsplanen) hoppas vi kunna börja bygga den år 2026. Att bygga en elnätsledning tar ungefär ett till två år från början till slut.

Ju längre fram vi kommer i tillståndsprocessen desto bättre kunskap får vi om när själva byggfasen kan tänkas komma igång. Prenumerera därför gärna på vårt nyhetsbrev. Där kommer vi skicka ut löpande information om projektet, inklusive tidsplaner.

Kopplat till samråden bjuder Ellevio in till öppet hus. De som är närmast berörda av Ellevios planer kommer att få en inbjudan till öppet hus via brev. Även andra intresserade är välkomna att delta. Vi kommer bland annat att annonsera om öppet hus i Mariestads-Tidningen samt under Aktuella samråd på Ellvios webbplats.

Om en industri eller annan verksamhet vill ansluta till elnätet betalar den kunden själv anslutningskostnaden och det påverkar inte priset lokalt.

Ellevio har sedan 2017 succesivt justerat priserna för att kunna erbjuda samma priser till alla våra kunder. Från och med 1 oktober 2022 betalar nu Ellevios kunder samma pris för ett likvärdigt elnätsabonnemang, oavsett var i landet man bor. Kostnaderna för elnätet beräknas dock att stiga framöver för samtliga kunder, eftersom Sverige har ett stort behov av att bygga ut och förstärka näten.

På kort sikt påverkas din elnätsfaktura dock mest av energikrisen och de höga elpriserna. Detta beror på att kostnaden för de s k nätförlusterna på kort sikt har stigit. Vi har därför behövt höja våra priser den 1 oktober. Du kan läsa mer om Nya elnätspriser på vår webb.

Ett förslag om elpriskompensation har lagts fram av regeringen och Svenska kraftnät. Du kan läsa mer om det här.

Det elnät Ellevio planerar att bygga i Mariestad kommer att ha en spänning på 130 kV. Vi bygger ett så kallat regionnät. Elen till regionnätet kommer från stamnätet som i sin tur ägs av statliga Svenska kraftnät.

Har du frågor?

Har du några frågor runt projektet är du välkommen att maila till mariestad@ellevio.se

Text uppdaterad: 1 september 2022

Hjälpte den här sidan dig?