Nytt elnät för batterifabrik i Mariestad

Vi förstärker och bygger ut elnätskapaciteten i Mariestad för att möjliggöra etablering av Volvos planerade batterifabrik. Byggnation planeras att starta under 2024 och avslutas 2028.

Flygbild Mariestad

Varför byggs fabriken och varför i Mariestad?

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges inhemska utsläpp. Elektrifieringen av transporterna har därför en viktig roll att spela för att nå våra klimatmål. Sveriges mål att fasa ut fossildrivna fordon driver därför efterfrågan på batterier.

Kombinationen av Sveriges så gott som fossilfria energi och det fördelaktiga läget mitt i Västra Götalands fordonskluster, nära infrastruktur och Volvos huvudkontor gjorde Mariestad lämpligt att etablera verksamheten på.

Vad ska vi göra?

Den nya batterifabrikens effektbehov ska tillgodoses i flera steg. Dels planerar Ellevio en anslutning till områdets existerande regionnät och att bygga en ny transformatorstation intill fabriken i Korstorp som ska ta emot elen.

Dessutom ska fabriken också anslutas till stamnätet. När Ellevio först fick uppdraget att ansluta Volvos batterifabrik planerades att bygga en ledning mellan en stamnätsstation i Timmersdala och Ellevios transformatorstation vid batterifabriken i Korstorp. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och dragningen kan nu komma att ändras.

För att kunna ansluta Volvos batterifabrik till elnätet är Ellevio helt beroende av Svenska kraftnät. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som äger och förvaltar det svenska stamnätet – elsystemets ”motorvägar”. Det är mot stamnätet Ellevio bygger det regionnät som Volvos fabrik kommer att anslutas till.

Under tiden som Ellevio har planerat elnätsutbyggnaden till batterifabriken har det visat sig att det inte kommer att finns tillräckligt med stamnätskapacitet vid den befintliga stamnätsstationen i Timmersdala så att det räcker för Volvos behov. Ellevio har därför fört en dialog med Svenska kraftnät om en alternativ lösning till Timmersdalaledningen. Det är nu klart att Svenska kraftnät kommer att bygga en ny transformatorstation i Töreboda. Därifrån kommer Ellevio att bygga en ledning som ansluter till Volvos fabrik i Korstorp. 

Välkommen på öppet hus 17 januari

Som en del av samrådet för steg 3 välkomnar vi allmänheten till ett öppet hus. Där kan du möta Ellevios ansvariga projektgrupp för anslutningen och ställa frågor och diskutera med dem. 

 • Var? Guldgruvan, Järnvägsgatan 6, Töreboda
 • När? 17 januari, kom när det passar mellan kl.16-19

På öppna huset kommer det att finnas ett antal stationer där du kan få information om exempelvis ledningssträckningen, samrådet och tillståndet, markersättning och teknikval.

Vi har också bjudit in Volvo som kommer att kunna svara på frågor. Observera att Volvo har en egen samrådsprocess som nu pågår och att de också har ett eget öppet hus i februari.

Tidsplan

 1. BYGGSTRÖMSLEDNINGEN
  Byggskede: 2024 - 2025
  Här ansluter vi en tillfällig transformatorstation till befintligt nät. Vi siktar på att kunna ge mer information under 2023 gällande detaljer om första steget av bygget.
 2. STEG 2
  Byggskede: 2024 - 2026
  Ny transformatorstation byggs intill fabriken.Två parallella ledningar anläggs mellan befintlig regionnätsledning in till den nya stationen
 3. STEG 3
  Byggskede: 2026- 2028
  En ny dubbel luftledning planeras mellan en ny stamnätsstation i Töreboda och transformatorstationen vid batterifabriken. 

Från 2028 beräknas de nya ledningarna finnas på plats och bygget av elnätsinfrastrukturen samt fabriken är klart. Fabrikens produktion och elbehov planeras att sedan öka succesivt fram till full kapacitet 2030.

Den angivna tidplanen är uppskattad och kommer att uppdateras, då tillståndsprocesserna för det nya elnätet påverkar framdriften av projektet.

Samråd för steg 3

Samrådet för ny 145 kV dubbelledning mellan ny stamnätsstation utanför Töreboda och ny planerad station i Korstorp pågår från 1 december 2023 till 9 februari 2024. Ledningen är det tredje och sista steget i elnätsutbyggnaden för att att möjliggöra etableringen av Volvos batterifabrik i Mariestad.

Information om samrådsprocessen går ut via annonser i lokalpress, genom brev till boende i närheten av ledningssträckningen och som information under Aktuella samråd på Ellevios webbplats där du hittar hela samrådsunderlaget.

Walk-and-talk

I början av december genomfördes möten i fyra mindre grupper, så kallade Walk and talk, med de fastighetsägare som blir direkt berörda av det förordade alternativet. Vid dessa möten gavs fastighetsägarna möjlighet att träffa Ellevio ute i fält för att prata om den nya ledningen. Detta är ett nytt arbetssätt som Ellevio testar för att öka dialogen med fastighetsägare.

Har du frågor om våra walk-and-talk kan du maila mariestad@ellevio.se

Luftledning eller markkabel?

Hur ser valet ut mellan att bygga elledningar som går i luften eller som kabel i marken? Se filmen som förklarar fördelarna med luftledning och när man väljer markkabel.

Samråd och dialog

För att produktionen i batterifabriken ska vara möjlig krävs en mycket kraftfull anslutning mot elnätet. Ambitionen är att fabriken ska vara i full drift senast år 2030 vilket ställer stora krav på elnätsanslutningen.

Tillståndsprocesserna för elnät kan bli mycket långdragna. Många tidstjuvar kan dock fångas in genom ett gott samarbete och en god dialog mellan de personer och organisationer som påverkas av elnätsutbyggnaden. Ellevio kommer att arbeta för att så blir fallet och hoppas på en bred uppslutning från alla Mariestadsbor som är måna om att batterifabriken blir klar i tid.

Koncessionsansökan

Ellevio behöver ansöka om tillstånd för att få bygga elnät. Det kallas för en koncessionsansökan. Ansökan lämnades in i juli 2023. Här nedan kan du läsa de olika dokumenten i den ansökan:

Nästa steg i processen är att Energimarknadasinspektionen (Ei) fattar beslut om den ansökan som Ellevio har skickat in. För att kunna fatta beslut kommer de att skicka ut ansökan på remiss. Ellevio hoppas på att få ett beslut i ärendet om ca ett år, vilket i så fall skulle innebära till hösten 2024.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse april 2023

I samrådsredogörelsen sammanfattar och bemöter Ellevio de yttranden som kommit in från myndigheter, organisationer, företag, fastighetsägare och övriga berörda under själva samrådet. Redogörelsen utgör en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som blir del av tillståndsansökan (koncessionen).

Samråd för steg 2 genomfördes årsskiftet 2022/2023

Samrådet gällde två nya parallella145 kV-luftledningar till Volvos planerade industriområde vid Korstorp.

Ledningarna kommer gå mellan befintlig 145 kV-ledning vid Hultsro och en ny transformatorstation intill Korstorps industriområde. Ledningslängden blir ca 2 km. Olika ledningssträckningar har utretts. 

Hela samrådsunderlaget hittar du på Aktuella samråd.

Har du frågor?

Kontaktperson: Fredrik Nystrand. Telefon: 0771-78 00 00.  E-post: samrad@rejlers.se

Samråd

För att kunna bestämma var Ellevio ska bygga det nya elnätet från Töreboda till Volvos fabrik i Korstorp genomförs samråd i slutet av 2023 och början av 2024. Samrådet kommer att annonseras i lokalpress, i brev till närmast berörda samt på Ellevios hemsida.

Att tidigt börja föra dialog med berörda av den planerade ledningen är viktigt för att kunna hitta en så bra lösning som möjligt. Därför prövar Ellevio nu för första gången det här sättet att möta och diskutera med markägare.

I samrådet kommer Ellevio presentera mer konkreta förslag på var den nya dragningen kommer att gå. Det ger även en möjlighet för markägare och andra intresserade att tycka till om Ellevios förslag på elnätsdragning. I samband med det kommer vi även att hålla ett Öppet Hus.

Håll utkik här på vår projekthemsida och prenumerera gärna på vårt informationsmejl för att inte missa mer information om tid och plats för det Öppna Huset.

Inventeringar

För att ta reda på var vi kan bygga ledningen mellan Töreboda och Volvos fabrik med så liten påverkan som möjligt för boende, natur, djurliv och kulturminnen gör vi på Ellevio inventeringar i området. Dessa har pågått under hösten 2023.

Så ska batterifabriken i Mariestad få nog med el

 • Hör om planerna för elnätet i Mariestad
 • Träffa Ellevio, Volvo och Mariestads kommun
 • Sändes 31 maj 2023
Se sändningen

Prenumerera på uppdateringar!

Vi uppdaterar webbsidan regelbundet, och när arbeten planeras in med kort varsel. Fyll i din e-postadress så skickar vi uppdateringar direkt till dig.

Tack för ditt intresse!

Nu är du registrerad och kommer att få uppdateringar från oss.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter samt godkänner Ellevios hantering av personuppgifter.

Frågor och svar

Alla som bor inom utredningsområdet för de nya elledningarna har rätt att lämna synpunkter. Det gäller även för andra som är intresserade av vad som sker i området. Under en så kallad samrådsprocess presenterar Ellevio våra planer mer exakt. Då samlar vi in synpunkter som boende och andra intresserade kan tänkas ha.

Beroende på vilka synpunkter som kommer in så reviderar vi eventuellt våra planer för hur elnäten ska byggas ut. Vi kanske flyttar på en stolpe eller väljer en kortare men bredare ledningsgata. Det är viktigt för oss på Ellevio att den lösning för elnäten som vi till slut väljer, är det bästa alternativet för så många som möjligt. Ta därför tillvara på din möjlighet att tycka till under samrådsprocessen.

För att kunna bygga ut elnäten i Mariestad på bästa sätt kommer vi att genomföra två samrådsprocesser. I samband med de samrådsprocesserna kommer Ellevio att presentera mer detaljerade kartor om hur vi planerar att bygga de nya elnäten.

 • Den första samrådsprocessen avser två parallella ledningar på cirka 2 km som vi planerar att bygga mellan vår befintliga 145 kV ledning L31 och Korstorp (där Volvos fabrik ska ligga). Samrådet hölls under januari och februari 2023 med öppet hus den 18 januari.
 • Den andra samrådsprocessen avser en luftledning vi planerar att bygga mellan den nya stamnätsstationen i Töreboda och Korstorp.Vi hoppas kunna bjuda in till samråd någon gång under vintern 2023/2024.

Det finns många lagar och förordningar som reglerar hur man får bygga elnät. I de elsäkerhetsföreskrifter som myndigheten Elsäkerhetsverket ger ut, regleras det hur nära bostadshus och andra fastigheter som en stolpe får stå. De föreskrifterna kommer Ellevio självklart att följa. För att kunna säga mer exakt hur nära ett visst bostadshus som en stolpe kan komma att placeras, behöver vi på Ellevio komma längre i vår planering. Kom gärna på det öppna hus vi bjuder in till under samrådsprocessen. Där kommer du få en tydligare bild av hur elnätsutbyggnaden påverkar din boendemiljö.

När det gäller utbyggnaden av elnät är det svårt att fastslå några exakta tidsramar, då så mycket beror på hur långa tillståndsprocesserna blir.

För att förse Volvos kommande fabrik med el planerar vi att bygga ut elnätet i tre steg (se tidsplanen här på projekthemsidan). Det första steget kräver inte lika mycket tillståndsprocesser som steg två och steg tre. Vi hoppas därmed komma igång att bygga steg ett – som primärt är byggström på platsen där Volvo planerar sin fabrik – under 2024.

Vårt mål för steg två i tidsplanen är att börja bygga den någon gång under 2025. Vad gäller steg tre i tidsplanen hoppas vi kunna börja bygga den år 2026. Att bygga en elnätsledning tar ungefär ett till två år från början till slut.

Ju längre fram vi kommer i tillståndsprocessen desto bättre kunskap får vi om när själva byggfasen kan tänkas komma igång. Prenumerera därför gärna på vårt nyhetsbrev. Där kommer vi skicka ut löpande information om projektet, inklusive tidsplaner.

Kopplat till samråden bjuder Ellevio in till öppet hus. De som är närmast berörda av Ellevios planer kommer att få en inbjudan till öppet hus via brev. Även andra intresserade är välkomna att delta. Vi kommer bland annat att annonsera om öppet hus i Mariestads-Tidningen samt under Aktuella samråd på Ellvios webbplats.

Om en industri eller annan verksamhet vill ansluta till elnätet betalar den kunden själv anslutningskostnaden och det påverkar inte priset lokalt.

Ellevio har sedan 2017 succesivt justerat priserna för att kunna erbjuda samma priser till alla våra kunder. Från och med 1 oktober 2022 betalar Ellevios kunder samma pris för ett likvärdigt elnätsabonnemang, oavsett var i landet man bor. Kostnaderna för elnätet beräknas dock att stiga framöver för samtliga kunder, eftersom Sverige har ett stort behov av att bygga ut och förstärka näten.

Det elnät Ellevio planerar att bygga i Mariestad kommer att ha en spänning på 130 kV. Vi bygger ett så kallat regionnät. Elen till regionnätet kommer från stamnätet som i sin tur ägs av statliga Svenska kraftnät.

Har du frågor?

Har du några frågor runt projektet är du välkommen att maila till mariestad@ellevio.se

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 6 september 2023

Hjälpte den här sidan dig?