Vi möjliggör klimatomställningen

Elnäten har en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Utan ett modernt elsystem kan inte det ökande elbehovet i samhället mötas. Genom att tillhandahålla digitaliserade, moderna och robusta elnät med hög leveranssäkerhet möjliggör vi klimatomställningen.

32610371-solpaneler.jpg

Alla ska få nya generationens smarta elmätare

Fram till 2023 pågår ett av Ellevios mest omfattande projekt hittills – att installera nya smarta elmätare hos samtliga kunder. De nya mätarna är en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem och kommer bland annat att kunna bidra till färre avbrott och behov av utryckningar, ökad andel ansluten förnybar energi och möjligheter till nya smarta energitjänster.

Investeringar

De svenska elnäten behöver moderniseras. Det innebär att investeringar i vårt elnät är något av det viktigaste vi gör. Under 2021 investerade vi 3,6 miljarder kronor i elnäten.

Svenska elnätsföretag, såväl statliga, privata och kommunala bolag som elföreningar, står inför rekordstora investeringar som är nödvändiga för att klara omställningen till det ökade elberoende som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Enligt en rapport från Sweco 2022 krävs det 670 miljarder kronor i investeringar i elsystemet fram till 2045. Under perioden 2017–2021 har Ellevio investerat cirka 16 miljarder kronor. En förutsättning för att dessa investeringar ska bli möjliga är att det går att attrahera kapital och då krävs att det ramverk som styr elnätsinvesteringarna är långsiktigt, stabilt och förutsägbart.

Elektrifiering av transporter och industrier

Elektrifiering av transportsektorn är en angelägen och prioriterad framtidsfråga, och Ellevio står bakom den svenska visionen om en fossilfri fordonsflotta 2030.

De klimat- och miljömässiga effekterna av en eldriven fordonsflotta kommer att bli mycket stora. Förutom att utsläppen av koldioxid minskar påverkas också närmiljön med bättre luftkvalitet och minskat trafikbuller. Men för att omställningen ska fungera krävs snabb och omfattande utbyggnad av laddmöjligheter, exempelvis laddgator.

För att bidra till utbyggnaden erbjuder Ellevio operatörer av laddstolpar – så som företag, kommuner och föreningar – att ta helhetsansvar för etablering av nya laddplatser. Det inkluderar bland annat planering, tillståndsansökan, grävning och anslutning. Vi kallar tjänsten Smart Laddinfra och den innebär kostnadseffektiv etablering av laddinfrastruktur i gatu- och markmiljö.

Omställningen av Sveriges industri från fossila bränslen är en annan förutsättning för att Sverige ska nå sina klimatmål. Industrins färdplaner inom Fossilfritt Sverige visar att el är lösningen. Det ställer höga och nya krav på Sveriges elnät. Som ett av Sveriges största elnätsbolag har Ellevio en viktig roll i denna omställning.

Klimatsmarta energilösningar

Vi vill vara drivande i elektrifieringen och hjälpa våra kunder i omställningen. Därför lanserade Ellviokoncernen 2022 ett nytt affärsområde: Ellevio Energilösningar. Det nya verksamhetsområdet erbjuder stöd från ax till limpa för företag och verksamheter som ska ställa om till en elektrifierad, fossilfri verksamhet. Läs mer om Ellevio Energilösningar här.

Text uppdaterad: 4 juli 2022

Hjälpte den här sidan dig?