Miljöledningssystem

Ellevio har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2015, vilket är den mest använda certifieringen av miljöledningssystem i världen. Inom miljöledningssystemet säkerställer vi att vi arbetar proaktivt med alla våra viktigaste miljöfrågor (miljöaspekter), både inom de områden där vi kan bidra positivt och områden där det finns miljömässiga risker.

För att leva upp till standardens krav och rekommendationer har vi ett pågående arbete som spänner över all verksamhet.

Inköp

Vid inköp ställs krav på att Ellevios leverantörer arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, men också att de säkerställer en godtagbar nivå inom andra hållbarhetsområden såsom att mänskliga rättigheter respekteras och att bra arbetsvillkor för de anställda tillgodoses. Kraven fastställs i en särskild uppförandekod för leverantörer.

Rapportering och granskning

Varje år utförs externa och interna revisioner, inklusive en utvärdering av olika miljöaspekter för att identifiera specifika produkter, aktiviteter och tjänster där Ellevio har betydande miljöpåverkan. Utöver detta mäts och rapporteras bolagets hållbarhets-KPI:er, inklusive miljömål, till styrelsen.

Ellevio använder den externa leverantören Ramböll för övervakning, utvärdering och uppföljning av de miljölagar och regler som gäller för vår verksamhet.

En dedikerad grupp av anställda på Ellevio, utsedda av hållbarhetschefen, gör årligen en granskning av hur företaget lever upp till gällande miljölagar och ställda krav. Utöver detta utförs slumpmässiga kontroller i olika projekt för att säkerställa efterlevnad i fält. Syftet med detta förfarande är att säkerställa att vi och våra entreprenörer har kunskap om relevant lagstiftning och andra krav, håller sig informerade om förändringar i lagstiftningen och samt följer upp efterlevnaden av lagstiftningen.

Alla former av olyckor och incidenter, inklusive miljömässiga, rapporteras och dokumenteras. Korrigerande åtgärder utförs vid alla rapporterade miljöolyckor och tillbud. Att vara ISO 14001: 2015-certifierat motiverar oss dessutom att ständigt förbättra vår miljöprestanda.

Utbildning och kommunikation

Det finns anställda inom Ellevio som har en särskilt stor möjlighet att påverka vår miljöprestanda. För dessa grupper erbjuds ett utbildningsprogram angående miljö. Exempelvis får projektledare för våra investeringsprogram en mer djupgående och specifik utbildning beroende på deras roll och påverkan på miljöfrågor.

Miljöfrågorna finns integrerade i företagets ordinarie processer och styrning, även när det gäller Ellevios interna och externa kommunikation. Dessutom publicerar vi artiklar på vårt intranät om vår miljöprestanda, samt ger information under företagets kvartalsmöten. Hållbarhet är en särskild punkt på ledningsgruppsmötet en gång varje månad. Externt publicerar företaget en gång per år en integrerad år- och hållbarhetsredovisning.

Roller och ansvar

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för framtagande, implementering och utvärdering av Ellevios miljöledningssystem. Hållbarhetschefen ansvarar för att samordna miljöledningssystemet.

Ett särskilt styrelseutskott för hållbarhet har inrättats för att förbättra styrning och effektivitet. Hållbarhetskommittén ansvarar för att utvärdera företagets strategi inom miljö och arbetsmiljö, övervaka resultatet i förhållande till uppsatta mål samt identifiera viktiga områden för förbättring och uppmuntra till ökad medvetenhet om betydelsen av miljö- och arbetsmiljöarbete.

Intressentanalys

I enlighet med kraven i ISO-certifieringen har Ellevio åtagit sig att göra återkommande intressentanalyser. Denna analys samordnar med den intressentanalys som krävs enligt GRI-standarden.

Under 2020 genomfördes den senaste intresseanalysen. Intressenternas förväntningar och krav återspeglas i det vi rapporterar i vår års- och hållbarhetsrapport, men också i våra interna prioriteringar och målsättningar inom miljöområdet.

Helhetsintrycket av intressentanalyserna är att Ellevios monopolställning innebär ett särskilt ansvar som ställer högre krav på företagets hållbarhetsarbete och extern kommunikation kring ämnet.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?