Vårt arbete för människor

Ellevios sociala ansvar innebär att vara en god samhällsaktör som driver utvecklingen av ett hållbart energisystem framåt i samklang med partners, kunder, myndigheter och andra intressenter. Vi tar hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter och ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare och uppdragsgivare.

Jämställdhet och mångfald

Ellevio har en inkluderande företagskultur där alla ska känna sig välkomna och respekterade. Vi ser mångfald som en tillgång och arbetar aktivt med att öka mångfalden inom företaget både vad gäller kompetens, kön, etnicitet och andra minoritetsgrupper.

  • kontor2_840x420.png
  • ellevio_jamlikhet_840x420.png

Vi arbetar för att successivt få en jämnare könsfördelning genom hela företaget och har därför ett särskilt fokus på att attrahera kvinnliga medarbetare. Vi har som mål att alltid ha minst en kvinna bland slutkandidaterna till varje utannonserad tjänst. Ellevios ledningsgrupp består idag av sex kvinnor och fyra män.

Ellevios jämställdhetsmål är att kontinuerligt arbeta mot att:

  • Bibehålla en jämn fördelning mellan män och kvinnor i ledningsgruppen, 60 procent (60) kvinnor vid utgången av 2021
  • Öka antalet kvinnliga chefer i företaget, 32 procent (25) vid utgången av 2021, exklusive ledningsgruppen
  • Öka totalt antal kvinnor i företaget, 35 procent (32) vid utgången av 2021

En säker arbetsplats

Vår vision är en olycksfri och säker arbetsplats för både våra egna anställda och de entreprenörer vi anlitar.

För att uppnå det arbetar vi kontinuerligt med proaktivt säkerhetsarbete. Vi arbetar med att förebygga olyckor och tillbud och att alltid analysera och dra lärdomar av det som inträffat. Dessutom arbetar vi med beteendebaserad säkerhet (BBS) för att förändra beteenden, vi har utbildningar för egen och entreprenörers personal och vi ser över säkerhetsrutiner som leder till en säkrare arbetsmiljö och starkare säkerhetskultur.

Detta arbete kan aldrig ses som färdigt; snarare är det en kontinuerlig insats som integreras i verksamheten.

Säkerhetskulturen behöver förbättras i branschen som helhet för att skapa olycksfria och säkra arbetsplatser för alla – oavsett uppdragsgivare. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, och därför verkar Ellevio för en säkrare bransch genom samarbete med leverantörer och inom branschorganisationer.

Vi delar årligen ut Ellevio Safety Award för att åskådliggöra vikten av ett systematiskt säkerhetsarbete och belöna idéer som bidrar till en bättre säkerhetskultur i elnätsbranschen. 2020 års pris gick till entreprenören One Nordic för deras arbete inom beteendebaserad säkerhet tillsammans med oss, och för att de kraftigt minskat olycksfallen och under de senaste två åren inte haft någon olycka som lett till sjukfrånvaro.

Ellevio är som första elnätsbolag sedan 2019 anslutna till byggnadsbranschens säkerhetsinitiativ Håll Nollan, vars syfte är att minska arbetsplatsolyckor på byggplatser. Ellevios säkerhetsprogram Säker arbetsplats tilldelades Håll Nollans arbetsmiljöpris 2021.

Etik och uppförandekod

Ellevios verksamhet bedrivs i en monopolställning, vilket medför ett stort ansvar gentemot vår omvärld. Vi ska leva upp till våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar. Vi vill göra oss förtjänta av deras förtroende.

Våra värderingar – pålitlighet, engagemang och utveckling – ska fungera som ledord för alla medarbetare och genomsyra allt vi gör. Hänsyn till medarbetares och andra människors hälsa, säkerhet, välbefinnande och lika möjligheter är centrala frågor inom ramen för vår verksamhet. Ellevio ska vara en inkluderande, säker och attraktiv arbets- och uppdragsgivare.

Hur vi ska bete oss beskrivs i vår uppförandekod (Code of Conduct) Olika utbildningar, arbetsplatsträffar och interna revisioner säkerställer att uppförandekoden efterlevs. Från och med 2020 krävs att alla medarbetare årligen signerar uppförandekoden.

I vår uppförandekod för leverantörer anger vi minimikrav för Ellevios samtliga leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer är baserade på riktlinjer från FN:s Global Compact och är indelad i fyra avsnitt: Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Affärsetik.

Text uppdaterad: 3 september 2021

Hjälpte den här sidan dig?