Solenergi i det svenska elsystemet – så tycker de olika partierna

Solceller

Inför valet har Ellevio sammanställt vad våra olika partier tycker om solenergi i det svenska elsystemet. Sammanställningen utgår ifrån vad partiernas talesmän säger samt vad som står på deras hemsidor och i valmanifest/partiprogram.

Både på Centerpartiets hemsida och i deras valmanifest får förnybar energi, däribland solenergi, en stor plats: ” Det ska vara enkelt och billigt att installera solpaneler, bygga laddning till elbilar och minska energianvändningen hemma – vare sig man bor i hus eller lägenhet. Det kan vi lösa genom att bredda och skala upp det gröna avdraget och göra det enklare att installera solpaneler på flerfamiljshus.” (Centerpartiets valmanifest)

Två frågor till Centerpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson Rickard Nordin

Vad anser Centerpartiet om solenergi?

– Centerpartiet vill se en mångdubbling av den svenska produktionen av solel de kommande åren. Det ska ske genom en snabb utbyggnad av fler solceller på tak, fasader och mark. Solel har potential att nå minst 15 procent av den svenska elanvändningen år 2030. Vi vill se en nationell strategi för solel, som bör innehålla tydliga mål och insatser och där ett planeringsmål för 15 TWh solel sätts upp under kommande mandatperiod. Vi vill också att det ställs krav på att statliga byggnader ska förberedas för solceller vid nybyggnation och större renoveringar. Vi vill också ta vara på privatpersoners engagemang för egenproducerad solel.

Har Centerpartiet förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Vi vill bland annat att andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare. Att det gröna avdraget breddas till att gälla solvärme och andelar i mindre solcellsparker samt att skatten för egenanvändning av solel slopas.

På sin hemsida skriver Kristdemokraterna: ”Solenergi är en förnybar energikälla med potential att växa i betydelse. För att påskynda utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt förkorta ledtiderna för myndighetsbeslut för storskaliga solcellsparker.”

I sitt valmanifest säger Kristdemokraterna att de vill bygga ut kärnkraften men nämner inget specifikt om solenergi.

Vad anser Kristdemokraterna om solenergi?

Partiet hänvisar till sin motion som fastslår ”att solenergi är en viktig klimatsmart del i vårt energisystem och har stor utvecklingspotential i Sverige.”

Kristdemokraterna tycker att: ”Det är bra att privatpersoner som egenproducerar förnybar el med solceller har möjlighet att sälja överskottet till elhandelsföretag eller elnätsbolag.”

Har Kristdemokraternas förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

I motionen berör man skatteavdraget för privatpersoner som ersatte stödet 2021.

”Avdraget kan göras för tjänstekostnader men även för material, till exempel inköp av solceller eller laddningspunkter till fordon. Kristdemokraterna tillstyrker övergången till ett avdrag, men vill betona vikten av återkommande och tidig uppföljning då marknadsutvecklingen kan motivera ändringar. Målet ska vara att branschen står på egna ben.”

Vidare skriver man:

” För de som inte har ett eget tak – till exempel att man bor i ett flerbostadshus – eller saknar förutsättningar att själv investera i egenproducerad el skulle det behövas ekonomiska incitament för kooperativa energilösningar. Det behöver göras en närmare utredning kring vilka effekter som skulle kunna uppnås om följande förslag läggs fram: sänkt eller till och med slopad energiskatt för medlemmar som köper förnyelsebar el från kooperativa föreningar, vidare att tillåta investeraravdrag för privatpersoner i kooperativa föreningar, samt att kooperativa föreningar som säljer till självkostnadspris inte ska uttagsbeskattas.”

I sitt valmanifest fokuserar Liberalerna mest på att de vill utveckla kärnkraften men på deras hemsida står följande om solel: ”Solenergi är tillsammans med vindkraft och kärnkraft ett av de energislag som kan byggas ut i praktiken utan begränsningar. Tekniken är enkel, förhållandevis underhållsfri och kan byggas nästan var som helst. Solenergin kommer därför att få en mycket viktig roll nu när de fossila bränslena ska bort.”

Två frågor till Liberalernas energipolitiska utredare Daniel Westlén

Vad anser Liberalerna om solenergi?

– Sol, vind och kärnkraft är de tre kraftslag som kan byggas ut i tillräcklig skala för att ersätta de fossila bränslena. Alla tre kommer att behövas och solenergi bidrar till detta. Politiken ska inte sätta mål för enskilda energislag utan fokusera på elsystemets leveranssäkerhet och miljöprestanda. Det är sedan aktörernas uppgift att välja verktygen för att bygga och driva systemet kostnadseffektivt.

Har Liberalerna förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Ja. Vi anser att den el man producerar och använder själv ska vara skattefri. Vi har lagt förslag om att göra reglerna för solcellsinstallation mer generösa. Även på kulturskyddade hus bör det ofta vara möjligt att montera celler, särskilt som det inte handlar om någon permanent förändring av husens yttre.

Moderaterna nämner inte solenergin i sitt idéprogram utan fokuserar mest på kärnkraften. Men Moderaterna i Värmland skriver följande på sin hemsida: "Såväl vindkraft och solkraft kommer fortsätta att utgöra en viktig del i framtida elförsörjningen.”

Två frågor till Moderaternas pressekreterare Tom Samuelsson

Vad anser Moderaterna om solenergi?

– Solenergin byggs ut snabbt i Sverige med nuvarande regelverk. För Moderaterna är den mest prioriterade uppgiften dock att bygga ut den planerbara elproduktionen i södra Sverige, så att vi återigen får ett fungerande elsystem med låga elpriser.

Har Moderaterna förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Ja. För att minska hushållens elkostnader vill vi bredda och förstärka det gröna avdraget, som bland annat kan användas för att installera solceller.

Miljöpartiet skriver i sitt valmanifest att de vill storsatsa på solceller och solvärme. De vill också ta bort energiskatten helt för de företag som producerar el för eget bruk. För att få fler att investera i solenergi ser de stor potential i bland annat andelsparker och att underlätta administrationen kring solcellsstödet.

Miljöpartiet vill att alla byggnader som ägs av staten, regionerna eller kommunerna ska få solcellspaneler på taket under nästa mandatperiod, med start i södra Sverige där elen är som dyrast. Partiet vill också förenkla lagstiftning och regler för att underlätta installationer av solceller. På partiets hemsida säger språkröret Per Bolund: ”Solceller är det snabbaste sättet att se till så att det kommer ny förnybar el så snabbt som möjligt.”

Två frågor till Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lorentz Tovatt

Vad anser Miljöpartiet om solenergi?

Miljöpartiet vill ha en nationell strategi för svensk solenergi, där ett planeringsmål för 30 TWh solel till 2030 ska ingå. Det är 30 gånger mer än vi producerar idag. För att nå detta mål krävs en palett av åtgärder. Det handlar dels om att nya solceller måste väga tyngre i relation till andra intressen när Länsstyrelserna fattar beslut. Idag får exempelvis nya parker på jordbruksmark i princip alltid avslag - trots att forskning visar att det finns goda synergieffekter mellan just jordbruk och solpaneler. Men det handlar också om att göra det mer lönsamt och mindre krångligt för boende i flerbostadshus och villor att satsa på solel.

Har ni några konkreta förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Bland annat vill vi ta bort energiskatten på egenanvänd el som man producerar själv. Samt införa en skattereduktion även för andelsägd el och göra det enklare och billigare att överföra egenproducerad el mellan olika byggnader och fastigheter inom ett energikooperativ. Slutligen tycker vi att det offentliga ska gå före. Vi vill därför sätta solceller på alla offentliga tak där det är lämpligt och bra sollägen redan under nästa mandatperiod.

Sverigedemokraterna är det parti som tydligast vill ta bort subventioner kopplade till solenergi. Partiet nämner inte solkraften på sin hemsida eller i sitt valmanifest. Däremot säger partiet att de vill satsa på kärnkraften samt stoppa nedläggningen av befintliga vattenkraftverk.

Två frågor till Sverigedemokraternas energipolitiska utredare Mattias Bäckström Johansson

Vad anser Sverigedemokraterna om solenergi?

– I skenet av de senaste årens höga elpriser har intresset kring solceller växt kraftigt i Sverige. Det är angeläget att investeringar i solel eller el från någon annan fossilfri kraftproduktion sker på marknadsmässiga grunder. Det innebär att politiken genom subventioner eller regleringar inte ska styra vilket energislag som marknaden vill investera i.

Har Sverigedemokraterna förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Nej. För Sverigedemokraterna är det i första hand viktigare att det råder en likvärdig konkurrens mellan de olika fossilfria kraftslagen, istället för att landa i olika speciallösningar som man i ett senare skede tvingas överge.

På sin hemsida presenterar finansministern Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en generalplan för kraftigt förstärkt elproduktion och billigare el: För att både klara av att bygga ut elproduktionen krävs en politik som ser och som utnyttjar potentialen i alla energislag – vindkraft, kärnkraft, solenergi med mera.”

I sitt valmanifest skriver Socialdemokraterna: ” Vi behöver också värna vattenkraften och se till att solpanelerna blir fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. ”

Två frågor till Socialdemokraternas politiska sekreterare Richard Rosander

Vad anser Socialdemokraterna om solenergi?

– Socialdemokraterna ser positivt på solenergi och vill underlätta regelverk för att göra det lönsammare och lättare att bygga solcellanläggningar. Solpanelerna ska bli fler. Vi vill ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader - så att de som kan bidra med elproduktion också gör det.

Har Socialdemokraterna förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– Det gröna avdraget vi redan infört kan användas till installation av batterier, laddstolpar och solceller och är max 50 000 kronor per person och år. De höga elpriserna i sig gör att det utan ytterligare subventioner lönar sig att installera solceller.

Vänsterpartiet är positiva till att satsa på solenergi. Så här skriver partiet på sin hemsida:”För klimatomställningens skull och för att vi fortsatt ska vara skyddade från rusande energipriser har Vänsterpartiet som mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi som vind-, sol- bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.”

Så här skriver partiet i sitt partiprogram: ”För att minska energisektorns utsläpp krävs det omfattande investeringar i energieffektivisering och satsningar på förnyelsebar energi. Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen. Statens, kommunernas, landstingens och regionernas inköp av varor och tjänster ska premiera effektiv energianvändning och hållbara lösningar.”

Två frågor till Vänsterpartiets energipolitiske talesperson Birger Lahti

Vad anser Vänsterpartiet om solenergi?

– Vi ser stora möjligheter till en kraftfull utbyggnad av solel i Sverige men det krävs en politisk vilja och handlingskraft för att öka produktionen. Det är ingenting som kan lämnas åt marknaden att sköta. Vi tror att den största potentialen finns i att bygga på redan befintliga byggnader, exempelvis tak till offentliga byggnader, industrilokaler, lager och förstås privatbostäder. Det är naturligtvis inte möjligt att täcka all byggnadsyta med solceller, men förutsättningarna för att öka mängden svensk solel är betydligt större än vad som nyttjas idag.

Har ni förslag på hur/om man ska gynna dem som skaffar egna solceller?

– För att underlätta för investeringar och minska kommuners och regioners risktagande vill Vänsterpartiet fortsätta med sin satsning på ett riktat stöd för investeringar i förnybar energiproduktion till offentliga byggnader. Stödet är avsett för investeringar i solel, solvärme och hel- eller delägd vindkraft och kan beviljas upp till 50 procent av investeringskostnaden. Det investeringsstöd som finns för privatpersoner och därmed bli mikroproducenter av solenergi tycker vi är bra och tycker att det är viktigt att stödet fortsätter så länge det är effektivt.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?