Stora satsningar på Dalarnas elförsörjning under 2023 – ökar kraftigt kommande fyra år

Pressmeddelanden

När energibolaget Ellevio AB igår publicerade bokslutet för 2023 utmärker sig förra årets rekordstora elnätsinvesteringar. För Dalarnas del satsades nära en kvarts miljard på att förnya, säkra och bygga ut infrastruktur för klimatomställning, elektrifiering och elförsörjning. Men under kommande år ökar investeringstakten i Dalarna betydligt. 

Elnätsbranschen står inför massiva investeringsbehov de kommande 20 åren. Utöver behoven att förnya befintlig elnätsinfrastruktur ökar efterfrågan på utbyggda elnät och högre kapacitet när industrin ställer om, laddinfrastrukturen byggs ut och kraftproduktionen ökar. Som ett av Sveriges största energiföretag spelar Ellevio en nyckelroll för att förverkliga utvecklingen. Investeringstakten går därefter.  

Under 2023 ökade investeringarna i Ellevios samtliga nätområden till rekordstora 3,7 miljarder kronor, varav 242 miljoner kronor satsades i Dalarna.   

Här har investeringarna fokuserat på att modernisera och vädersäkra lokala elnät för att förbättra leveranssäkerheten och rusta elförsörjningen mot tuffare vädertillbud. Därtill har ett stort antal kunder anslutits, Ellevios mest omfattande hållbarhetsprojekt genomförts, och infrastruktur och ett nytt ställverk som ska säkra elförsörjningen till Northvolts batterifabrik utanför Borlänge planeras.   

I Ellevios bokslutskommuniké för 2023 beskrivs hur investeringstakten ökat märkbart jämfört med föregående år.     

- 2023 blev ett starkt år för Ellevio. Ökad omsättning, många anslutningar, bland annat flera vindparker, samt en mycket hög leveranssäkerhet och kraftfull framdrift i investeringsprojekten, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Och investeringstakten måste fortsätta öka. Enligt Elnätsrapporten 2023 väntas elnätsinvesteringarna behöva uppgå till omkring 945 miljarder kronor till 2045. Ellevio har en omfattande investeringsplan och kommer att öka takten ordentligt de närmaste åren.   

 - Flera saker måste dock falla på plats om vi ska kunna förverkliga samhällets behov. Framför allt handlar det om kortare tillståndsprocesser för nya elnät och en långsiktig, förutsägbar och pålitlig regleringsmodell – men även att vi kan lösa utmaningen med kompetensförsörjning, säger Johan Lindehag.   

 Mellan 2019 och 2023 har Ellevio satsat totalt 1,8 miljarder kronor på reinvesteringar (gammal infrastruktur ersätts med ny), moderniseringar och kapacitetshöjande insatser i Dalarna. De kommande åren förväntas än högre investeringstakt i länet, med satsningar i regionens lokal- och regionnät på sammanlagt 2,8 miljarder kronor till och med 2027.   

Exempel på milstolpar i Dalarna 2023:  

  • Modernisering och vädersäkring har genomförts i bland annat Gömslet, Idre fjäll, Hornberget, Örebäcken och Hemulberget.Flera projekt avslutades under året och nya kommer att starta 2024.  
  • I Orsa genomfördes ett av Ellevios viktigaste hållbarhetsprojekt, där elektrifierad entreprenad, inslag av biomångfald samt kabel- och materialanvändning med 70 procent mindre koldioxidutsläpp testats. 
  • I Borlänge planeras för ett nytt ställverk som ska säkra elförsörjningen till denbatterifabrik som Northvolt ska bygga i Kvarnsveden. 
  • Ett stort antal nya kunder har anslutits, bland annat laddstationer, mobilnätsmasteroch nya anläggningar i Idre Fjäll. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?