Kommentar om utlåtande från Dala Energis budkommitté

Pressmeddelanden

Idag meddelade Dala Energis budkommitté sin så kallade fairness opinion i förhållande till Ellevios bud på bolaget. Utlåtandet ska vara en vägledning för bolagets aktieägare att avgöra om budet är finansiellt attraktivt eller inte. Men uttalandet idag handlade mindre om finansiell avvägning och mer om att spegla de känslor som uttryckts i de kommuner som är storägare i bolaget. Här bemöter Ellevio några av de argument som anförs i budkommitténs pressmeddelande.

  1. Dala Energis planer på omstrukturering av koncernen

I sitt pressmeddelande skriver budkommittén:

I februari 2024 fattade styrelsen beslut om att inleda arbetet med att utvärdera strategiska partnerskap och alternativ till omstrukturering av koncernen för att säkra finansieringen av den fortsatta strukturutvecklingen och tillväxten.”

Dala Energi har ännu inte presenterat några detaljer om sin strukturomvandling och hur de har för avsikt att bidra till långsiktig lönsamhet och tillväxt av koncernen. Och när det gäller kursutvecklingen i aktien har den historiskt inte mött förväntningarna hos Dala Energis aktieägare.

”Styrelsen fortsätter driva det ovan beskrivna strategiska arbetet samtidigt som Dala Energis aktieägare har möjligheten att ta ställning till det offentliga uppköpserbjudandet med en annan inriktning för bolaget.” 

Detta framstår för oss som en motsättning till det som bolaget framförde vid ägarmötet den 5 april då man uttryckte att man har valt ett ”aktivt avvaktande tills ägare har tagit ställning till uppköpserbjudandet”.

  1. Ellevios och Dala Energis prisstrategier

I pressmeddelandet skriver kommittén: ”Ellevio och Dala Energi har i grunden samma prisstrategi, att intäktsramar som är beslutade av Energimarknadsinspektionen utnyttjas till investering och utveckling av elnätet samt ger ägarna en skälig avkastning.”

Här konstaterar man mycket riktigt att Ellevio och Dala Energi verkar under samma reglering som bestämmer intäktsramar. Samtidigt är det viktigt att förstå att bolagen har skilda prisstrategier – och att Ellevios strategi skapar stora besparingar för de allra flesta hushållskunder.

För de allra flesta kunder är Ellevios elnätsavgifter alltså lägre än Dala Energis. Budkommittén menar att skillnaden i den totala prissättningen har varierat från år till år och mätt över en längre historisk period är skillnaderna små, där olika prismodeller är till för- eller nackdel för olika kundgrupper.”

Här vill vi poängtera att historiska perioder är irrelevanta för Ellevios framåtblickade tariffstrategi. Detta eftersom dessa inte grundade sig på en nationell samprissättningsstrategi (som vi har idag), samt att de byggde på en helt annan reglermodell och otydlighet kring regulatoriska förutsättningar.

  1. Regionala och nationella investeringsbehov

Dala Energis budkommitté resonerar kring huruvida det finns en risk för att Ellevios investeringar skulle kunna missgynna elnätet i Dalarna till förmån för det nationella nätet.

Vi uppfattar en omsorg och oro för bygdens konkurrenskraft, men detta är återigen ett argument som inte påverkar budets finansiella styrka och värdeskapande för aktieägare.

Det belyser dessutom ett av de stora problemen kopplat till elektrifiering där varje energibolag endast ser till sitt geografiska område, medan investeringar behöver göras med ett nationellt perspektiv för att långsiktigt säkra effekt och energi över större geografier än kommunala gränser. Ellevio planerar att fördubbla sin nationella investeringsnivå, men inom regionen Dalarna kommer investeringar att mer än femdubblas över kommande fem år. Det kommer att skapa både direkta arbetstillfällen genom utökade investeringar i regionen, och även indirekta arbetstillfällen genom tillgång till energi och effekt som kan attrahera energiintensiva industrier att söka etableringar i regionen.

  1. Förändring i antal anställda

När det gäller förändring av antal anställda i regionen framför budkommittén att man kan förvänta sig ett bortfall av tjänster om Ellevio blir ny ägare. Vi har försökt vara tydliga med detta budskap men tydligen inte nått fram. För oberoende av Ellevios framtida planer för övriga verksamheter kommer vi att verka för att alla anställda ska ha en tryggad anställning. Och genom den kraftiga tillväxt vi ser i regionen planerar Ellevio att med utgångspunkt från Dala Energis nuvarande kontor att öka anställningarna. Gällande exakt vilka och hur många kontor som långsiktigt behålls ser Ellevio inga principiella hinder med att behålla fler eller alla.

Detta argument är också det ett budskap som naturligtvis är viktigt för många, men inte nödvändigtvis för de aktieägare som har bästa möjliga värdeutveckling för ögonen.

  1. Det underliggande finansiella tillgångsvärdet

Slutligen fastställs i pressmeddelandet: ”Budkommitténs uppfattning är att Erbjudandet, med Ellevios strategiska inriktning där befintliga verksamheter skall delas upp, säljas och integreras med andra parter, inte reflekterar det underliggande finansiella tillgångsvärdet.”

Det föranleder den uppenbara frågan: vilket är då detta värde? Budkommittén presenterar inte något i sin fairness opinion som visar på vad värdet borde vara. Vårt bud är 76 procent över senaste stängningskurs. Det är en osedvanligt hög premie.

Sedan vårt bud 2022 har inget annat bud på bolaget presenterats. Man hade förväntat sig att de stora värden som finns i koncernen som motiverar en högre värdering än Ellevios bud borde ha yttrat sig under denna period, inte minst på marknadsintresse för bolaget eller på aktievärdet (som haft en negativ utveckling sedan dess).

Nu behöver Dala Energis styrelse visa sina aktieägare vilka alternativ de har att ta ställning till – och vara öppna med värderingen av bolaget.

För mer information om budet, se budhemsidan framtidens-energi.se

Kontakt
Sarah Östberg, 070 971 12 40
Framtidens-energi@ellevio.se

Kontakt för media
Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
Jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour, dygnet runt 020-20 20 60

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energiföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta lösningar. Vi har 730 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF. Läs mer om oss på ellevio.se

Sidan uppdaterad 7 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?