Nytt utsläppsmål tar Ellevio mot netto-noll

Nyheter

"Vi ska minska avtrycken som vår verksamhet skapar och har en ambition att försöka nå netto-noll-utsläpp 2045. Vårt nya utsläppsmål är en etapp på denna resa", säger Karolina Viksten, hållbarhetschef på Ellevio.

Ellevio har beslutat om ett nytt klimatmål – vi ska minska utsläppen av växthusgaser (i scope 1 och 2) med 42 procent till 2030. Målet är ett steg på vägen mot att nå netto-noll-utsläpp 2045.

- Elnäten är själva blodomloppet i vårt samhälle som ska lämna fossilberoendet och växla över till alltmer el. Ellevio spelar därför en nyckelroll för klimatomställningen. Det är vi stolta över, men det räcker inte. Vi ska också minska de avtryck som vår egen verksamhet skapar och vi har en ambition att försöka nå netto-noll-utsläpp 2045. Vårt nya utsläppsmål är en etapp på denna resa, säger Karolina Viksten, hållbarhetschef.

Det nya målet har basår 2023 och gäller direkta utsläpp från verksamheten, som läckage av växthusgasen SF6, utsläpp från fordon som vi äger samt indirekta utsläpp som kommer från energi som köps in för att driva verksamheten. (Enligt GHG-protokollet scope 1 och 2.)

Målet mäts i så kallade koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan. Måttet används för att kunna jämföra olika klimatgaser, eftersom olika gaser påverkar klimatet olika mycket.

- Genom det nya målet bidrar vi ännu tydligare till att begränsa vår egen påverkan på den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som Parisavtalet föreskriver. Det är också viktigt för att möta förväntningar från intressenter så som investerare, ägare och lagstiftare, säger Karolina Viksten.

Målet har tagits fram med hjälp av Science Based Targets beräkningsmetodik och motsvarar den nivå Ellevio behöver uppnå för att vara i linje med Parisavtalet.

Vad händer nu?

  • Åtgärdsplaner håller på att tas fram och ansvariga kommer att rapportera framdrift halvårsvis till hållbarhetsavdelningen, ledningen och styrelsen.
  • 2030 utvärderas färdplanen och ett nytt delmål sätts senast.
  • För att nå netto-noll-utsläpp 2045 kommer en plan framöver även att tas fram för scope 3, det vill säga indirekta utsläpp som ägs av andra företag, som leverantörer och entreprenörer. För Ellevio handlar dessa framför allt om material, utrustning, arbeten med maskiner och transporter som vi köper in för att kunna underhålla, drifta och bygga ut elnäten. Ellevio har redan ett mål inom scope 3: 2030 ska alla fordon och arbetsmaskiner i våra entreprenader vara eldrivna.

Fakta om Ellevios utsläpp i scope 1 och 2
Ellevios direkta utsläpp, scope 1, består till största del av läckage av SF6-gas från egna anläggningar, utsläpp från reservelverk, som hittills främst gått på diesel, samt till viss del också utsläpp från egenägda och leasade fordon.

De indirekta utsläppen, scope 2, kommer från inköp av fjärrvärme, fjärrkyla och el för eget bruk samt energiförluster (nätförluster) i ledningsnätet. All fastighetsel i kontorsfastigheterna i Stockholm, Karlstad och Kungsbacka är förnybar. Den el Ellevio köper för att kompensera för nätförluster i ledningsnätet är fossilfri. På så vis kompenserar Ellevio för majoriteten av de indirekta utsläppen i scope 2.

 Vad är SF6?
I ställverk och brytare används växthusgasen SF6 (svavelhexafluorid) som isolergas. SF6 har mer än 23 000 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Läckage av SF6-gas utgör den största delen av Ellevios direkta klimatpåverkan och det är viktigt för Ellevio att minimera dessa utsläpp och helst undvika all användning av SF6-gas. Ellevios policy är att inte använda gaser med stor klimatpåverkan om det inte är absolut nödvändigt av tekniska skäl eller utrymmesskäl. Nya ställverk som är gasisolerade med SF6-gas byggs endast i undantagsfall, företrädesvis i Stockholm. Det gäller då ställverk på högre spänningsnivåer som behöver etableras i tätbebyggda områden med hård konkurrens om markytan. Nya luftisolerade ställverk på spänningsnivåer upp till 72kV byggs SF6-fritt. På högre spänningsnivåer finns hittills få möjligheter till andra teknikvalSF6-fria ställverk är under utveckling, och just nu pågår på Ellevio pilotprojekt för att prova ny SF6-fri teknik även på högre spänningsnivåer.  Ellevio har även ett stort antal ställverk och brytare som har installerats innan SF6-fria alternativ fanns tillgängliga på marknaden. Denna utrustning kan ha lång livslängd kvar och därmed finns risk för läckage.

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Karolina Viksten, hållbarhetschef: karolina.viksten@ellevio.se, tel: 070-676 66 74

Mer information, om bland annat övriga hållbarhetsmål, finns i Ellevios års- och hållbarhetsredovisning 2023.

 

Sidan uppdaterad 24 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?