Hur påverkar elflygen elnätsbolagen?

Nyheter

Jörgen Hasselström, elnätschef på Ellevio

Visionen om en elektrifierad luftfart kan innebära ett paradigmskifte för flygets klimatpåverkan. Regeringen har nyligen gett Trafikverket ett uppdrag som ska påskynda införandet, men ännu kvarstår en rad frågetecken – inte minst hur elnätsbolagen ska planera sina investeringar framöver.

Den 20 januari gav infrastrukturdepartementet Trafikverket uppdraget att analysera och lämna förslag på hur Sverige ska utveckla och samordna stödet till forskning och innovation på elflygområdet. Uppdraget, som ska genomföras i dialog med Formas, Energimyndigheten och Vinnova, har som mål att påskynda införandet av elflyg i Sverige.

Konsekvenserna av en sådan elektrifiering skulle vara att Sverige ytterligare kan sänka transportsektorns utsläpp, vilket ökar möjligheten att möta våra åtaganden enligt Parisavtalet.

Politiska ambitioner för elflyg

Regeringsuppdraget är inte det enda som pekar på en ökad politisk vilja att satsa på elflyg. Bland annat har Liberalerna det som ett uttalat mål i sin miljöpolitiska plattform. När Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi intervjuades av Dagens Nyheter i en intervjuserie med riksdagspartiernas partiledare, fick hon möjlighet att i en teckning visualisera sin vision för Sverige, där bland annat elflyg fanns med. Region Gotland och Visby Airport tydliggjorde under 2021 sin satsning på transportmedlet och hoppas kunna erbjuda resenärer elflyg redan 2026 – ett årtal som sammanfaller med svenska företaget Heart Aerospaces förväntade certifiering av det 19-sitsiga elflygplanet ES-19 för linjetrafik. I en intervju som Ellevio gjort med Fredrik Kämpfe, Transportföretagens branschchef för flyg, spår han att elflyg kommer att vara i reguljär linjetrafik runtom i landet redan 2030.

Utmanande för elnätsbolagen

Det är uppenbart att politiken tror på att elektrifiering av luftfarten kan vara framtiden för Sverige.

- Elflyg skulle innebära en enorm vinst för både klimatet och mindre flygplatser runtom i landet, understryker Jörgen Hasselström, ansvarig för utveckling av elnät på Ellevio.

- Vi tycker självklart att det är väldigt positivt med en övergripande elektrifiering av hela transportsektorn, men det är viktigt att regeringen tydliggör hur de ser på elflygen utifrån helheten i sin elektrifieringsstrategi för att vi som elnätaktörer ska få möjlighet att anpassa oss till de prioriteringar som kommer.

Kraftigt ökat behov av el

Det är nämligen inte bara luftfarten som ska elektrifieras i Sverige. Enligt den nya rapporten ”Vad kostar framtiden?” som Ellevio tagit fram med teknikkonsulten Sweco, pekar prognoserna på en kraftigt ökad elanvändning, bland annat på grund av elektrifieringen av personbilar och tunga transporter. Rapportens slutsats är att den kraftfulla elektrifieringen kommer att få stora konsekvenser för vilka investeringar som behöver göras i elnäten framöver.

Investeringsbehovet i elnäten bedöms hamna på hela 668 miljarder kronor för att kunna möta det ökade behovet av el, vilket motsvarar en ökning med 170 miljarder jämfört med tidigare prognoser. Och då är inte en skyndsam implementering av elflyg inkluderad i kalkylen.

Elnätsbolagen måste få delta i dialogen

Idag är flygplatsernas elnätsanslutningar främst anpassade för fastighetsel, inte för att ladda enorma batterier. Det är också svårt att bedöma vilken effekt batterierna för elflyg kommer att kräva och elnätbolagen saknar verktyg för att kunna kalkylera vilken kapacitet man ska räkna med. Därmed är det utmanade att göra prognoser också för vilka investeringsbehovet.

- Vi står inför en stor utmaning med kapacitetsbristen i samhället, och det är viktigt att elnätbolagen får insyn i hur politiken tänker kring så pass stora infrastrukturprojekt som implementeringen av elflygen skulle innebära, förklarar Jörgen Hasselström.

- Nu har Trafikverket fått uppdraget att påskynda införandet, och då hoppas vi att Ellevio får möjlighet att delta i den planeringen.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?