Ellevio AB:s bokslutsrapport för 2023: Rekordstora investeringar och hög leveranssäkerhet

Nyheter

Idag publicerades Ellevio AB:s bokslutskommuniké för 2023. I den berättar vi bland annat om investeringar som banar väg för klimatomställningen, hög leveranssäkerhet och rekordnöjda medarbetare.

Kommentar från vd Johan Lindehag i rapporten:

"2023 blev ett starkt år för Ellevio med rekordhöga investeringar på 3,7 miljarder kronor, god framdrift i investeringsprojekten och en mycket hög leveranssäkerhet. Genomsnittligt antal avbrottsminuter per kund under året uppgick till 58, jämfört med 69 året före. Efterfrågan på utbyggda elnät är stor från bland annat industri, laddinfrastruktur och vindkraft. Vi har en omfattande investeringsplan och kommer att öka takten ytterligare de närmaste åren. Flera saker måste dock falla på plats om vi ska nå våra mål. Förutom mycket snabbare tillståndsprocesser och en långsiktig och förutsägbar regleringsmodell vill jag särskilt lyfta fram vikten av att vi kan attrahera medarbetare med rätt kompetens.”

Finansiella nyckeltal 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 231 miljoner kronor (7 535)
 • Distribuerad el uppgick till totalt 24,2 TWh (25,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 694 miljoner kronor (2 085)
 • Det fria kassaflödet uppgick till 1 383 miljoner kronor (1 549)
 • Investeringar, inklusive tillgångsförvärv, uppgick till 3 663 miljoner kronor (3 345)

Året i korthet

Marknadskommentar

Den geopolitiska oron i omvärlden till följd av kriget i Ukraina fortsatte 2023 och förstärktes av Hamas/Israelkonflikten som bröt ut i oktober. Arbetet med säkerhetsskydd och beredskap fortsatte att öka i betydelse inom hela branschen och Ellevio arbetade för att ytterligare stärka sin förmåga att stå emot antagonistisk påverkan.

Klimatkrisen fortsätter att driva efterfrågan på el. 2023 var det varmaste året som hittills uppmätts och klimatkrisen fortsätter att driva på förändringar inom teknik, reglering och politik. Övergången till ett fossilfritt samhälle kommer att innebära en dramatisk ökad efterfrågan på el över hela landet, vilket också innebär omfattande behov av nätinvesteringar.

Enligt Elnätsrapporten 2023, som publicerades av Ellevio i juni, behövs det elnätsinvesteringar om 945 miljarder kronor i Sverige till 2045.

Kort om Ellevio AB:s verksamhet under året

Ellevios nätinvesteringar var rekordhöga 2023 och investeringstakten förväntas öka ytterligare de kommande åren.

Ett exempel på en milstolpe från 2023 är att den första etappen av det nya 220/110 kV inomhusställverket Värtan i Hjorthagen i Stockholm blev klar. Projektet genomförs i etapper för att steg för steg skapa utrymme för de nya byggnaderna – och för att säkerställa att stationen kan vara i drift under byggtiden. Projektet, som ska vara klart 2026, är avgörande för att möta efterfrågan på elnätskapacitet i Stockholm.

Den nya kabeln mellan Beckomberga och Bredäng i Stockholm blev också klar under 2023 och rivningen av den gamla luftledningen började i höstas. Den nya kabeln är unik så till vida att det är första gången en 400 kV-ledning etableras i ett så pass tätbebyggt område i Sverige. Hälften av den 12 kilometer långa kraftledningen ligger på botten av Mälaren, och den andra hälften är nedgrävd i marken.

I Värmland slutfördes förstärkningen av den regionala 130 kV-luftledningen mellan Munkfors och Kil.

Till glädje för alla våra kunder gick vårt stora mätarbytesprojekt i mål under 2023; det kunde vi berätta om redan under sommaren. Allt fler kunder använder också våra digitala tjänster. Hela 182 000 kunder hade skapat ett konto i vår app i slutet av december – det är 26 000 fler än i juni.

Rekordnöjda medarbetare

För att möta framtidens behov av el behöver elnätsbranschen fler medarbetare och – som vd Johan Lindehag nämner i sin kommentar ovan – det är därför avgörande att Ellevio kan attrahera rätt personer till verksamheten. Vi har fått flera utmärkelser som attraktiv arbetsgivare under året, men kanske viktigast är att se till att våra befintliga medarbetare är nöjda och engagerade. Det fick vi bevis för att de är i slutet på året då Nöjd-medarbetar-index uppgick till rekordhöga 8,3 på en skala med 10 som max.

Läs mer i rapporten

Bokslutskommunikén är på engelska och finns på vår webbplats. I den kan du bland annat läsa mer om:

 • Investeringsprojekt i Skanstull, Ekerö och Bollnäs
 • Innovationstävlingen Startup 4 Climate
 • Vårt arbete med säker arbetsmiljö
 • Hur vi jobbar med att minska verksamhetens klimatavtryck
 • Senaste nytt inom elnätsregleringen
 • Det finansiella resultatet

Den fullständiga beskrivningen av 2023 kommer den 25 april i Ellevio AB:s års- och hållbarhetsredovisning (på svenska och engelska).

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?