70-procentig minskning av koldioxidutsläpp i pilotprojekt

Nyheter

Tack vare närproducerat material, höga ambitioner och ett framåtriktat samarbete lyckades Ellevios hållbarhetsprojekt i Orsa att kraftigt minska koldioxidutsläppen.

Under 2023 bytte Ellevio ut gamla luftledningar mot markkablar i Orsa. Det är en ganska vanlig typ av arbete, men det här projektet har fungerat som ett test för framtida hållbara projekt, något som Ellevio satsar mycket på.  

- Målet för det här testprojektet i Orsa har varit att hitta lösningar för hur vi kan genomföra projekt med så lågt koldioxidutsläpp som möjligt framöver, säger Åsa Alsing, produktionsansvarig på Ellevio och ansvarig för projektet i Orsa.

- Vi vill se vilka lösningar som redan finns idag, och vilka utmaningar som vi har att ta tag i de kommande åren.

Kablar och fordon de främsta utsläppskällorna

Pilotprojektet "Hållbarhet Orsa" har varit ett samarbete mellan Ellevio, entreprenören Omexom och kabeltillverkaren NKT. Även Orsa kommun och Länsstyrelsen i Dalarna har deltagit. Vad är det då som skiljer projektet i Orsa från vanliga projekt, och vad har det lett till i utsläppsminskningar?

Ellevios främsta klimatpåverkan finns i de kablar där elen transporteras. Det beror på att aluminiumet i kablarna kräver mycket energi då de tillverkas. Kabeltillverkaren NKT har i dialog med Ellevio tagit fram en kabel som ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än den kabeln som vanligtvis används. Aluminiumet i denna kabel är producerat i Norge med fossilfria metoder, och därefter tillverkas kabeln i Falun i en fabrik som helt och hållet använder fossilfri el. Kabelisoleringen och manteln är dessutom tillverkade av fossilfria polyolefiner. Tillsammmans ger det här en cirka 70 % lägre klimatpåverkan än den traditionella kabeln.

- NKT:s kabel är världsunik och minskar drastiskt klimatpåverkan i tillverkningskedjan, säger Karolina Viksten, hållbarhetsansvarig på Ellevio.

- Vi på Ellevio var med i diskussionerna när NKT tog fram denna produkt och var också först med att använda den. Eftersom så stor andel av våra utsläpp kommer just från kablarna är vi väldigt tacksamma att den här lösningen nu finns. 

Karolina Viksten, hållbarhetschef, och Åsa Alsing, produktionschef på Ellevio.

En annan stor källa till utsläpp i våra projekt är arbetsmaskiner och transporter. Ellevios mål är att alla arbetsmaskiner och andra fordon i vår verksamhet ska gå på el år 2030. Transportsektorn elektrifieras i en mycket snabb takt, men det finns fortfarande en hel del utmaningar både vad gäller tillgången till eldrivna fordon och möjligheter till laddning. I projektet i Orsa har eldrivna fordon och maskiner använts i så stor utsträckning som möjligt, och där det inte fungerat har istället maskiner drivna av HVO (hydrerad vegetabilisk olja) använts. Alla som arbetat på plats i projektet har tagit sig till och från jobbet nästan uteslutande med eldrivna fordon, medan till exempel kabeln har levererats från Falun med en lastbil som gått på HVO.

- Vi har lärt oss mycket om utmaningarna med eldrivna fordon av projektet i Orsa, säger Karolina Viksten.

- Samtidigt sker det snabbt stora framsteg inom det här området. Under vintern 2023/2024 kunde vi till exempel genomföra ett projekt i Stockholm där i princip samtliga arbetsmaskiner och fordon gick på el.

"Det är glädjande att vi ser så tydliga resultat"

När "Hållbarhet Orsa" avslutades strax innan årsskiftet räknades samtliga utsläpp ut. Slutsatsen blev att projektet lyckats minska koldioxidutsläppen till en knapp tredjedel av de från ett jämförbart projekt med traditionella kablar och tillvägagångssätt (50 ton att jämföra med 180 ton koldioxid). Karolina Viksten är nöjd med siffran och säger att den är väldigt motiverande till att ta arbetet med hållbara projekt vidare.  

- Omexom och NKT har liksom vi på Ellevio ambitiösa mål att minska klimatpåverkan i våra respektive verksamheter. Det är glädjande att vi ser så tydliga resultat. Potentialen för minskade koldioxidavtryck genom våra gemensamma arbetssätt är betydande och bådar gott inför framtiden! 

Utöver åtgärderna för att sänka utsläppen gjordes också inom projektet vissa insatser för biologisk mångfald. Detta är något Ellevio ofta gör i större projekt där vi gör naturvärdesinventeringar och har samråd med lokala myndigheter och organisationer. I Orsa testades om vi också kunde främja den biologiska mångfalden vid genomförande av mindre projekt. Vi satte upp gärdesgårdar kring våra nätstationer. Gärdesgårdar är en viktig del av ortens kulturlandskap och är också en viktig växtplats för sällsynta lavar. En lokal naturorganisation hjälpte också till att placera ut insektshotell vid stationerna.
Utöver åtgärderna för att sänka utsläppen gjordes också inom projektet insatser för biologisk mångfald. Detta är något Ellevio ofta gör i större projekt. I Orsa testades om vi också kunde främja den biologiska mångfalden vid mindre projekt. Gärdesgårdar sattes upp kring våra nätstationer. De är en viktig del av ortens kulturlandskap och också en viktig växtplats för sällsynta lavar. En lokal naturorganisation hjälpte också till att placera ut insektshotell vid stationerna.   

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?