Tekniken bakom det smarta elnätet: Lär känna Operational Technology

Framtidens energi

Jan Olsson, ansvarig för Ellevios Operational Technology-enhet.

För att kunna utveckla smarta elnät som samlar in och analyserar information från alla användare – producenter, konsumenter och de som är både och – måste vi digitalisera elnäten. I det här arbetet spelar Ellevios OT-enhet en avgörande roll. Jan Olsson, ansvarig för enheten, berättar mer om hans team, vad som ligger på deras agenda under 2024 och jakten på spetskompetens.

Under de kommande 20 åren förväntas elanvändningen öka kraftigt – vi kommer använda 2,5 gånger mer el år 2045 än idag. Sverige står med andra ord inför en enorm elektrifieringsvåg. Att tillgodose en ökad efterfrågan på el ställer helt nya krav på elnätet som måste bli ”smartare”.

Tillförlitlig leverans av förnybar el

Ett smart elnät är en del av lösningen på flera utmaningar. Det möjliggör att vi kan öka tillgängligheten och effektiviteten i energisystemet – vilket i förlängningen innebär en säker och stabil elförsörjning för våra kunder. Utöver att det smarta elnätet bidrar till att vi kommer till rätta med kapacitetsutmaningen, ska det kunna hantera en ökande andel väderberoende elproduktion som vind- och solkraft.

Det smarta elnätet ser helt enkelt till att våra kunder har el på ett så väl kostnadseffektivt som miljömässigt hållbart sätt, och att vi kan nyttja vårt elnät så optimalt som möjligt.  

Ett automatiserat och proaktivt arbetssätt  

Så hur lyckas vi med detta? Som elnätsbolag ska vi – med hjälp av de förmågor vi får när vi inför smart styrning av elnätet i stor skala – gå från ett i många delar manuellt och reaktivt arbetssätt till ett mer automatiserat och proaktivt arbetssätt.

Jan Olsson, ansvarig för Ellevios Operational Technology-enhet, berättar mer om arbetet med att göra elnätet smartare:

– Digitaliseringen av vårt elnät ger oss nya möjligheter. Vi kan till exempel optimera våra processer och vårt beslutsfattande baserat på insamlad information och vi får bättre kontroll: övervakning och styrning av vårt elnät gör att vi kan nyttja det optimalt. Tack vare att vi kan införa automatiserade funktioner kan vi dessutom göra vårt elnät mer ”självläkande”.

Jakten på spetskompetens

Ellevios OT-enhet, som i maj firar två år, ansvarar för de tekniska lösningar som behövs för styrning, övervakning och insamling av information från vårt elnät. Idag består enheten av 15 personer som är stationerade i både Stockholm och Karlstad och planen är att personalstyrkan ska växa till 26 medarbetare i slutet av 2025. Enheten befinner sig med andra ord i expansiv fas och flera nya roller ska tillsättas:

– Vi behöver till exempel NMC-ingenjörer som hjälper oss att etablera och utveckla vår förmåga i den nya funktionen Ellevio Network Management Center. En funktion som ska ansvarar för drift och övervakning av vårt nya datakommunikationsnätverk och den stationsutrustning som är ansluten till nätverket, säger Jan Olsson och tillägger:

– Vi behöver även tekniska specialister och områdesansvariga för kommunikation som arbetar med att utveckla och förvalta de tekniska lösningar och den funktionalitet som krävs för styrning, övervakning och insamling av information från vårt elnät.

NYFIKEN? Spana in våra lediga tjänster här!

Ett av världens smartaste elnät

Smarta elnät är en typ av revolution för vårt samhälle. Det kommer förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el. Så det är ingen tvekan om att Ellevio och OT-enheten, som har en central roll i digitaliseringen av våra nätstationer, nu påbörjat en stor förändringsresa.

– I år kommer till exempel utrullningen av våra digitala nätstationer ta fart där vi ansluter cirka 600 nätstationer, varav cirka 500 i Stockholmsområdet, till vårt nya datakommunikationsnätverk som ger mycket högre kapacitet och möjligheter till nya tjänster, säger Jan och avslutar:

– Det känns oerhört spännande att få jobba med energiomställningen och tillsammans bygga ett av världens smartaste elnät, där vi utvecklar både vår verksamhet och personal.

Vill du elektrifiera Sverige? Jans avdelning växer och han söker flera nya medarbetare. I faktarutorna här nedanför kan du läsa mer om vilka roller som ska tillsättas och vilka kompetenser som efterfrågas.

Roller som ska tillsättas: 

  • NMC-ingenjör: leder/styr, prioriterar och följer upp det operativa arbetet i den nya funktionen Ellevio NMC, samt utför åtgärder på distans via centrala stödsystem (till exempel NMS) där så är möjligt för vårt nya kommunikationsnät samt ansluten digital utrustning (till exempel RTU).
  • Tekniska specialister: utvecklar och förvaltar de tekniska lösningar som behövs för styrning, övervakning och insamling av information från vårt elnät.
  • Områdesansvarig Kommunikation: utvecklar och förvaltar de kommunikationslösningar som behövs för styrning, övervakning och insamling av information från vårt elnät.  

OT-enhetens medarbetare har god kompetens inom bland annat:  

  • De tekniska lösningar och den funktionalitet som behövs för styrning, övervakning och insamling av information från vårt elnät.
  • Kontrollanläggningens uppbyggnad och funktion i en station samt dess ingående komponenter (tex RTU och reläskydd) samt stations- och processbussar för kommunikation inom kontrollanläggningen.
  • Datakommunikationsnätverk och tillhörande infrastruktur som krävs för att vi skall kunna kommunicera med våra fördelnings- och nätstationer.
  • Tekniska lösningar och tjänster kring IT/OT-säkerhet som krävs för att vi skall få säkra och stabila lösningar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?