Kammarrättens dom: förordningen som styr elnätsföretagens intäkter strider mot EU-rätten

Ellevio tycker

Kammarrätten har idag meddelat dom i målet som avser vilka intäkter elnätsföretagen får ha under perioden 2020–2023.

Ett komplext domslut, men med ett tydligt besked att tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen ska följa EU-rätten och se till att elnäten kan fungera effektivt och tillförlitligt. Det framgår även att Ei ska ta hänsyn till behoven av nödvändiga investeringar i näten när de beslutar om tillåtna intäkter.

Sverige går igenom en dramatisk elektrifieringsvåg, pådriven av en klimatkris som fordrar att vi minskar utsläpp genom att elektrifiera fossila verksamheter. Industrin och transportsektorn elektrifieras exdempelvis i snabb takt, och energibranschen räknar följaktligen med att den svenska elförbrukningen kommer att mer än dubbleras de närmaste 20–25 åren.

- Proportionerliga, utbyggda elnät är helt avgörande för en utveckling som genomsyras av ökat behov av el. Så gott som alla politiska målbilder för klimat, jordbruk, bostäder, näringsliv, transporter och så vidare är avhängiga att gammal elnätsinfrastruktur byts ut och moderniseras för att möta behoven. Det är förenat med mycket stora kostnader, säger David Bjurhall, chef för reglering på Ellevio.

För att förverkliga utvecklingen måste elnätsföretagen storsatsa på att bygga infrastruktur som kan säkra elförsörjningen i framtiden. Teknikkonsultföretaget Swecos genomgång från i mars i år visar att investeringsbehovet för enbart elnäten ökar till omkring 670 miljarder fram till 2045. Majoriteten av dessa satsningar måste göras de kommande 10–15 åren.

- Kammarrätten slår fast att dagens förordning som styr intäktsregleringen inte är förenlig med EU-rätten. Nu blir det av yttersta vikt att Energimarknadsinspektionen fattar beslut om tillåten intäkt som skapar säkra rimliga och långsiktiga förutsättningar för att elnätsföretagen ska kunna förverkliga den utveckling kunderna och samhället efterfrågar, säger David Bjurhall.

Domslutet överklagades

Bakgrunden till målet i kammarrätten är att en majoritet av Sveriges elnätsföretag under 2019 överklagade Energimarknadsinspektionens beslut om hur stora elnätsföretagens intäkter ska få vara. Målet avgjordes till elnätsföretagens fördel i förvaltningsrätten i februari 2021. Energimarknadsinspektionen överklagade till kammarrätten, som idag alltså tillkännagivit sin dom. Kammarrätten tar inte ställning till nivån på intäkterna, utan Energimarknadsinspektionen ska nu fatta nya beslut om detta – inom de ramar som EU:s regelverk anger. Dagens dom slår även fast att myndighetens oberoende har förbigåtts, utifrån vad som beskrivs i EU:s tredje elmarknadsdirektiv.

- Nu kommer vi att gå djupare in i domslutet för att förstå vad Kammarrättens dom innebär för processen att utveckla rimliga, långsiktiga ramar som gör det möjligt för elnätsföretagen att säkra den tekniska utveckling och fossilfria framtid som medborgare och beslutsfattare förväntar sig, säger David Bjurhall.

Parterna kan inom tre veckor överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Om domen inte överklagas vinner den laga kraft och processen i domstol är avslutad. Ärendena går då tillbaka till Energimarknadsinspektionen som ska fatta nya beslut om elnätsföretagens tillåtna intäkter.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef 070-929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?