”Flera positiva delar i Elektrifieringskommissionens handlingsplan”

Ellevio tycker

Foto: Scania

Strax innan årsskiftet presenterade Elektrifieringskommissionen sin handlingsplan för hur Sveriges transporter ska elektrifieras. I fokus ligger en proaktiv utbyggnad av laddningsinfrastrukturen och elnätet. Johan Lindehag, vd på Ellevio, ställer sig positiv till planen, men efterlyser mer konkreta förslag för att möta den snabba omställning transportsektorn står inför.

Om Sverige ska nå de av riksdagen beslutade klimatmålen måste svenska transporter elektrifieras i en allt högre grad. Jämfört med 2010 års nivå ska transportsektorns utsläpp ha minskat med hela 70% till 2030. För att lyckas med detta tillsatte regeringen hösten 2020 Elektrifieringskommissionen, vars uppdrag är att sammanföra näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik för att staka ut vägen för hur elektrifieringen ska gå till i praktiken.

Ny handlingsplan sätter ramverket

Den 28 december 2021 presenterade Elektrifieringskommissionen sin handlingsplan för hur Sveriges mest trafikerade vägar ska elektrifieras. Handlingsplanen ska fungera som en karta för hur elektrifieringen ska ske och vilka åtgärder som bör prioriteras. Detta har gjorts genom framtagandet av tio punkter som ska möjliggöra omställningen av transportsektorn - vilka sträcker sig över flera områden.

Bland annat har kommissionen tagit fram planer på att tillsammans med fordonstillverkare och drivmedelsföretag bygga ut ett europeiskt laddningsnätverk för tunga transporter. Planen inkluderar även ett beslut att fortsätta utveckla elvägar i Sverige, på vilka tunga transportfordon kan laddas medan de kör, och att det ska tillkomma fler platser där tunga fordon kan tanka vätgas runtom i landet.

Elnäten spelar en nyckelroll för att möjliggöra utbyggnaden av laddningsinfrastruktur runtom i Sverige. Därför har kommissionen även tydliggjort behovet av ett utbyggt svenskt elnät i sin handlingsplan, och pekar på att den utbyggnaden måste ske proaktivt för att tillgodose den framtida efterfrågan på el.

Tydligheten behövs, inte minst för elnäten

Den tekniska utveckling som ligger till grund för elektrifieringen av transporter har på bara några år gått från att vara i teststadiet till att på allvar betraktas bli grundpelaren i klimatomställningen. Innovationstakten går med andra ord i rasande fart. Utifrån de förutsättningarna har det varit centralt att hitta ett gemensamt synsätt för hur elektrifieringen i Sverige ska gå till rent praktiskt.

- Vi på Ellevio ställer oss positiva till Elektrifieringskommissionens handlingsplan, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

- Det är viktigt att näringsliv och politik tillsammans kan enas om en framkomlig väg som tydliggör vilka prioriteringar som bör göras. Därför har Ellevio skrivit under fyra regionala och två nationella elektrifieringslöften som togs fram av kommissionen.

Kapacitetsbristen en fortsatt utmaning

Samtidigt som den massiva omställningen ska ske råder det kapacitetsbrist i de svenska elnäten.

- Vi tycker att det är särskilt bra att handlingsplanen också lyfter behovet av en kraftig och proaktiv utbyggnad av elnäten, säger Johan Lindehag. Utan den kommer vi aldrig att klara klimatomställningen.

I och med elnätens nyckelposition i elektrifieringen har Ellevio varit aktiv med inspel till kommissionens kansli, och därmed bidragit till Elektrifieringskommissionens slutsatser.

- Den tekniska utvecklingen går fort och elnäten måste hålla jämna steg med de innovationer som kommer, eller till och med ligga lite före, fortsätter Johan Lindehag. Därför är det viktigt att elnätsbolagen får fortsatt insyn i arbetet med den svenska elektrifieringsprocessen.

Smarta laddare hade kunnat komplettera handlingsplanen

Med kapacitetsbristen i åtanke kommer belastningen på elnätet behöva fördelas på ett bättre sätt när eldrivna transporter blir allt vanligare.

- Vi hade gärna sett att handlingsplanen också inkluderat att den laddningsinfrastruktur som byggs ska vara smart, så att den inte bidrar till att skapa onödig kapacitetsbrist, säger Johan Lindehag. Vi hoppas kunna fortsätta ha den dialogen med Elektrifieringskommissionen i framtiden.

Fakta om elektrifieringskommissionen

  • Tillsattes hösten 2020 av regeringen, med uppdraget att i samverkan med berörda aktörer identifiera de åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen av transporter.
  • Arbetet leds av kommissionens ordförande: infrastrukturminister Tomas Eneroth.
  • Som en del i kommissionens arbete har man under 2021 tagit fram regionala såväl som nationella elektrifieringslöften. Målet med löftena var att peka ut riktningen för de åtaganden som ska göras för att lyckas med elektrifieringsmålen.
  • Ellevio har i egenskap av nätägare skrivit på fyra regionala sådana löften och två nationella för hur elnäten kan bidra till omställningen.
  • Ellevio ingår även i den nationella aktörsgrupp som bistår med idéer och uppslag till kommissionens kansli.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?