Vad menas med Gemensamhetsel?

Med Gemensamhetsel, eller IMD, individuell mätning och debitering, menas att individuella elnätsabonnemang i en fastighet ersätts med ett enda elnätsabonnemang för alla som bor i fastigheten.

Ett flerbostadshus

För att ändå kunna mäta respektive lägenhets elanvändning, samt den övergripande fastighetselen, tecknas ett tjänsteavtal med en leverantör. Denna ansvarar också för att installera nya elmätare och samla in mätvärden. Tjänsten, som kallas IMD (individuell mätning och debitering), erbjuds huvudsakligen av privata aktörer och inte av elnätsbolagen själva.

IMD innebär alltså att den enskilda hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren inte har ett eget elnätsabonnemang. Det är enbart föreningen eller hyresvärden som har kvar ett stort abonnemang för hela fastigheten, inklusive lägenheterna.

Gemensamhetsel innebär också att föreningen eller hyresvärden tar ansvaret för att teckna ett elhandelsavtal för alla lägenheter samt fastighetselen. Vid IMD tillkommer precis som tidigare moms och energiskatt för all el som används i huset.

Att tänka på...

  • Kontrollera den utlovade besparingen. Beroende på tjänsteleverantör utlovas det ofta besparingar på mellan 1 000 - 2 500 kr om året med IMD. Detta efter att den initiala investeringskostnaden för att införa IMD har avbetalats. Jämför gärna din nuvarande elnätskostnad med den utlovade besparingen för att kontrollera rimligheten i uppgifterna.
  • Avbetalningstid på flera år. Övergången till IMD kräver en initial investeringskostnad. Beroende på IMD-tjänst och kostnadsutvecklingen för elnätsabonnemangen tar det oftast flera år innan investeringen är återbetald. Räkna med ungefär 3-5 år innan du kan ta del av en eventuell kostnadsbesparing.
  • Kostnad för nuvarande elmätare. Kostnaden för att nedmontera din nuvarande elmätare tillkommer. Ellevio debiterar dig som elnätskund 950 kr för att ta ned och hantera nuvarande elmätare.
  • Du förlorar ditt konsumentskydd. Tänk på att du genom sammanslagningen av elnätsabonnemangen förlorar ditt konsumentskydd enligt de allmänna avtalsvillkoren, både gällande elnät och elhandel. De allmänna avtalsvillkoren är framtagna tillsammans med konsumentverket för att ge dig bland annat möjlighet att få ersättning och skadestånd vid elavbrott.
  • Inga standardiserade villkor. Vid IMD regleras dina rättigheter och skyldigheter gällande elleveransen istället i hyresvillkoren, föreningsstadgar eller liknande. Läs därför noga vad som gäller till exempel vid strömavbrott, skador eller flytt.
  • Du kan inte välja elavtal. IMD innebär också att du förlorar möjligheten att välja ett eget elavtal anpassat till dina behov och krav.
  • Större elnätsabonnemang kan behövas. Föreningen eller hyresvärden kan behöva teckna ett större och dyrare elnätsabonnemang för att kunna ersätta alla individuella lägenhetsabonnemang, vilket kan innebära högre kostnader och försämra kostnadskalkylen för IMD över tid.
  • Ta reda på förändringar gällande skatt och moms. Nya skatte- och momsregler kan drabba föreningen vid övergången till IMD. Mer information finns bland annat på Skatteverkets webbplats.
  • Kontrollera offerter för IMD noga. Föreningen bör granska offerter gällande IMD noga bland annat för att säkerställa att momsen är korrekt redovisad och att aktuella elnätspriser finns angivna.
  • Ställ krav på mätarna. Ellevios elmätare uppfyller samtliga krav svenska myndigheter ställer på den typen av utrustning. IMD-leverantören behöver inte hålla sig till dessa krav och därför är det viktigt att säkerställa att det finns kvalitetsgarantier på den erbjudna mätmetoden.

Hur påverkar IMD Sveriges elnät?

Kostnaden för elnäten är reglerade av Energimarknadsinspektionen, som är tillsynsmyndighet för elmarknaden. Elnätsbolagens intäkter styrs av de faktiska kostnaderna för att bygga, drifta och underhålla elnäten över tid. Även kostnaden för Sveriges stamnät ingår i ditt elnätsabonnemang.

Även om vissa kostnader minskar vid IMD, till exempel för mätning och fakturering, så är de största kostnadsposterna som investeringar, drift, övervakning, moderniseringar, felavhjälpning och underhåll kvar hos elnätsbolagen. Kostnaderna för elnätet är alltså i stort sett samma som innan. Eftersom ellagen föreskriver att prissättningen ska vara objektiv och inte gynna enskilda kundgrupper kommer elnätspriserna behöva ses över, så att flerbostadshus som har IMD återigen kommer att bära sin del av kostnaden för Sveriges elnät.

Information från: Ellevio AB, 

sidan uppdaterad 10 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?

Läs mer